Indeks 
Protokol
PDF 260kWORD 157k
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (indgivne beslutningsforslag)
 3.Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (indgivne beslutningsforslag)
 4.Overførsel af affald ***I (forhandling)
 5.Håndhævelse af forordning (EF) nr. 1071/2009 (betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet) (forhandling)
 6.Forlængelse af frihedsberøvelse for tredjelandsstatsborgere, der illegalt opholder sig i en medlemsstat, ud over den i tilbagesendelsesdirektivet fastsatte grænse på 18 måneder (forhandling)
 7.Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam (forhandling)
 8.Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (kortfattet forelæggelse)
 9.Afstemningstid
  9.1.EU-Albanien: Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen (Republikken Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.2.Ordningen med Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.3.Ordningen med Hertugdømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  9.4.Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I (afstemning)
  9.5.Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning ***I (endelig afstemning)
  9.6.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet (afstemning)
  9.7.Overtrædelser af konkurrenceregler ***I (afstemning)
  9.8.Overførsel af affald ***I (afstemning)
  9.9.Nye psykoaktive stoffer ***I (afstemning)
  9.10.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I (afstemning)
  9.11.Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (afstemning)
  9.12.Religiøse friheder og kulturelle forskelle (afstemning)
  9.13.Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (afstemning)
  9.14.Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam (afstemning)
  9.15.Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  13.1.Pakistan: nylige tilfælde af forfølgelse
  13.2.Syrien: situationen i visse sårbare samfund
  13.3.Situationen i Nordkorea
 14.Afstemningstid
  14.1.Pakistan: nylige tilfælde af forfølgelse (afstemning)
  14.2.Syrien: situationen i visse sårbare samfund (afstemning)
  14.3.Situationen i Nordkorea (afstemning)
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Modtagne dokumenter
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000049/2014) af Paul Rübig, for ITRE, til Kommissionen: "Top 10-høringsprocessen" og mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Paul Rübig, for ITRE, om TOP 10-høringsprocessen og om mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, om TOP 10-høringsprocessen og om mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Afstemning: punkt 9.15 i protokollen af 17.4.2014.


3. Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (2014/2699(RSP))

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka og Věra Flasarová for GUE/NGL-Gruppen, om russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček og Boris Zala for S&D-Gruppen, om russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański og Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen, om russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff og Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, om russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek og Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, om russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen, om russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukrainev (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Afstemning: punkt 9.13 i protokollen af 17.4.2014.


4. Overførsel af affald ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (Ef) nr. 1013/2006 om overførsel af affald [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bart Staes (A7-0069/2014)

Bart Staes forelagde betænkningen.

Indlæg af Janez Potočnik (medlem af Kommissionen).

Talere: Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Marusya Lyubcheva for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Anna Rosbach for ECR-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Judith A. Merkies og Åsa Westlund.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Spyros Danellis.

Talere: Janez Potočnik og Bart Staes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 17.4.2014.


5. Håndhævelse af forordning (EF) nr. 1071/2009 (betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000032/2014) af Brian Simpson, for TRAN, til Kommissionen: Håndhævelse af forordning (EF) nr. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson begrundede spørgsmålet.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Mathieu Grosch for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău og Philippe De Backer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia-Adriana Ţicău.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Olga Sehnalová.

Indlæg af Janez Potočnik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Forlængelse af frihedsberøvelse for tredjelandsstatsborgere, der illegalt opholder sig i en medlemsstat, ud over den i tilbagesendelsesdirektivet fastsatte grænse på 18 måneder (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Forlængelse af frihedsberøvelse for tredjelandsstatsborgere, der illegalt opholder sig i en medlemsstat, ud over den i tilbagesendelsesdirektivet fastsatte grænse på 18 måneder (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Hubert Pirker for PPE-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly og Hélène Flautre.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Andrew Henry William Brons.

Indlæg af Janez Potočnik.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam (2013/2989(RSP))

Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet og Seán Kelly.

Indlæg af Joaquín Almunia.

Beslutningsforslag fremsat ved afslutningen af forhandlingen, jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2:

- Vital Moreira og Jan Zahradil, for INTA, om den aktuelle situation i forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Vietnam (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.14 i protokollen af 17.4.2014.


8. Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (kortfattet forelæggelse)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan [2014/2021(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Alojz Peterle foretog forelæggelsen.

Indlæg af David Martin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ioan Mircea Paşcu og Zita Gurmai.

Indlæg af Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.11 i protokollen af 17.4.2014.

(Mødet udsat kl. 10.55 og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. EU-Albanien: Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen (Republikken Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0445)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


9.2. Ordningen med Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0446)

Parlamentet gav sin godkendelse til indgåelsen af ordningn.


9.3. Ordningen med Hertugdømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0447)

Parlamentet gav sin godkendelse til indgåelsen af ordningen


9.4. Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (ordfører) foreslog, at afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning blev udsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


9.5. Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådet direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 11. december 2013 (punkt 13 i protokollen af 11.12.2013).

Afstemningen var blevet udsat på mødet den 12. december 2013 (punkt 12.8 i protokollen fra 12.12.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P7_TA(2014)0449)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0449)

Indlæg

Carl Schlyter inden afstemningen, for at gøre opmærksom på oversættelsesfejl i den svenske udgave og for at gøre opmærksom på, at den engelske udgave stod til troende, og Gesine Meissner (ordfører).


9.6. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet (afstemning)

Betænkning om Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet [2014/2003(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0450)


9.7. Overtrædelser af konkurrenceregler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0451)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0451)


9.8. Overførsel af affald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (Ef) nr. 1013/2006 om overførsel af affald [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bart Staes (A7-0069/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P7_TA(2014)0452)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0452)


9.9. Nye psykoaktive stoffer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye psykoaktive stoffer [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0453)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0453)


9.10. Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor for så vidt angår definitionen af narkotika [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0454)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0454)


9.11. Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan (afstemning)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan [2014/2021(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0455)


9.12. Religiøse friheder og kulturelle forskelle (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0365/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0456)

Indlæg

Nick Griffin efter afstemningen for at fremsætte en bemærkning til forretningsordenen (Formanden, der ikke mente, at der var tale om en bemærkning til forretningsordenen, havde frataget ham ordet).


9.13. Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 og B7-0444/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommmen til Petro Porochenko, medlem af Ukraines Verkhovna Rada og medformand for det parlamentariske samarbejdsudvalg EU-Ukraine, der havde taget plads i den officielle loge.

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0431/2014

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0435/2014

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0436/2014

(erstatter B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 og B7-0444/2014)

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff og Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg og Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle og Adam Bielan for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0457)

(Forslag til beslutning B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 og B7-0444/2014 bortfaldt).

Indlæg

Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen for at anmode om, at den endelige afstemning om det fælles beslutningsforslag foregik ved afstemning ved navneopråb, og Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen og Charles Tannock for ECR-Gruppen for at støtte denne anmodning (Parlamentet godkendte anmodningen).

Elmar Brok for at stille et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 2, hvilket var blevet godtaget.


9.14. Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0367/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0458)


9.15. Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0415/2014 og B7-0434/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0415/2014

Vedtaget (P7_TA(2014)0459)

(Forslag til beslutning B7-0434/2014 bortfaldt).

Indlæg

Vicky Ford.


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

Betænkning: Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Betænkning: Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Betænkning: Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka og Bernd Posselt

Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly og Bernd Posselt

Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Betænkning: Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Betænkning: Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 5 i protokollen af 15.4.2014).


13.1. Pakistan: nylige tilfælde af forfølgelse

Forslag til beslutning B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 og B7-0410/2014 (2014/2694(RSP))

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa og Tarja Cronberg forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Morten Messerschmidt for EFD-Gruppen, Seán Kelly og Bernd Posselt, for at stille et blåt kort-spørgsmål Morten Messerschmidt som besvarede det.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai og Jolanta Emilia Hibner.

Indlæg af Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen).

Indlæg af Bogusław Sonik om "catch the eye"-proceduren.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.1 i protokollen af 17.4.2014.


13.2. Syrien: situationen i visse sårbare samfund

Forslag til beslutning B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 og B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa og Hélène Flautre forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Sari Essayah for PPE-Gruppen, Mitro Repo for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Nick Griffin løsgænger, Peter Šťastný og Joanna Senyszyn.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi og Bogusław Sonik.

Indlæg af Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.2 i protokollen af 17.4.2014.


13.3. Situationen i Nordkorea

Forslag til beslutning B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 og B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake og Gerald Häfner forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Peter Šťastný for PPE-Gruppen, Mitro Repo for S&D-Gruppen, Tarja Cronberg for Verts/ALE-Gruppen, Nick Griffin løsgænger, og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Zita Gurmai og Eija-Riitta Korhola.

Indlæg af Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.3 i protokollen af 17.4.2014.


14. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


14.1. Pakistan: nylige tilfælde af forfølgelse (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 og B7-0410/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0399/2014

(erstatter B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 og B7-0410/2014):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari og Antigoni Papadopoulou for S&D-Gruppen;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański og Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0460)

(Forslag til beslutning B7-0408/2014 bortfaldt).


14.2. Syrien: situationen i visse sårbare samfund (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 og B7-0407/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0387/2014

(erstatter B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 og B7-0407/2014):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal og Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0461)

(Forslag til beslutning B7-0406/2014 bortfaldt).


14.3. Situationen i Nordkorea (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 og B7-0414/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0388/2014

(erstatter B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 og B7-0414/2014):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari og Antigoni Papadopoulou for S&D-Gruppen;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2014)0462)

(Forslag til beslutning B7-0413/2014 bortfaldt).


15. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


16. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget des beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om nye internetdomæner i vinsektoren til skade for oprindelsesbetegnelser (B7-0299/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om thalidomidskandalen og sundhedsmæssige behov blandt de resterende overlevende i Europa (B7-0300/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om mindre bureaukrati for de italienske vinproducenter (B7-0301/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om energiomkostningerne i Europa og faren for virksomhedsflugt (B7-0302/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om salg af jord i afrikanske lande (B7-0303/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kvinders rettigheder og fænomenet barnehustruer i Yemen (B7-0304/2014)
henvist til: kor.udv.: FEMM
rådg.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om lovdekretet "tøm fængslerne" og risici for italienske statsborgere (B7-0305/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om zoologiske haver i Europa (B7-0306/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udgifterne til behandling af ulovlige indvandrere (B7-0307/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om folkeafstemningen om Venetos uafhængighed (B7-0308/2014)
henvist til: kor.udv.: AFCO
rådg.udv.: JURI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bortførelsen af to præster fra Vicenza og en canadisk nonne i Cameroun (B7-0309/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udelukkelse af regionen Veneto fra adgang til EU-midler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (B7-0310/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om en indsats mod problemet med børnebrude i Yemen (B7-0311/2014)
henvist til: kor.udv.: FEMM
rådg.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om spredning af aviær influenza i Europa (B7-0312/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskæftigelse for handicappede i EU (B7-0313/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprettelse af et observationscenter vedrørende islamisk radikalisme (B7-0314/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den muslimske befolkning i Europa i de kommende årtier (B7-0315/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Forslag til beslutning om de unge generationers rolle i EU (B7-0316/2014)
henvist til: kor.udv.: CULT
rådg.udv.: EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om fangelejrene for politiske dissidenter i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (B7-0317/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Det Muslimske Broderskabs manipulation af den islamiske banksektor (B7-0319/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kønslemlæstelse af piger/kvinder i Europa (B7-0320/2014)
henvist til: kor.udv.: FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forenkling af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (B7-0321/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: REGI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om polioepidemien i Syrien (B7-0322/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: DEVE

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om det uregulerede marked for internationale adoptioner (B7-0323/2014)
henvist til: kor.udv.: JURI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om en ueksploderet bombe fra Anden Verdenskrig, der er dukket op i Vicenza (B7-0324/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af byzantinske bygningsværker i Tyrkiet (B7-0325/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af den græske kultur i Istanbul (B7-0326/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af kristne, som fratages deres retlige status i Tyrkiet (B7-0327/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om ebolaepidemien i Afrika (B7-0328/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om slet behandling og diskrimination af handicappede i transportsektoren (B7-0329/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om fødevarespild i de store supermarkeder og foranstaltninger til at hjælpe de nødlidende (B7-0330/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om indførelse af en europæisk dag mod forfølgelse og forskelsbehandling af kristne (B7-0331/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kvindernes rettigheder og integration af islamiske trossamfund (B7-0332/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forfalskede produkter, der sælges på nettet (B7-0333/2014)
henvist til: kor.udv.: JURI
rådg.udv.: IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om en europæisk støttepolitik for industriområderne (B7-0334/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om finansiel støtte til det nationale arkæologiske museum i Altino (B7-0335/2014)
henvist til: kor.udv.: CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af Den Europæiske Unions love og den europæiske retsorden i forbindelse med oprettelse af autonome islamiske domstole i EU (B7-0336/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: JURI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprettelse af en europæisk task force til eftersøgning af forsvundne personer (B7-0337/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de kinesiske multinationale selskaber i Europa: risici for de europæiske borgere (B7-0338/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de giftige kinesiske blyanter, som er en trussel mod de europæiske borgeres sundhed (B7-0339/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den konfessionelle ændring i undervisningen i Tyrkiet (B7-0340/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af borgere med multipel sklerose og autisme (B7-0341/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af mindreårige på nettet: forældregodkendelse til åbning af konto på de sociale netværk (B7-0342/2014)

henvist til: kor. udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om europæiske små og mellemstore virksomheder og administrative og skattemæssige byrder (B7-0343/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om guldopkøbere og borgernes risiko for at blive snydt (B7-0344/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bekæmpelse af børnepornografisk indhold på internettet (B7-0345/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Forslag til beslutning om skolefrafald (B7-0346/2014)
henvist til: kor.udv.: CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om EU's reaktion på tredjelandes protektionistiske politikker (B7-0347/2014)
henvist til: kor.udv.: INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om harmonisering af sektoren for vejgodstransport i Europa (B7-0348/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de nye bestemmelser om frø – en trussel mod landbrugsproduktion i lille målestok (B7-0349/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om betegnelserne "forælder 1" og "forælder 2" i italienske skoleformularer – kønsligestillingspolitikker og EU-politikker (B7-0350/2014)
henvist til: kor.udv.: FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om regionalisering af gæld (B7-0351/2014)
henvist til: kor.udv.: REGI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bjerghytter i Veneto (B7-0352/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om mødredødeligheden i Europa (B7-0353/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om børnefattigdom i Europa (B7-0354/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprettelse af et handicapdirektorat i Kommissionen (B7-0355/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: BUDG

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de ulemper, som udflytning af telefonselskaber indebærer for de europæiske borgere (B7-0356/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forskelsbehandling af kristne i Saudi-Arabien (B7-0357/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om indhold af kviksølv og andre skadelige stoffer i vacciner (B7-0358/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om det nye angreb på “made in Italy”: den falske sambuca (B7-0359/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af Prosecco fra Veneto i forhold til kroatisk Prosek (B7-0360/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om et europæisk handicapbevis (B7-0361/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forhøjelsen af momsen på den italienske presse (B7-0362/2014)
henvist til: kor.udv.: CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om væksten i og radikaliseringen af muslimske samfund på Balkan (B7-0363/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om type 2-diabetes i EU (B7-0364/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om skovbær og overførsel af hepatitis A (B7-0366/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om mishandling af angorakaniner i Kina (B7-0368/2014)
henvist til: kor.udv.: INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om nye obligatoriske afgifter på europæiske borgeres bankkonti (B7-0369/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om open source-software i EU-institutionerne (B7-0370/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om ærekrænkelser på nettet (B7-0371/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om risikoen for en hydrologisk katastrofe i Afrika som følge af landran (B7-0372/2014)
henvist til: kor.udv.: DEVE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bevarelse af Mor Gabriel-klostret (B7-0373/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om ulovlige romalejre og tiggeri: en social nødsituation og bistand til de venetianske kommuner (B7-0374/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om voldtægtslovgivningen i Marokko (B7-0375/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om revision af finansieringspolitikken over for tredjelande (B7-0376/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om sharialov i Storbritannien (B7-0377/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Tripadvisor og risikoen for, at de europæiske borgere bliver ført bag lyset (B7-0378/2014)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af de europæiske borgeres ret til selvbestemmelse (B7-0379/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om en indsats for at standse ødelæggelsen af kunstværker i Syrien (B7-0380/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om typegodkendelse af nyt færdselssikkerhedsudstyr (B7-0381/2014)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om massakrerne på kristne i Nigeria (B7-0382/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om et mere bæredygtigt smartphone-marked (B7-0383/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om et aktivt og sundt liv for ældre mennesker (B7-0384/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprettelse af et EU-organ til samordning af narkotikabekæmpelsen (B7-0385/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forholdene i hundekenneler i Rumænien og en tilpasning til Den Europæiske Unions lovgivning på dette område (B7-0386/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om krisen i industrisektoren for elektriske husholdningsapparater i Italien (B7-0389/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om afskedigelser i og udflytning af medicinalvirksomheder i Italien og Europa (B7-0390/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forbuddet mod islamisk heldækkende dragter (B7-0391/2014)
henvist til: kor.udv.: FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om hamburgere med oksekød, der ulovligt er blandet med andet kød, og nødvendigheden af et sæt gennemskuelige regler for forbrugerne vedrørende sporbarheden af færdigretter (B7-0393/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Kinas antidumping-undersøgelser af den europæiske vineksport (B7-0394/2014)
henvist til: kor.udv.: INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udvælgelse af lærere i Europa (B7-0395/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprindelsesmærkning og regler til beskyttelse af den indenlandske produktion af høj kvalitet (B7-0396/2014)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om et Europæisk Observatorium for overvågning og beskyttelse af børns rettigheder (B7-0397/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om et observatorium til løbende overvågning af kreditinstitutters långivning og rentesatser i Europa (B7-0398/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om konfiskeret legetøj fra Kina, der ikke overholder standarderne (B7-0416/2014)
henvist til: kor.udv.: INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om lukning af "Laogai" (B7-0417/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om cementfabrikkernes krise i Veneto og i Italien (B7-0418/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om markedsføring af kinesiske landbrugsprodukter fra "laogai" (B7-0419/2014)
henvist til: kor.udv.: INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om nødvendigheden af en europæisk undersøgelse med henblik på en udtømmende analyse af fænomenet forfølgelse af kristne i verden (B7-0420/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om skaderne for tekstilindustrien som følge af forfalskninger (B7-0421/2014)
henvist til: kor.udv.: JURI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (Istanbul-konventionen): statusrapport og foranstaltninger, der skal træffes (B7-0422/2014)
henvist til: kor.udv.: FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de alt for store bankgebyrer, som afkræves italienske borgere (B7-0423/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den finanspolitiske aftales uforenelighed med Lissabon-traktaten (B7-0424/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om spredningen af schmallenberg-virussen og risikoen for det europæiske husdyrhold (B7-0425/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af de europæiske fiskere og bekæmpelse af ulovligt fiskeri (B7-0426/2014)
henvist til: kor.udv.: PECH

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om frossen lasagne med hestekød, varedeklarationslovgivningen, forbrugerbeskyttelse og bekæmpelse af italienskklingende betegnelser (B7-0427/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI
rådg.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Tyrkiets medlemskab af EU og overholdelse af gældende fællesskabsret (B7-0428/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte for fiskerne i Venedig-lagunen (B7-0430/2014)
henvist til: kor.udv.: PECH

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om politivold mod udenlandske journalister i Tyrkiet (B7-0432/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til spa-industrien i Veneto (B7-0433/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om situationen med hensyn til virksomhedspraktik i Italien og Europa (B7-0438/2014)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om et loft over skattetrykket for at hjælpe europæiske borgere og virksomheder (B7-0439/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de mange tusind flygtninge fra Nordafrika, som lokale myndigheder får ansvar for (B7-0440/2014)
henvist til: kor.udv.: AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kinesiske virksomheder, der skader små producenter af fodtøj i Veneto (B7-0442/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om forfalsket kinesisk honning, der sælges i Europa (B7-0443/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning Equitalia og inkassovirksomheder, som sætter italienske familier og borgere på gaden (B7-0445/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om keramikdistriktet i Veneto, bekæmpelse af dumping og forfalskninger og støtte til den italienske produktion (B7-0446/2014)
henvist til: kor.udv.: INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udbredelsen af spillehaller og de deraf følgende problemer for den offentlige sikkerhed og orden (B7-0447/2014)
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om europæiske forbrugeres risiko for at få anisakiose (B7-0448/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om tilsidesættelse om bestemmelserne om tilplantning af vinmarker (B7-0449/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om italienske kvalitetsprodukter og garverisektoren: problemer med forsyningen af råvarer (B7-0450/2014)
henvist til: kor.udv.: INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om opsporing af de jordiske rester af soldater, der faldt i Anden Verdenskrig (B7-0451/2014)
henvist til: kor.udv.: JURI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om problemer i detailhandlen i Italien og Europa (B7-0452/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om anvendelse af den spanske model på italienske badesteder (B7-0453/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN


17. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


18. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 1. juli 2014 - 3. juli 2014.


19. Godkendelse af protokollen fra dette møde

Siden der var tale om det sidste møde i den indeværende valgperiode, foreslog formanden, at man fraveg artikel 179 i forretningsordenen og allerede nu godkendte protokollen fra dette møde.

Parlamentet gav sit samtykke til denne procedure og godkendte protokollen.

Talere: Bernd Posselt og Astrid Lulling, der var blevet valgt til Parlamentet for første gang i 1965 og uden afbrydelse siden 1989, som modtog hyldest fra forsamlingen.


20. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik