Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2694(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0399/2014

Συζήτηση :

PV 17/04/2014 - 13.1
CRE 17/04/2014 - 13.1

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 14.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0460

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο

14.1. Πακιστάν: πρόσφατες περιπτώσεις διώξεων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 και B7-0410/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0399/2014

(αντικαθιστά τιςB7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 και B7-0410/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari και Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański και Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0460)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0408/2014 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου