Seznam 
Zápis
PDF 258kWORD 196k
Čtvrtek, 17. dubna 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU (předložené návrhy usnesení)
 3.Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (předložené návrhy usnesení)
 4.Přeprava odpadů ***I (rozprava)
 5.Závazné podmínky pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě (nařízení (ES) č. 1071/2009) (rozprava)
 6.Zadržování nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí členskými státy na dobu delší, než je lhůta 18 měsíců, jako porušování směrnice o navracení (rozprava)
 7.Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (rozprava)
 8.Jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem (krátké přednesení)
 9.Hlasování
  
9.1.ES-Albánie: Protokol k dohodě o stabilizaci a přidružení (přistoupení Chorvatska) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Ujednání s Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Evropské fondy dlouhodobých investic ***I (hlasování)
  
9.5.Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží ***I (konečné hlasování)
  
9.6.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2015 – oddíl I – Parlament (hlasování)
  
9.7.Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže ***I (hlasování)
  
9.8.Přeprava odpadů ***I (hlasování)
  
9.9.Nové psychoaktivní látky ***I (hlasování)
  
9.10.Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***I (hlasování)
  
9.11.Jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem (hlasování)
  
9.12.Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (hlasování)
  
9.13.Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (hlasování)
  
9.14.Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (hlasování)
  
9.15.Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
13.1.Pákistán: nedávné případy pronásledování
  
13.2.Sýrie: situace některých zranitelných skupin obyvatel
  
13.3.Situace v Severní Koreji
 14.Hlasování
  
14.1.Pákistán: nedávné případy pronásledování (hlasování)
  
14.2.Sýrie: situace některých zranitelných skupin obyvatel (hlasování)
  
14.3.Situace v Severní Koreji (hlasování)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Předložení dokumentů
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 17. DUBNA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000049/2014), kterou pokládá Paul Rübig za výbor ITRE Komisi: Proces konzultací „Top 10“ a snižování zátěže malých a středních podniků (MSP) způsobené regulací na úrovni EU (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Paul Rübig za výbor ITRE o konzultačním postupu „Top Ten“ a snižování zátěže plynoucí z předpisů EU pro malé a střední podniky (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE o konzultačním procesu „top ten“ a o snižování regulační zátěže EU pro malé a střední podniky (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Hlasování: bod 9.15 zápisu ze dne 17.4.2014.


3. Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (2014/2699(RSP))

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka a Věra Flasarová za skupinu GUE/NGL o ruském nátlaku na země Východního partnerství a zejména destabilizaci východní Ukrajiny (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček a Boris Zala za skupinu S&D o ruském nátlaku na země Východního partnerství, a zejména destabilizaci východní Ukrajiny 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o ruském tlaku na země Východního partnerství, a zejména destabilizaci východní Ukrajiny (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff a Adina-Ioana Vălean za skupinu ALDE o ruském tlaku na země Východního partnerství, a zejména destabilizaci východní Ukrajiny (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE o ruském nátlaku na země Východního partnerství, a zejména destabilizaci východní Ukrajiny (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE o ruském nátlaku na země Východního partnerství, a zejména destabilizaci východní Ukrajiny (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Hlasování: bod 9.13 zápisu ze dne 17.4.2014.


4. Přeprava odpadů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bart Staes (A7-0069/2014)

Bart Staes uvedl zprávu.

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Vystoupili: Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Marusya Lyubcheva za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Anna Rosbach za skupinu ECR, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Judith A. Merkies a Åsa Westlund.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Spyros Danellis.

Vystoupili: Janez Potočnik a Bart Staes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 17.4.2014.


5. Závazné podmínky pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě (nařízení (ES) č. 1071/2009) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000032/2014), kterou pokládá Brian Simpson za výbor TRAN Komisi: Vymáhání nařízení (ES) č. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson rozvinul otázku.

Janez Potočnik (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Mathieu Grosch za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău a Philippe De Backer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia-Adriana Ţicău.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Olga Sehnalová.

Vystoupil Janez Potočnik.

Rozprava skončila.


6. Zadržování nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí členskými státy na dobu delší, než je lhůta 18 měsíců, jako porušování směrnice o navracení (rozprava)

Prohlášení Komise: Zadržování nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí členskými státy na dobu delší, než je lhůta 18 měsíců, jako porušování směrnice o navracení (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Hubert Pirker za skupinu PPE, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Franziska Keller za skupinu Verts/ALE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly a Hélène Flautre.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrew Henry William Brons.

Vystoupil Janez Potočnik.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Rozprava skončila.


7. Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (rozprava)

Prohlášení Komise: Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (2013/2989(RSP))

Joaquín Almunia (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Jan Zahradil za skupinu ECR, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet a Seán Kelly.

Vystoupil Joaquín Almunia.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Vital Moreira a Jan Zahradil za výbor INTA o současném stavu jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.14 zápisu ze dne 17.4.2014.


8. Jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem (krátké přednesení)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem [2014/2021(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Alojz Peterle uvedl zprávu.

Vystoupil David Martin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ioan Mircea Paşcu a Zita Gurmai.

Vystoupil Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 9.11 zápisu ze dne 17.4.2014.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 10:55, pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. ES-Albánie: Protokol k dohodě o stabilizaci a přidružení (přistoupení Chorvatska) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0445)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.2. Ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím o pravidlech pro účast Norského království na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0446)

Parlament schválil uzavření ujednání.


9.3. Ujednání s Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření ujednání mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2014)0447)

Parlament schválil uzavření ujednání.


9.4. Evropské fondy dlouhodobých investic ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (zpravodajka) navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


9.5. Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží ***I (konečné hlasování)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro územní plánování námořních prostor a integrovanou správu pobřeží [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Rozprava se konala dne 11. prosince 2013 (bod 13 zápisu ze dne 11.12.2013).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 12. prosince 2013 (bod 12.8 zápisu ze dne 12.12.2013).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P7_TA(2014)0449)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0449)

Vystoupení

Před hlasováním Carl Schlyter, aby upozornil na chyby ve švédském znění a upřesnil, že závazné je anglické znění, a Gesine Meissner (zpravodajka).


9.6. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2015 – oddíl I – Parlament (hlasování)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2015 [2014/2003(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0450)


9.7. Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0451)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0451)


9.8. Přeprava odpadů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bart Staes (A7-0069/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P7_TA(2014)0452)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0452)


9.9. Nové psychoaktivní látky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropakého parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0453)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0453)


9.10. Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2014)0454)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0454)


9.11. Jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem [2014/2021(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0455)


9.12. Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (hlasování)

Návrh usnesení B7-0365/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0456)

Vystoupení

Po hlasování Nick Griffin s procesní námitkou (předsedající poslanci odebrala slovo, protože dle jejího názoru se nejednalo o procesní námitku).


9.13. Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 a B7-0444/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

Předsedající jménem Parlamentu přivítala poslance ukrajinského parlamentu a spolupředsedu Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina Petra Porošenka, který byl usazen na vyhrazené místo na galerii pro hosty.

NÁVRH USNESENÍ B7-0431/2014

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0435/2014

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0436/2014

(nahrazující B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 a B7-0444/2014)

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff a Adina-Ioana Vălean za skupinu ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg a Werner Schulz za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle a Adam Bielan za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2014)0457)

(Návrhy usnesení B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 a B7-0444/2014 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby se konečné hlasování o společném návrhu usnesení konalo jmenovitě, a Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD a Charles Tannock za skupinu ECR ve prospěch žádosti (Parlament žádost schválil).

Elmar Brok předložil ústní pozměňovací návrh k pn. 2, který byl vzat v potaz.


9.14. Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (hlasování)

Návrh usnesení B7-0367/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2014)0458)


9.15. Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0415/2014 a B7-0434/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ B7-0415/2014

přijat (P7_TA(2014)0459)

(Návrh usnesení B7-0434/2014 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Vicky Ford.


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

zpráva Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

zpráva Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

zpráva Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka a Bernd Posselt

Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly a Bernd Posselt

Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

zpráva Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

zpráva Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 5 zápisu ze dne 15.4.2014.)


13.1. Pákistán: nedávné případy pronásledování

Návrhy usnesení B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 a B7-0410/2014 (2014/2694(RSP))

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa a Tarja Cronberg uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Morten Messerschmidt za skupinu EFD, Seán Kelly a Bernd Posselt, aby zvednutím modré karty položil otázku Mortenu Messerschmidtovi, který na otázku odpověděl.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai a Jolanta Emilia Hibner.

Vystoupil Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Vystoupil Bogusław Sonik k vystoupením na základě přihlášení se zvednutím ruky.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.1 zápisu ze dne 17.4.2014.


13.2. Sýrie: situace některých zranitelných skupin obyvatel

Návrhy usnesení B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 a B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa a Hélène Flautre uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Sari Essayah za skupinu PPE, Mitro Repo za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Nick Griffin nezařazený, Peter Šťastný a Joanna Senyszyn.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi a Bogusław Sonik.

Vystoupil Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.2 zápisu ze dne 17.4.2014.


13.3. Situace v Severní Koreji

Návrhy usnesení B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 a B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake a Gerald Häfner uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Peter Šťastný za skupinu PPE, Mitro Repo za skupinu S&D, Tarja Cronberg za skupinu Verts/ALE, Nick Griffin nezařazený, a Sari Essayah.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Rübig, Zita Gurmai a Eija-Riitta Korhola.

Vystoupil Joaquín Almunia (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14.3 zápisu ze dne 17.4.2014.


14. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


14.1. Pákistán: nedávné případy pronásledování (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 a B7-0410/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0399/2014

(nahrazující B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 a B7-0410/2014):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański a Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2014)0460)

(Návrh usnesení B7-0408/2014 se nebere v potaz.)


14.2. Sýrie: situace některých zranitelných skupin obyvatel (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 a B7-0407/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0387/2014

(nahrazující B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 a B7-0407/2014):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2014)0461)

(Návrh usnesení B7-0406/2014 se nebere v potaz.)


14.3. Situace v Severní Koreji (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 a B7-0414/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0388/2014

(nahrazující B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 a B7-0414/2014):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2014)0462)

(Návrh usnesení B7-0413/2014 se nebere v potaz.)


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


16. Předložení dokumentů

Poslanci předložili tyto dokumenty: návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nových internetových doménách ve vinařském odvětví, které ohrožují dodržování předpisů o ochraně označení původu (B7-0299/2014)
předáno příslušný výbor: AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o aféře s thalidomidem a potřebách přeživších obětí v Evropě v oblasti zdraví (B7-0300/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zjednodušení byrokratických postupů po italské výrobce vína (B7-0301/2014)
předáno příslušný výbor: AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nákladech na energii v Evropě a o nebezpečí stěhování podniků mimo Unii (B7-0302/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o prodeji půdy v afrických zemích (B7-0303/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o právech žen a o dětských nevěstách v Jemenu (B7-0304/2014)
předáno příslušný výbor: FEMM
stanovisko: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nařízení „vyprázdněte věznice“ a rizicích pro italské občany (B7-0305/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zoologických zahradách v Evropě (B7-0306/2014)
předáno příslušný výbor: AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nákladech na zdravotní péči pro nelegální přistěhovalce (B7-0307/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o referendu o nezávislosti Benátska (B7-0308/2014)
předáno příslušný výbor: AFCO
stanovisko: JURI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o únosu dvou vicenzských kněží a kanadské řádové sestry v Kamerunu (B7-0309/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vyloučení regionu Veneto z využívání fondů Společenství pro boj proti nezaměstnanosti mládeže (B7-0310/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji s jevem „dětských nevěst“ v Jemenu (B7-0311/2014)
předáno příslušný výbor: FEMM
stanovisko: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rozšíření ptačí chřipky v Evropě (B7-0312/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu v Evropské unii (B7-0313/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zřízení monitorovacího střediska pro sledování islámského radikalismu (B7-0314/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o obyvatelstvu islámského vyznání v Evropě v příštích desetiletích (B7-0315/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Návrh usnesení o úloze mladých generací v EU (B7-0316/2014)
předáno příslušný výbor: CULT
stanovisko: EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o táborech, v nichž jsou vězněni političtí disidenti v Korejské lidově demokratické republice (B7-0317/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o manipulaci islámského bankovnictví ze strany Muslimského bratrstva (B7-0319/2014)
předáno příslušný výbor: ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o mrzačení ženských pohlavních orgánů v Evropě (B7-0320/2014)
předáno příslušný výbor: FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zjednodušení EFG, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (B7-0321/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: REGI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o epidemii dětské obrny v Sýrii (B7-0322/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: DEVE

- Cristiana Muscardini. Návrh usnesení o anomáliích trhu s mezinárodními adopcemi (B7-0323/2014)
předáno příslušný výbor: JURI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nevybuchlé bombě z druhé světové války, jež byla nalezena ve Vicenze (B7-0324/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně byzantských památek v Turecku (B7-0325/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně řecké kultury v Istanbulu (B7-0326/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně křesťanů zbavovaných v Turecku právního statusu (B7-0327/2014)
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o epidemii eboly v Africe (B7-0328/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o porušování práv a diskriminaci osob se zdravotním postižením v odvětví dopravy (B7-0329/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o plýtvání potravinami ve velkých obchodních řetězcích a politikách na podporu nemajetných občanů (B7-0330/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zavedení Evropského dne proti pronásledování a diskriminaci křesťanů ve světě (B7-0331/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o právech žen a integraci komunit islámského vyznání (B7-0332/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o padělaných výrobcích prodávaných po internetu (B7-0333/2014)
předáno příslušný výbor: JURI
stanovisko: IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o evropských politikách zaměřených na ochranu průmyslových zón (B7-0334/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o prostředcích na podporu archeologického muzea v Altinu (B7-0335/2014)
předáno příslušný výbor: CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně právních předpisů Evropské unie a systému evropského práva s ohledem na zřizování nezávislých islámských soudů v EU (B7-0336/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: JURI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření evropské pracovní skupiny (task force) pro hledání pohřešovaných osob (B7-0337/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o čínských nadnárodních společnostech v Evropě: rizika pro evropské občany (B7-0338/2014)
předáno příslušný výbor: ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o čínských toxických pastelkách, které ohrožují zdraví evropských občanů (B7-0339/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o konfesní změně ve vzdělávání v Turecku (B7-0340/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně občanů postižených roztroušenou sklerózou a autismem (B7-0341/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně mladistvých na internetu: souhlas rodičů s otevřením účtu na sociálních sítích (B7-0342/2014)
předáno věcně příslušnému výboru: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o malých a středních podnicích v Evropě a jejich byrokratické a daňové zátěži (B7-0343/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o výkupnách zlata: hrozí podvedení občanů (B7-0344/2014)
předáno příslušný výbor: ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti internetovým stránkám s dětskou pornografií (B7-0345/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Návrh usnesení o předčasném ukončování školní docházky (B7-0346/2014)
předáno příslušný výbor: CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o opatřeních EU, která jsou v nerovnováze vůči protekcionistickým politikám třetích zemí (B7-0347/2014)
předáno příslušný výbor: INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o harmonizaci trhu silniční dopravy v Evropě (B7-0348/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o novém právním předpisu týkajícím se osiv: drobná zemědělská výroba ohrožena (B7-0349/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o kolonkách „rodič 1“ a „rodič 2“ ve formulářích italských škol – o politikách rovnosti pohlaví a politikách Unie (B7-0350/2014)
předáno příslušný výbor: FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o regionalizaci dluhu (B7-0351/2014)
předáno příslušný výbor: REGI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o horských chatách v Benátsku (B7-0352/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o mateřské úmrtnosti v Evropě (B7-0353/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dětské chudobě v Evropě (B7-0354/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření ředitelství pro záležitosti osob s postižením v rámci Komise (B7-0355/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: BUDG

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o škodách pro evropské občany v důsledku přemístění poskytovatelů telefonních služeb (B7-0356/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o náboženské diskriminaci křesťanů v Saudské Arábii (B7-0357/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o přítomnosti rtuti a jiných látek poškozujících lidské zdraví v očkovacích látkách (B7-0358/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o novém útoku na výrobky s italským jménem: falešná sambuca (B7-0359/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně Prosecca z regionu Veneto proti chorvatskému Proseku (B7-0360/2014)
předáno příslušný výbor: AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o evropském průkazu osob s postižením (B7-0361/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zvýšení DPH na italský tisk (B7-0362/2014)
předáno příslušný výbor: CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rostoucím vlivu a radikalizaci muslimské komunity na Balkánském poloostrově (B7-0363/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o diabetu II. typu v Evropské unii (B7-0364/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o lesních plodech a přenosu hepatitidy A (B7-0366/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o týrání angorských králíků v Číně (B7-0368/2014)
předáno příslušný výbor: INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nových vynucených výběrech z běžných účtů evropských občanů (B7-0369/2014)
předáno příslušný výbor: ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o otevřeném softwaru v evropských orgánech (B7-0370/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o trestném činu pomluvy na internetu (B7-0371/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o hrozbě hydrogeologické katastrofy v Africe zapříčiněné zabíráním půdy (land grabbing) (B7-0372/2014)
předáno příslušný výbor: DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o záchraně kláštera Mor Gabriel (B7-0373/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nelegálních romských táborech a žebrání: krizová sociální situace a podpora obcí v regionu Veneto (B7-0374/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o marockých právních předpisech týkajících se znásilnění (B7-0375/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o přehodnocení politiky financování třetích zemí (B7-0376/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o právu šaría ve Velké Británii (B7-0377/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o průvodci Tripadvisor a nebezpečí podvodu pro evropské občany (B7-0378/2014)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně práva evropských občanů na sebeurčení (B7-0379/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o boji proti poškozování uměleckých děl v Sýrii (B7-0380/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o homologaci některých nových vybavení pro bezpečnost silničního provozu (B7-0381/2014)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o masakrech křesťanů v Nigérii (B7-0382/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o udržitelnějším trhu se smartphony (B7-0383/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh usnesení o aktivním a zdravém životě starších občanů (B7-0384/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zřízení evropské koordinační jednotky pro boj proti drogám (B7-0385/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podmínkách v útulcích pro psy v Rumunsku a přizpůsobení těchto podmínek právním předpisům Evropské unie (B7-0386/2014)
předáno příslušný výbor: AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o krizi průmyslového odvětví výroby domácích elektrospotřebičů v Itálii (B7-0389/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zastavování výroby farmaceutických firem v Itálii a v Evropě a o jejím přemisťování do jiných zemí (B7-0390/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zákazu nošení islámského závoje zahalujícího obličej (B7-0391/2014)
předáno příslušný výbor: FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o hovězích hamburgerech s příměsí jiným mas a nezbytnosti právního předpisu o sledovatelnosti potravinových polotovarů, který by byl pro spotřebitele transparentní (B7-0393/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o antidumpingovém vyšetřování ze strany Číny týkajícím se vývozu evropských vín (B7-0394/2014)
předáno příslušný výbor: INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o způsobech výběru učitelů v Evropě (B7-0395/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o označování původu a o předpisech na ochranu kvalitních výrobků z jednotlivých zemí (B7-0396/2014)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření evropského střediska pro monitorování a ochranu práv nezletilých (B7-0397/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o trvalém středisku pro kontrolu financování a sazeb, které poskytují evropské úvěrové instituce (B7-0398/2014)
předáno příslušný výbor: ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zabavování hraček z Číny, které neodpovídají normám (B7-0416/2014)
předáno příslušný výbor: INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o uzavření táborů „laogai“ (B7-0417/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o krizi v cementárenském průmyslu v Benátsku a v Itálii (B7-0418/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o uvádění na trh čínských zemědělských výrobků pocházejících z táborů „laogai“ (B7-0419/2014)
předáno příslušný výbor: INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nutnosti vypracování evropské studie, která by podrobně analyzovala pronásledování křesťanů ve světě (B7-0420/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o škodách páchaných padělateli produktů textilního odvětví (B7-0421/2014)
předáno příslušný výbor: JURI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o Úmluvě o prevenci a boji proti násilí páchanému na ženách (Istanbulská úmluva): dosažený pokrok a opatření, která je třeba přijmout (B7-0422/2014)
předáno příslušný výbor: FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o cenách za bankovní služby účtovaných italským občanům (B7-0423/2014)
předáno příslušný výbor: ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o neslučitelnosti rozpočtového paktu s Lisabonskou smlouvu (B7-0424/2014)
předáno příslušný výbor: ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření Schmallenbergského viru a rizicích pro evropský chov dobytka (B7-0425/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně evropských rybářů a boji s nelegálním rybolovem (B7-0426/2014)
předáno příslušný výbor: PECH

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o mražených lasagních obsahujících koňské maso a právních předpisech o označování výrobků, ochraně spotřebitele a boji proti imitování italských výrobků (B7-0427/2014)
předáno příslušný výbor: AGRI
stanovisko: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o přistoupení Turecka k EU: soulad s acquis communautaire (B7-0428/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpůrných opatřeních pro rybáře v laguně v Benátkách (B7-0430/2014)
předáno příslušný výbor: PECH

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o násilí páchaném tureckou policií na zahraničních novinářích (B7-0432/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře lázeňství v regionu Veneto (B7-0433/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o situaci týkající se stáží v Itálii a v Evropě (B7-0438/2014)
předáno příslušný výbor: EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně evropských občanů a podniků před daňovým zatížením (B7-0439/2014)
předáno příslušný výbor: ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o tisících uprchlíků ze severní Afriky, kteří jsou závislí na místních úřadech (B7-0440/2014)
předáno příslušný výbor: AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o čínských dílnách poškozujících malé obuvnické společnosti v regionu Veneto (B7-0442/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o falešném medu z Číny, který se prodává v Evropě (B7-0443/2014)
předáno příslušný výbor: AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o společnosti Equitalia a společnostech vymáhajících pohledávky: italské rodiny a občané na ulici (B7-0445/2014)
předáno příslušný výbor: ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o odvětví výroby keramiky v oblasti Veneto, které se potýká s dumpingem a s padělky, a o podpoře výrobků vyrobených v Itálii (B7-0446/2014)
předáno příslušný výbor: INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření prostor s výherními automaty a následných problémech s místní bezpečností a právem a pořádkem (B7-0447/2014)
předáno příslušný výbor: LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nebezpečí expozice evropských spotřebitelů anisakióze (B7-0448/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o porušování práv na výsadbu révy (B7-0449/2014)
předáno příslušný výbor: AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o značce „Made in Italy“ a kožedělném průmyslu: potíže se zásobením surovinami (B7-0450/2014)
předáno příslušný výbor: INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vyzvedávání ostatků osob, které zahynuly za druhé světové války (B7-0451/2014)
předáno příslušný výbor: JURI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o problémech maloobchodu v Itálii a v Evropě (B7-0452/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o použitelnosti španělského modelu v italském odvětví služeb v přímořských oblastech (B7-0453/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN


17. Předání textů přijatých během zasedání

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


18. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 1. do 3. července 2014.


19. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání

S ohledem na skutečnost, že se jedná o poslední denní zasedání tohoto volebního období, předseda navrhl Parlamentu, aby byl zápis z tohoto denního zasedání schválen na tomto zasedání odchylně od ustanovení článku 172 jednacího řádu.

Parlament vyslovil souhlas s tímto postupem a zápis schválil.

Vystoupili: Bernd Posselt a Astrid Lulling, která byla poprvé zvolena v roce 1965 a poté byla poslankyní EP nepřetržitě od roku 1989 a které Parlament vyjádřil uznání.


20. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 16:25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Právní upozornění - Ochrana soukromí