Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 17 април 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (внесени предложения за резолюция)
 3.Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (внесени предложения за резолюция)
 4.Превози на отпадъци ***I (разискване)
 5.Условията, които трябва да бъдат спазвани за упражняване на професията на автомобилен превозвач (Регламент (ЕО) № 1071/2009) (разискване)
 6.Удължаване на задържането от страна на държавите членки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави отвъд 18-месечния период в нарушение на директивата за връщане (разискване)
 7.Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (разискване)
 8.Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (кратко представяне)
 9.Време за гласуване
  
9.1.ЕС—Албания: Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране (присъединяване на Хърватия) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Договореността с Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Договореността с Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I (гласуване)
  
9.5.Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони ***I (окончателно гласуване)
  
9.6.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2015 година - Раздел I - Парламент (гласуване)
  
9.7.Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията ***I (гласуване)
  
9.8.Превози на отпадъци ***I (гласуване)
  
9.9.Нови психоактивни вещества ***I (гласуване)
  
9.10.Наказуеми деяния и прилагани наказания в областта на трафика на наркотици ***I (гласуване)
  
9.11.Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (гласуване)
  
9.12.Културни и религиозни различия по света (гласуване)
  
9.13.Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (гласуване)
  
9.14.Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (гласуване)
  
9.15.Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
13.1.Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан
  
13.2.Положението на някои уязвими общности в Сирия
  
13.3.Положението в Северна Корея
 14.Време за гласуване
  
14.1.Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан (гласуване)
  
14.2.Положението на някои уязвими общности в Сирия (гласуване)
  
14.3.Положението в Северна Корея (гласуване)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Внасяне на документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (271 kb) Присъствен списък (54 kb)    Резултати от поименно гласуване (2746 kb) 
 
Протокол (212 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от гласувания (355 kb) Резултати от поименно гласуване (1091 kb) 
 
Протокол (293 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (165 kb) Резултати от поименно гласуване (639 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност