Показалец 
Протокол
PDF 293kWORD 212k
Четвъртък, 17 април 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (внесени предложения за резолюция)
 3.Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (внесени предложения за резолюция)
 4.Превози на отпадъци ***I (разискване)
 5.Условията, които трябва да бъдат спазвани за упражняване на професията на автомобилен превозвач (Регламент (ЕО) № 1071/2009) (разискване)
 6.Удължаване на задържането от страна на държавите членки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави отвъд 18-месечния период в нарушение на директивата за връщане (разискване)
 7.Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (разискване)
 8.Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (кратко представяне)
 9.Време за гласуване
  
9.1.ЕС—Албания: Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране (присъединяване на Хърватия) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Договореността с Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Договореността с Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I (гласуване)
  
9.5.Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони ***I (окончателно гласуване)
  
9.6.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2015 година - Раздел I - Парламент (гласуване)
  
9.7.Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията ***I (гласуване)
  
9.8.Превози на отпадъци ***I (гласуване)
  
9.9.Нови психоактивни вещества ***I (гласуване)
  
9.10.Наказуеми деяния и прилагани наказания в областта на трафика на наркотици ***I (гласуване)
  
9.11.Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (гласуване)
  
9.12.Културни и религиозни различия по света (гласуване)
  
9.13.Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (гласуване)
  
9.14.Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (гласуване)
  
9.15.Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
13.1.Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан
  
13.2.Положението на някои уязвими общности в Сирия
  
13.3.Положението в Северна Корея
 14.Време за гласуване
  
14.1.Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан (гласуване)
  
14.2.Положението на някои уязвими общности в Сирия (гласуване)
  
14.3.Положението в Северна Корея (гласуване)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Внасяне на документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000049/2014) зададен от Paul Rübig, от името на комисията ITRE, към Комисията: Процес на консултация за десетте най-обременяващи акта на ЕС за МСП ("top ten") и облекчаване на тежестта от регулирането на ЕС за МСП (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Paul Rübig, от името на комисията ITRE, относно консултацията с МСП за „десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС“ и намаляването на регулаторната тежест на ЕС върху МСП (2013/2711 (RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно процеса на консултация за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС и намаляването на регулаторната тежест на ЕС върху МСП (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 17.4.2014.


3. Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (2014/2699(RSP))

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka и Věra Flasarová, от името на групата GUE/NGL, относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Маруся Любчева, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček и Boris Zala, от името на групата S&D, относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff и Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE, относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek и Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Мария Габриел, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Надежда Нейнски, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Андрей Ковачев и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE, относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Гласуване: точка 9.13 от протокола от 17.4.2014.


4. Превози на отпадъци ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bart Staes (A7-0069/2014)

Bart Staes представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Маруся Любчева, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Anna Rosbach, от името на групата ECR, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Judith A. Merkies и Åsa Westlund.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Spyros Danellis.

Изказаха се: Janez Potočnik и Bart Staes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 17.4.2014.


5. Условията, които трябва да бъдат спазвани за упражняване на професията на автомобилен превозвач (Регламент (ЕО) № 1071/2009) (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000032/2014) зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Прилагане на Регламент (ЕО) № 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson разви въпроса.

Janez Potočnik (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Mathieu Grosch, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău и Philippe De Backer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Olga Sehnalová.

Изказа се Janez Potočnik.

Разискването приключи.


6. Удължаване на задържането от страна на държавите членки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави отвъд 18-месечния период в нарушение на директивата за връщане (разискване)

Изявление на Комисията: Удължаване на задържането от страна на държавите членки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави отвъд 18-месечния период в нарушение на директивата за връщане (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Hubert Pirker, от името на групата PPE, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly и Hélène Flautre.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Andrew Henry William Brons.

Изказа се Janez Potočnik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Разискването приключи.


7. Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (разискване)

Изявление на Комисията: Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (2013/2989(RSP))

Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet и Seán Kelly.

Изказа се Joaquín Almunia.

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в резултат от разискването:

- Vital Moreira и Jan Zahradil, от името на комисията INTA, относно текущото състояние на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 17.4.2014.


8. Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (кратко представяне)

Доклад съдържащ препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония [2014/2021(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Alojz Peterle направи представянето.

Изказа се David Martin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ioan Mircea Paşcu и Zita Gurmai.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 9.11 от протокола от 17.4.2014.

(Заседанието, прекъснато в 10.55 ч, бе възобновено в 12.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. ЕС—Албания: Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране (присъединяване на Хърватия) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0445)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


9.2. Договореността с Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключване на Договореността между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0446)

Парламентът дава съгласието си за сключване на договореността.


9.3. Договореността с Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0447)

Парламентът дава съгласието си за сключване на договореността.


9.4. Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (докладчик) предложи гласуването на предложението за законодателна резолюция да се отложи в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


9.5. Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони ***I (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Разискването се състоя на 11 декември 2013 (точка 13 от протокола от 11.12.2013).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 12 декември 2013 (точка 12.8 от протокола от 12.12.2013).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрява се (P7_TA(2014)0449)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0449)

Изказвания

Carl Schlyter, преди гласуването, посочи грешки в превода на шведски на текста и да уточни, че важи английският текст и Gesine Meissner (докладчик).


9.6. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2015 година - Раздел I - Парламент (гласуване)

Доклад относно бюджетната прогноза на Парламента за приходите и разходите за финансовата 2015 година [2014/2003(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0450)


9.7. Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0451)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0451)


9.8. Превози на отпадъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bart Staes (A7-0069/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрява се (P7_TA(2014)0452)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0452)


9.9. Нови психоактивни вещества ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите психоактивни вещества [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0453)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0453)


9.10. Наказуеми деяния и прилагани наказания в областта на трафика на наркотици ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във връзка с определението за „наркотици“ [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0454)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0454)


9.11. Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (гласуване)

Доклад съдържащ препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония [2014/2021(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0455)


9.12. Културни и религиозни различия по света (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0365/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0456)

Изказвания

Nick Griffin, след гласуването, по процедурен въпрос(Председателят, който счете, че въпросът не е процедурен, му отне думата ).


9.13. Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 и B7-0444/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

Председателят от името на Парламента привества с добре дошъл Петро Пороченко, член на Върховната Рада на Украйна и съпредседател на комисията за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна, който зае място на официалната трибуна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0431/2014

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0435/2014

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0436/2014

(за замяна на B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 и B7-0444/2014)

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Мария Габриел, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Андрей Ковачев, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Надежда Нейнски, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff и Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg и Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle и Adam Bielan, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2014)0457)

(Предложенията за резолюции B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 и B7-0444/2014 отпадат.)

Изказвания

Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, поиска окончателното гласуване на общата резолюция да се проведе с поименно гласуване и Joseph Daul, от името на групата PPE, подкрепи искането, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, и Charles Tannock, от името на групата ECR (Парламентът одобри искането).

Elmar Brok, предложи устно изменение на изменение 2, което беше прието.


9.14. Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0367/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0458)


9.15. Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0415/2014 и B7-0434/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0415/2014

приема се (P7_TA(2014)0459)

(Предложението за резолюция B7-0434/2014 отпада.)

Изказвания

Vicky Ford.


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

Доклад Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Доклад Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Доклад Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka и Bernd Posselt

Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly и Bernd Posselt

Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Доклад Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Доклад Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.00 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 5 от протокола от 15.4.2014.)


13.1. Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан

Предложения за резолюция B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 и B7-0410/2014 (2014/2694(RSP))

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa и Tarja Cronberg представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Morten Messerschmidt, от името на групата EFD, Seán Kelly и Bernd Posselt, за да зададе въпрос „синя карта“ Morten Messerschmidt който/която отговори.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai и Jolanta Emilia Hibner.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Изказа се Bogusław Sonik относно процедурата с привличане на вниамнието "catch the eye".

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 17.4.2014.


13.2. Положението на някои уязвими общности в Сирия

Предложения за резолюция B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 и B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa и Hélène Flautre представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Sari Essayah, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Nick Griffin, независим член на ЕП, Peter Šťastný и Joanna Senyszyn.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi и Bogusław Sonik.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.2 от протокола от 17.4.2014.


13.3. Положението в Северна Корея

Предложения за резолюция B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 и B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake и Gerald Häfner представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Peter Šťastný, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE, Nick Griffin, независим член на ЕП, и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, Zita Gurmai и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 17.4.2014.


14. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


14.1. Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 и B7-0410/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0399/2014

(за замяна на B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 и B7-0410/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari и Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański и Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2014)0460)

(Предложението за резолюция B7-0408/2014 отпада.)


14.2. Положението на някои уязвими общности в Сирия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 и B7-0407/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0387/2014

(за замяна на B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 и B7-0407/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Мария Габриел, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2014)0461)

(Предложението за резолюция B7-0406/2014 отпада.)


14.3. Положението в Северна Корея (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 и B7-0414/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0388/2014

(за замяна на B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 и B7-0414/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari и Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2014)0462)

(Предложението за резолюция B7-0413/2014 отпада.)


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


16. Внасяне на документи

Внесени са следните документи от членове на Парламента: предложения за резолюции (член 120 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно новите уеб домейни в лозаро-винарския сектор, които са свързани с рискове за наименованията за произход (B7-0299/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно скандала с талидомида и здравните нужди на оцелелите жертви в Европа (B7-0300/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно опростяването на административните практики за италианските винопроизводители (B7-0301/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция на Европейския парламент относно цените на енергията в Европа и опасността от преместване на предприятия (B7-0302/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно продажбата на земя в африкански държави (B7-0303/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно правата на жената и явлението деца-булки в Йемен (B7-0304/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : FEMM
подпомагаща: AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно административното нареждане за „опразване на затворите“ и рисковете за италианските граждани (B7-0305/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно зоологическите градини в Европа (B7-0306/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разходите за лечение за незаконните имигранти (B7-0307/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно референдума за независимостта на Венето (B7-0308/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFCO
подпомагаща: JURI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно отвличането на двама свещеници от Виченца и една канадска монахиня в Камерун (B7-0309/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно недопустимостта на област Венето за финансиране от Общността с цел борба с младежката безработица (B7-0310/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу явлението, свързано със сключването на граждански брак от момичета, които са непълнолетни „т.нар. деца-невести“ в Йемен (B7-0311/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : FEMM
подпомагаща: AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на птичия грип в Европа (B7-0312/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно интеграцията в работната среда на хората с увреждания в ЕС (B7-0313/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно учредяването на обсерватория за ислямския радикализъм (B7-0314/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно мюсюлманското население в Европа през следващите десетилетия (B7-0315/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно ролята на младите поколения в ЕС (B7-0316/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : CULT
подпомагаща: EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно затворническите лагери за политически дисиденти в Корейската народно-демократична република (B7-0317/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно манипулирането на ислямския банков сектор от страна на Мюсюлманското братство (B7-0319/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно явлението генитално осакатяване на жени в Европа (B7-0320/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно опростяване на ЕФПГ ( Европейски фонд за приспособяване към глобализацията) (B7-0321/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: REGI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно епидемията от полиомиелит в Сирия (B7-0322/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: DEVE

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно нередности на пазара за международни осиновявания (B7-0323/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно невзривила се бомба от Втората световна война, открита във Виченца (B7-0324/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на византийските паметници в Турция (B7-0325/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно закрилата на гръцката култура в Истанбул (B7-0326/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на християните, лишени от правния си статут в Турция (B7-0327/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно епидемията от ебола в Африка (B7-0328/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно нарушенията на правата на хората с увреждания в транспортния сектор и дискриминацията срещу тях (B7-0329/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разхищаването на храни в големите вериги за търговия на дребно и политиките за подкрепа на бедните (B7-0330/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно обявяването на Европейски ден срещу преследването и дискриминацията на християни по света (B7-0331/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно правата на жените и интеграцията на ислямските общности (B7-0332/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно фалшифицираните продукти, продавани в интернет (B7-0333/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно европейските политики за опазване на промишлените зони (B7-0334/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно финансиране в подкрепа на Националния археологически музей в Алтино (B7-0335/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на законите на Европейския съюз и на европейската правна система във връзка с учредяването на независими ислямски съдилища в ЕС (B7-0336/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: JURI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно създаването на „европейска оперативна група“ за издирване на изчезнали лица (B7-0337/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно китайските многонационални дружества в Европа: рискове за европейските граждани (B7-0338/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно токсичните китайски моливи, които застрашават здравето на европейските граждани (B7-0339/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно религиозния завой в областта на образованието в Турция (B7-0340/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на гражданите, страдащи от множествена склероза и аутизъм (B7-0341/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на малолетните и непълнолетните лица в интернет: родителско разрешение за откриване на акаунт в социални мрежи (B7-0342/2014)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно европейските МСП и бюрократичните и фискалните тежести (B7-0343/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно „купуването на злато“: риск от измама за гражданите (B7-0344/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу детската порнография в интернет (B7-0345/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно отпадането от училище (B7-0346/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно политиката на ЕС, която е в разрез с тенденцията към протекционизъм на трети държави (B7-0347/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно хармонизирането на пазара на автомобилните превози в Европа (B7-0348/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно новото регламентиране на семената: рискът за маломащабното селскостопанско производство (B7-0349/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно наименованията „родител 1“ и „родител 2“ в италианските училищни формуляри – Политики за равенство между половете и политики на Съюза (B7-0350/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно регионализацията на дълга (B7-0351/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : REGI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно алпийските хижи в областта Венето (B7-0352/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно смъртността при майките в Европа (B7-0353/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно детската бедност в Европа (B7-0354/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно създаването на дирекция по въпросите, свързани с хората с увреждания, към Европейската комисия (B7-0355/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: BUDG

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно вредите за европейските граждани от преместването в чужбина на дейността на телефонните оператори (B7-0356/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно религиозната дискриминация на християни в Саудитска Арабия (B7-0357/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно наличието на живак и на други вредни за човешкото здраве вещества във ваксините (B7-0358/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно новата атака, насочена към марката „произведено в Италия“: фалшивата „Самбука“ (B7-0359/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно закрилата на виното просеко от региона Венето по отношение на хърватското вино прошек (B7-0360/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно европейска карта за лицата с увреждания (B7-0361/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно повишаването на ДДС за сектора на италианския печат (B7-0362/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разрастването и радикализацията на мюсюлманските общности на Балканите (B7-0363/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно заболяването диабет от тип 2 в ЕС (B7-0364/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно горските плодове и предаването на хепатит А (B7-0366/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно малтретирането на ангорски зайци в Китай (B7-0368/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно новите принудителни такси върху банкови сметки на европейски граждани (B7-0369/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно използването на софтуер с отворен код в европейските институции (B7-0370/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно престъплението клевета в интернет (B7-0371/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно риска от хидрогеоложко бедствие в Африка, причинено от практиката на „заграбване на земя“ (B7-0372/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : DEVE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на манастира „Св. Гавраил“ (B7-0373/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно незаконните ромски лагери и просията: неотложен социален проблем, помощ за общините от регион Венето (B7-0374/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно закона за изнасилванията в Мароко (B7-0375/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно преразглеждане на политиката за финансиране на трети държави (B7-0376/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно шериата във Великобритания (B7-0377/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно „Трипадвайзър“ и риска от измами за европейските граждани (B7-0378/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на правото на самоопределение на европейските граждани (B7-0379/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно борбата срещу унищожаването на произведения на изкуството в Сирия (B7-0380/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно типовото одобрение на някои нови екипировки за пътна безопасност (B7-0381/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно убийствата на християни в Нигерия (B7-0382/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно по-устойчив пазар на смартофоните (B7-0383/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно активния и здравословен живот на възрастните хора (B7-0384/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно координацията на европейско равнище в областта на борбата срещу наркотиците (B7-0385/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно състоянието на приютите за кучета в Румъния и привеждането им в съответствие с нормативната уредба на Европейския съюз (B7-0386/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно кризата в промишления сектор за производство на домакински електроуреди в Италия (B7-0389/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно продажбата на активи и преместването на дейността на фармацевтични дружества в Италия и в Европа (B7-0390/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно забраната на ислямската бурка (B7-0391/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно хамбургерите от говеждо месо с примес от други меса и необходимостта от законодателство за проследяване на веригата за производство на хранителни продукти, с цел осигуряване на прозрачност за потребителите (B7-0393/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно извършваните от Китай антидъмпингови разследвания по отношение на износа на европейски вина (B7-0394/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно начините за подбор на преподаватели в Европа (B7-0395/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно обозначаването на произхода и правилата за защита на националното производство с високо качество (B7-0396/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно Европейска обсерватория за мониторинг и защита на правата на детето (B7-0397/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно постоянна обсерватория за наблюдение на финансирането и лихвените проценти, определяни от европейските кредитни институции (B7-0398/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно конфискацията на китайски играчки, неотговарящи на нормите (B7-0416/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно затварянето на трудовите лагери „Лаогай“ (B7-0417/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно кризата в сектора на циментовите заводи в региона Венето и в Италия (B7-0418/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно пускането на пазара на китайски селскостопански продукти, произведени в трудовите лагери „Лаогай“ (B7-0419/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно необходимостта от европейско проучване за цялостен анализ на явлението, свързано с преследването на християни по света (B7-0420/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно загубите на текстилния сектор, причинени от фалшифицирането (B7-0421/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени (Конвенция от Истанбул): актуално състояние и действия, които следва да бъдат предприети (B7-0422/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разходите за банкови услуги за италианските граждани (B7-0423/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно несъвместимостта на фискалния пакт с Договора от Лисабон (B7-0424/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на вируса от Шмаленберг и заплахата за животновъдството в Европа (B7-0425/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на европейските рибари и борбата срещу незаконния риболов (B7-0426/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно дълбоко замразена лазаня, съдържаща конско месо: законови разпоредби по отношение на етикетирането, защитата на потребителите и борбата с явлението „италианско звучене“ (B7-0427/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI
подпомагаща: ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно присъединяването на Турция към ЕС – зачитане на достиженията на правото на Общността (B7-0428/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно мерки за подпомагане на рибарите във Венецианската лагуна (B7-0430/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно насилието, упражнено от турската полиция спрямо чуждестранни журналисти (B7-0432/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепа за сектора на балнеолечението във Венето (B7-0433/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно състоянието на системата за стажове в Италия и Европа (B7-0438/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на обществеността и на дружествата от ЕС от данъчна тежест (B7-0439/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно хилядите бежанци от Северна Африка, които са зависими от местните органи (B7-0440/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно китайските предприятия, които нанасят вреди на предприятията за обувки в област Венето (B7-0442/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно фалшивия китайски мед, продаван в Европа (B7-0443/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно „Екуиталия“ (Equitalia) и дружества за събиране на вземания: италиански семейства и граждани на улицата (B7-0445/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно района на производство на керамични изделия в областта Венето, борбата срещу дъмпинга и фалшифицирането и подпомагането на продуктите, произведени в Италия (B7-0446/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на игрални автомати и произтичащите от това проблеми със сигурността, законността и реда на местно равнище (B7-0447/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно опасността от анизакиоза за европейските потребители (B7-0448/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно нарушаването на правата за засаждане на лози (B7-0449/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно „Made in Italy“ и кожарската промишленост: трудности при доставката на суровини (B7-0450/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно връщането на тленните останки на лица, загинали по време на Втората световна война (B7-0451/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно проблемите на търговията на дребно в Италия и Европа (B7-0452/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно прилагането на испанския модел към морския курортен сектор в Италия (B7-0453/2014)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN


17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


18. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 1 юли 2014 до 3 юли 2014


19. Одобряване на протокола от настоящото заседание

Тъй като става въпрос за последното заседание от текущия мандат, председателят предложи на Парламента да се направи дерогация от член 179 от Правилника за дейността и протокола от настоящото заседание да се одобри в този момент.

Парламентът изрази съгласие за тази процедура и одобри протокола.

Изказаха се: Bernd Posselt и Astrid Lulling, която е била избрана за пръв път за член на Парламента през 1965 г. и след това без прекъсване от 1989 г. насам, получи признанието на Парламента.


20. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.25 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Казак, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Панайотов, Панайотова, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Правна информация - Политика за поверителност