Index 
Jegyzőkönyv
PDF 269kWORD 206k
2014. április 17., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Bizottság nyomon követő dokumentuma a kkv-kkal az uniós szabályozásról folytatott „TOP 10” konzultációról (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Hulladékszállítás ***I (vita)
 5.A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek (1071/2009/EK rendelet) (vita)
 6.Az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok tagállamok általi őrizetben tartásának 18 hónapos időtartamon túl történő meghosszabbítása - a visszatérési irányelv megsértése (vita)
 7.Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások (vita)
 8.Az EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások (rövid ismertetés)
 9.Szavazások órája
  
9.1.EK-Albánia: A stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.2.A Norvég Királyságnak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvételének részletes szabályairól szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.3.A Liechtensteini Hercegségnek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvételének részletes szabályairól szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.4.Az európai hosszú távú befektetési alapok ***I (szavazás)
  
9.5.Tengeri területrendezés és a integrált partiövezet-gazdálkodás ***I (zárószavazás)
  
9.6.Bevételi és kiadási előirányzatok a 2015-ös pénzügyi évre – I. szakasz – Parlament (szavazás)
  
9.7.A versenyjogi rendelkezések megsértése ***I (szavazás)
  
9.8.Hulladékszállítás ***I (szavazás)
  
9.9.Új pszichoaktív anyagok ***I (szavazás)
  
9.10.Bűncselekmények és büntetések a tiltott kábítószer-kereskedelem területén ***I (szavazás)
  
9.11.Az EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások (szavazás)
  
9.12.Vallásszabadság és kulturális sokféleség (szavazás)
  
9.13.A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (szavazás)
  
9.14.Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások (szavazás)
  
9.15.A Bizottság nyomon követő dokumentuma a kkv-kkal az uniós szabályozásról folytatott „TOP 10” konzultációról (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
13.1.Pakisztán: a legutóbbi üldöztetések
  
13.2.Szíria: egyes kiszolgáltatott közösségek helyzete
  
13.3.Az észak-koreai helyzet
 14.Szavazások órája
  
14.1.Pakisztán: a legutóbbi üldöztetések (szavazás)
  
14.2.Szíria: egyes kiszolgáltatott közösségek helyzete (szavazás)
  
14.3.Az észak-koreai helyzet (szavazás)
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontja
 19.A jelenlegi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. A Bizottság nyomon követő dokumentuma a kkv-kkal az uniós szabályozásról folytatott „TOP 10” konzultációról (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000049/2014) felteszi: Paul Rübig, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A "TOP 10" konzultációs folyamat és a kkv-kra nehezedő uniós szabályozási terhek csökkentése (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Paul Rübig, az ITRE bizottság nevében, a „TOP 10” konzultációs folyamatról és a kkv-kra háruló uniós szabályozási terhek csökkentéséről (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a „TOP 10” konzultációs folyamatról és a kkv-kra háruló uniós szabályozási terhek csökkentéséről (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 9.15. pont .


3. A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (2014/2699(RSP))

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka és Věra Flasarová, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz nyomásról, és különösen Kelet-Ukrajna destabilizálásáról (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz nyomásról, és különösen Kelet-Ukrajna destabilizálásáról 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz nyomásról, és különösen Kelet-Ukrajna destabilizálásáról (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff és Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz nyomásról, és különösen Kelet-Ukrajna destabilizálásáról (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek és Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz nyomásról, és különösen Kelet-Ukrajna destabilizálásáról (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz nyomásról, és különösen Kelet-Ukrajna destabilizálásáról (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 9.13. pont .


4. Hulladékszállítás ***I (vita)

Jelentés a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Bart Staes (A7-0069/2014)

Bart Staes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Felszólal: Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marusya Lyubcheva, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Judith A. Merkies és Åsa Westlund.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Spyros Danellis.

Felszólal: Janez Potočnik és Bart Staes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


5. A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek (1071/2009/EK rendelet) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000032/2014) felteszi: Brian Simpson, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az 1071/2009/EK rendelet végrehajtása (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson kifejti a kérdést.

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Mathieu Grosch, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău és Philippe De Backer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Olga Sehnalová.

Felszólal: Janez Potočnik.

A vitát berekesztik.


6. Az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok tagállamok általi őrizetben tartásának 18 hónapos időtartamon túl történő meghosszabbítása - a visszatérési irányelv megsértése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok tagállamok általi őrizetben tartásának 18 hónapos időtartamon túl történő meghosszabbítása - a visszatérési irányelv megsértése (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Hubert Pirker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly és Hélène Flautre.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Janez Potočnik.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

A vitát berekesztik.


7. Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások (2013/2989(RSP))

Joaquín Almunia (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet és Seán Kelly.

Felszólal: Joaquín Almunia (a Bizottság tagja).

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

- Vital Moreira és Jan Zahradil, az INTA bizottság nevében, az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodás jelenlegi helyzetéről (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 9.14. pont .


8. Az EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások (rövid ismertetés)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlásával az EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodásról szóló tárgyalásokról [2014/2021(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Alojz Peterle rövid ismertetést tart.

Felszólal: David Martin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ioan Mircea Paşcu és Zita Gurmai.

Felszólal: Joaquín Almunia (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 9.11. pont .

(A 10.55-kor megszakított ülést 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök


9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


9.1. EK-Albánia: A stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0445)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.2. A Norvég Királyságnak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvételének részletes szabályairól szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvételének részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0446)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.3. A Liechtensteini Hercegségnek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvételének részletes szabályairól szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvételének részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2014)0447)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.4. Az európai hosszú távú befektetési alapok ***I (szavazás)

Jelentés az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (előadó) az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdésével összhangban a jogalkotási állásfoglalástervezetről való szavazás elhalasztását javasolja.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


9.5. Tengeri területrendezés és a integrált partiövezet-gazdálkodás ***I (zárószavazás)

Jelentés a tengeri területrendezés és az integrált partiövezet-gazdálkodás keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

A vita időpontja: 2013. december 11 (2013.12.11-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

A szavazást a 2013. december 12-i ülésen elhalasztották (2013.12.12-i jegyzőkönyv, 12.8. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva (P7_TA(2014)0449)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0449)

Felszólalások

Carl Schlyter, a szavazás előtt, aki jelzi, hogy a svéd változat hibákat tartalmaz, és pontosításként közli, hogy az angol szöveget kell figyelembe venni és Gesine Meissner (előadó).


9.6. Bevételi és kiadási előirányzatok a 2015-ös pénzügyi évre – I. szakasz – Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament 2015-ös pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól [2014/2003(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0450)


9.7. A versenyjogi rendelkezések megsértése ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0451)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0451)


9.8. Hulladékszállítás ***I (szavazás)

Jelentés a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Bart Staes (A7-0069/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva (P7_TA(2014)0452)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0452)


9.9. Új pszichoaktív anyagok ***I (szavazás)

Jelentés az új pszichoaktív anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0453)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0453)


9.10. Bűncselekmények és büntetések a tiltott kábítószer-kereskedelem területén ***I (szavazás)

Jelentés a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2014)0454)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2014)0454)


9.11. Az EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások (szavazás)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlásával az EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodásról szóló tárgyalásokról [2014/2021(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0455)


9.12. Vallásszabadság és kulturális sokféleség (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0365/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0456)

Felszólalások

Nick Griffin, a szavazás után, egy ügyrendi javaslatra vonatkozóan (Az elnök úgy véli, hogy nincs helye ügyrendi javaslatnak, ezért megvonja tőle a szót).


9.13. A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 és B7-0444/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

Az elnök a Parlament nevében üdvözli Petro Porosenykót, az ukrán parlament képviselőjét és az EU-Ukrajna parlamenti együttműködési bizottság társelnökét, aki a karzaton foglal helyet.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0431/2014

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0435/2014

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0436/2014

(amely a B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 és B7-0444/2014)

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff és Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg és Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0457)

(A B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 és B7-0444/2014 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy a közös állásfoglalásról való végső szavazás név szerinti szavazással történjen, valamint e javaslat támogatása érdekében Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében (a Parlament jóváhagyja a kérést).

Elmar Brok, aki szóbeli módosítást javasol a (2) módosítához, melyet elfogadnak.


9.14. Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0367/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2014)0458)


9.15. A Bizottság nyomon követő dokumentuma a kkv-kkal az uniós szabályozásról folytatott „TOP 10” konzultációról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0415/2014 és B7-0434/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0415/2014

Elfogadva (P7_TA(2014)0459)

(A B7-0434/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Vicky Ford.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - jelentés - A7-0211/2014
Peter Jahr

Gesine Meissner - jelentés - A7-0379/2013
Seán Kelly

Andreas Schwab - jelentés - A7-0089/2014
Seán Kelly

Alojz Peterle - jelentés - A7-0244/2014
Seán Kelly

A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka és Bernd Posselt

Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly és Bernd Posselt

A keleti partnerség országaira nehezedő orosz nyomás, különösen Kelet-Ukrajna destabilizálódása (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Andreas Schwab - jelentés - A7-0089/2014
Adam Bielan

Alojz Peterle - jelentés - A7-0244/2014
Adam Bielan.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 5. pont .)


13.1. Pakisztán: a legutóbbi üldöztetések

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 és B7-0410/2014 (2014/2694(RSP))

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa és Tarja Cronberg előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Seán Kelly és Bernd Posselt, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Morten Messerschmidt aki válaszol arra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai és Jolanta Emilia Hibner.

Felszólal: Joaquín Almunia (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Bogusław Sonik a „catch the eye” eljárásról.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 14.1. pont .


13.2. Szíria: egyes kiszolgáltatott közösségek helyzete

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 és B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa és Hélène Flautre előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Sari Essayah, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nick Griffin, független, Peter Šťastný és Joanna Senyszyn.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi és Bogusław Sonik.

Felszólal: Joaquín Almunia (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 14.2. pont .


13.3. Az észak-koreai helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 és B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake és Gerald Häfner előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Peter Šťastný, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Tarja Cronberg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nick Griffin, független, és Sari Essayah.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Rübig, Zita Gurmai és Eija-Riitta Korhola.

Felszólal: Joaquín Almunia (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 14.3. pont .


14. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


14.1. Pakisztán: a legutóbbi üldöztetések (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 és B7-0410/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0399/2014

(amely a B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 és B7-0410/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari és Antigoni Papadopoulou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański és Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0460)

(A B7-0408/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


14.2. Szíria: egyes kiszolgáltatott közösségek helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 és B7-0407/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0387/2014

(amely a B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 és B7-0407/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal és Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0461)

(A B7-0406/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


14.3. Az észak-koreai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 és B7-0414/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0388/2014

(amely a B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 és B7-0414/2014):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari és Antigoni Papadopoulou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2014)0462)

(A B7-0413/2014 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők: állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a borágazatban használt, az eredetmegjelöléseket veszélyeztető új domain nevekről (B7-0299/2014)
utalva illetékes: AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a talidomidbotrányról és az európai túlélő áldozatok egészségügyi szükségleteiről (B7-0300/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olasz bortermelőket érintő bürokratikus gyakorlatok egyszerűsítéséről (B7-0301/2014)
utalva illetékes: AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai energiaárakról és a vállalkozások elmenekülésének veszélyéről (B7-0302/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a földek eladásáról az afrikai országokban (B7-0303/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nők jogairól és a kislányok férjhez adásáról Jemenben (B7-0304/2014)
utalva illetékes: FEMM
vélemény: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a börtönök kiürítéséről szóló rendeletről és ennek az olasz állampolgárokra gyakorolt kockázatairól (B7-0305/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai állatkertekről (B7-0306/2014)
utalva illetékes: AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az illegális bevándorlók kezelési költségeiről (B7-0307/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Veneto régió függetlenségéről szóló népszavazásról (B7-0308/2014)
utalva illetékes: AFCO
vélemény: JURI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány két vicenzai lelkész és egy kanadai apáca Kamerunban történt elrablásáról (B7-0309/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány Veneto régió kizárásáról a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemre szánt közösségi alapokból való támogatásból (B7-0310/2014)
utalva illetékes: EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kislányok férjhez adása elleni küzdelemről Jemenben (B7-0311/2014)
utalva illetékes: FEMM
vélemény: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a madárinfluenza európai terjedéséről (B7-0312/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fogyatékossággal élők munkaerő-piaci beilleszkedéséről az EU-ban (B7-0313/2014)
utalva illetékes: EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Iszlám Radikalizmus Megfigyelőközpontjának létrehozásáról (B7-0314/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az iszlám vallású európai lakosságról az elkövetkező évtizedekben (B7-0315/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fiatal generációk szerepéről az Unióban (B7-0316/2014)
utalva illetékes: CULT
vélemény: EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság politikai disszidenseinek büntetőtáboráról (B7-0317/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az iszlám bankágazat Muzulmán Testvériség általi manipulálásáról (B7-0319/2014)
utalva illetékes: ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a női nemi szervek csonkításának jelenségéről Európában (B7-0320/2014)
utalva illetékes: FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) egyszerűsítéséről (B7-0321/2014)
utalva illetékes: EMPL
vélemény: REGI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szíriai gyermekbénulás-járványról (B7-0322/2014)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: DEVE

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nemzetközi örökbefogadások piacán tapasztalható rendellenességekről (B7-0323/2014)
utalva illetékes: JURI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Vicenzában talált, a második világháború időszakából származó, fel nem robbant bombáról (B7-0324/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a bizánci emlékművek védelméről Törökországban (B7-0325/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a görög kultúra megóvásáról Isztambulban (B7-0326/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a jogállásuktól megfosztott törökországi keresztények védelméről (B7-0327/2014)
utalva illetékes: AFET
vélemény: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az afrikai ebolajárványról (B7-0328/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fogyatékossággal élő személyek jogaival kapcsolatos visszaélésekről és megkülönböztetésről a közlekedési ágazatban (B7-0329/2014)
utalva illetékes: TRAN

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a bevásárlóközpontokban zajló élelmiszer-pazarlásról és a szegények támogatására irányuló politikákról (B7-0330/2014)
utalva illetékes: EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a világ keresztényeinek üldözése és megkülönböztetése elleni európai nap kijelöléséről (B7-0331/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nők jogairól és a muzulmán vallású közösség integrációjáról (B7-0332/2014)
utalva illetékes: LIBE
vélemény: FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a hamisított termékek forgalmazásáról az interneten (B7-0333/2014)
utalva illetékes: JURI
vélemény: IMCO

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az ipari körzetek védelmére irányuló európai politikákról (B7-0334/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az altinói Nemzeti Régészeti Múzeum támogatását célzó pénzeszközökről (B7-0335/2014)
utalva illetékes: CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az uniós jogszabályok és az európai jogrendszer megóvásáról az önálló iszlám bíróságok EU-ban történő létrehozása vonatkozásában (B7-0336/2014)
utalva illetékes: LIBE
vélemény: JURI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány egy európai különítmény létrehozásáról az eltűnt személyek felkutatására (B7-0337/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európában működő kínai multinacionális vállalatokról és az európai polgárokra miattuk leselkedő kockázatokról (B7-0338/2014)
utalva illetékes: ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai polgárok egészségét veszélyeztető kínai ceruzákról (B7-0339/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a törökországi oktatás vallási fordulatáról (B7-0340/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a sclerosis multiplexben és az autizmusban szenvedő állampolgárok védelméről (B7-0341/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kiskorúak védelméről a világhálón: szülői engedély felhasználói profil közösségi oldalakon való létrehozásához (B7-0342/2014)
utalva, illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai kkv-król, illetve az adminisztratív és pénzügyi terhekről (B7-0343/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az „aranyat veszek” témájában: a szélhámosság potenciális áldozatairól (B7-0344/2014)
utalva illetékes: ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az interneten terjedő gyermekpornográfia elleni küzdelemről (B7-0345/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Állásfoglalásra irányuló indítvány az iskolából való kimaradásról (B7-0346/2014)
utalva illetékes: CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány arról, hogy az EU szembemegy harmadik országok protekcionista politikáival (B7-0347/2014)
utalva illetékes: INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai közúti fuvarozási piac harmonizációjáról (B7-0348/2014)
utalva illetékes: TRAN

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a vetőmagokra vonatkozó új jogszabályokról: veszélyben a kis léptékű mezőgazdasági termelés (B7-0349/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az „1. szülő” és „2. szülő” elnevezésről az olasz iskolai űrlapokon – a nemek közötti egyenlőségre irányuló politikák és az uniós politikák (B7-0350/2014)
utalva illetékes: FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az adósság régiók szerinti lebontásáról (B7-0351/2014)
utalva illetékes: REGI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Veneto régióban lévő hegyi menedékházakról (B7-0352/2014)
utalva illetékes: TRAN

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gyermekágyi elhalálozásokról Európában (B7-0353/2014)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai gyermekszegénységről (B7-0354/2014)
utalva illetékes: EMPL
vélemény: FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Bizottság fogyatékossággal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó igazgatóságának létrehozásáról (B7-0355/2014)
utalva illetékes: EMPL
vélemény: BUDG

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai polgároknak a telefontársaságok kitelepítéséből származó káráról (B7-0356/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a keresztények vallási alapú diszkriminálásáról Szaúd-Arábiában (B7-0357/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a higany és más egészségre káros anyagok oltóanyagokban való jelenlétéről (B7-0358/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a „made in Italy” elleni újabb támadásról: a hamisított Sambucáról (B7-0359/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a venetói Proseccónak a horvát Prosekkel szembeni védelméről (B7-0360/2014)
utalva illetékes: AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fogyatékossággal élő személyeknek szóló európai igazolványról (B7-0361/2014)
utalva illetékes: EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olasz sajtóra kivetett áfa megemeléséről (B7-0362/2014)
utalva illetékes: CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a balkáni muzulmán közösségek növekedéséről és radikalizálódásáról (B7-0363/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a 2-es típusú cukorbetegségről az Európai Unióban (B7-0364/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az erdei gyümölcsökről és a hepatitis A vírus terjedéséről (B7-0366/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az angóranyulakkal való kíméletlen bánásmódról Kínában (B7-0368/2014)
utalva illetékes: INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai polgárok bankszámláiról történő új, kötelező pénzlevonásról (B7-0369/2014)
utalva illetékes: ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nyílt forráskódú operációs rendszerek használatáról az uniós intézményekben (B7-0370/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az interneten elkövetett rágalmazás bűncselekményéről (B7-0371/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a „land grabbing” miatt Afrikában kialakuló hidrogeológiai katasztrófa veszélyéről (B7-0372/2014)
utalva illetékes: DEVE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Mor Gabriel kolostor megőrzéséről (B7-0373/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az illegális roma táborokról és a koldulásról: társadalmi vészhelyzet, támogatás a venetói települések számára (B7-0374/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nemi erőszakról szóló marokkói törvényekről (B7-0375/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a harmadik országoknak nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó politika felülvizsgálatáról (B7-0376/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a saríáról Nagy-Britanniában (B7-0377/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Tripadvisorról és az európai polgárok megtévesztésének veszélyéről (B7-0378/2014)
utalva illetékes: IMCO

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai polgárok önrendelkezési jogának védelméről (B7-0379/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szíriai műkincsek tönkretétele elleni fellépésről (B7-0380/2014)
utalva illetékes: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány egyes új közúti biztonsági felszerelések típusjóváhagyásáról (B7-0381/2014)
utalva illetékes: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nigériai kereszténymészárlásokról (B7-0382/2014)
utalva illetékes: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az okostelefonok fenntarthatóbb piacáról (B7-0383/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az aktív és egészséges időskorról (B7-0384/2014)
utalva illetékes: EMPL
vélemény: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kábítószer elleni küzdelemmel foglalkozó európai szintű felügyeleti szervről (B7-0385/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a romániai kutyamenhelyeken uralkodó körülményekről és az Európai Unió előírásainak való megfelelésről (B7-0386/2014)
utalva illetékes: AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a háztartási készülékek iparágának olaszországi válságáról (B7-0389/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olasz és európai gyógyszeripari vállalatok elidegenítéséről és áthelyezéséről (B7-0390/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a muzulmán csador viselésének betiltásáról (B7-0391/2014)
utalva illetékes: FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a más húsokkal kevert marhahúsból készült hamburgerekről és a fogyasztók számára az állati eredetű készítmények ágazatán belüli nyomonkövethetőségre vonatkozó előírások szükségességéről (B7-0393/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai borexportról Kínában folytatott dömpingellenes vizsgálatokról (B7-0394/2014)
utalva illetékes: INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tanárok kiválasztásának módjáról Európában (B7-0395/2014)
utalva illetékes: EMPL
vélemény: CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az egyes országok kiváló minőségű termékeinek eredetmegjelöléséről és az e termékek védelmére irányuló jogszabályokról (B7-0396/2014)
utalva illetékes: IMCO

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kiskorúak jogainak figyelemmel kísérését és védelmét szolgáló európai megfigyelőközpont létrehozásáról (B7-0397/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai hitelintézetek kamatainak és finanszírozásának nyomon követetésére szolgáló állandó megfigyelőközpontról (B7-0398/2014)
utalva illetékes: ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Kínából származó nem megfelelő játékok lefoglalásáról (B7-0416/2014)
utalva illetékes: INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a „laogai” munkatáborok bezárásáról (B7-0417/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl cemento gamybos sektoriaus krizės Veneto regione ir Italijoje (B7-0418/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kínai „laogai” munkatáborokból származó mezőgazdasági termékek forgalmazásáról (B7-0419/2014)
utalva illetékes: INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a keresztények világszerte való üldöztetését kimerítően elemző európai tanulmány szükségességéről (B7-0420/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a termékhamisítás által a textiliparnak okozott károkról (B7-0421/2014)
utalva illetékes: JURI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményről (Isztambuli Egyezmény): elért eredmények és meghozandó intézkedések (B7-0422/2014)
utalva illetékes: FEMM

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a banki szolgáltatások olasz polgárok által viselt költségeiről (B7-0423/2014)
utalva illetékes: ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a költségvetési paktum Lisszaboni Szerződéssel való összeegyeztethetetlenségéről (B7-0424/2014)
utalva illetékes: ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Schmallenberg-vírus terjedéséről és az európai tenyészeteket érintő kockázatokról (B7-0425/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai halászok védelméről és az orvhalászat elleni fellépésről (B7-0426/2014)
utalva illetékes: PECH

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a lóhúst tartalmazó mélyhűtött lasagnéról: címkézési szabályok, a fogyasztók védelme és az olasz hangzású név használata elleni küzdelem (B7-0427/2014)
utalva illetékes: AGRI
vélemény: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány Törökország uniós csatlakozásáról: a közösségi vívmányok tiszteletben tartása (B7-0428/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a velencei lagúna halászait támogató intézkedésekről (B7-0430/2014)
utalva illetékes: PECH

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a török rendőrség külföldi újságírókkal szembeni erőszakos fellépéséről (B7-0432/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Veneto régióban működő termálfürdőknek nyújtott támogatásról (B7-0433/2014)
utalva illetékes: TRAN

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olaszországi és az európai gyakornoki rendszerről (B7-0438/2014)
utalva illetékes: EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai polgárok és vállalkozások védelmét szolgáló, az adóterheket enyhíteni hivatott pajzsról (B7-0439/2014)
utalva illetékes: ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a helyi önkormányzatoktól függő több ezer észak-afrikai menekültről (B7-0440/2014)
utalva illetékes: AFET

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Veneto régióbeli cipőkészítő kisvállalkozásokat tönkretevő kínai műhelyekről (B7-0442/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európában forgalmazott, Kínában termelt hamisított mézről (B7-0443/2014)
utalva illetékes: AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Equitaliáról és a hitelbehajtó társaságokról, valamint az utcára került olasz családokról és állampolgárokról (B7-0445/2014)
utalva illetékes: ECON

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Veneto tartományban készített kerámiáról, a dömping és a hamisítás elleni küzdelemről és az Olaszországban gyártott termékek támogatásáról (B7-0446/2014)
utalva illetékes: INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a pénznyerő automatákkal felszerelt játéktermek elterjedéséről és a helyi közbiztonság és törvényes rend fenntartásának ebből következő problémáiról (B7-0447/2014)
utalva illetékes: LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai fogyasztók anisakiasis által való veszélyeztetettségéről (B7-0448/2014)
utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szőlőtelepítési jogok megsértéséről (B7-0449/2014)
utalva illetékes: AGRI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a „Made in Italyˮ megjelölésről és a bőriparról, valamint a nyersanyagbeszerzési nehézségekről (B7-0450/2014)
utalva illetékes: INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a II. világháborúban elhunytak földi maradványainak hazaszállításáról (B7-0451/2014)
utalva illetékes: JURI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olaszországi és az európai kiskereskedelmet érintő problémákról (B7-0452/2014)
utalva illetékes: ITRE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalásra irányuló indítvány a spanyol modell olasz fürdőágazatra történő alkalmazásának megvalósíthatóságáról (B7-0453/2014)
utalva illetékes: TRAN


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2014. július 1. – 2014. július 3.


19. A jelenlegi ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Mivel a jelenlegi parlamenti ciklusra tervezett utolsó ülésről van szó, ezért az elnök azt javasolja a Parlamentnek, hogy az eljárási szabályzat 179. cikkétől eltérően már most fogadja el a jelenlegi ülés jegyzőkönyvét.

A Parlament egyetért az eljárással és elfogadja a jegyzőkönyvet.

Felszólal: Bernd Posselt és Astrid Lulling, akit először 1965-ben választottak be a Parlamentbe, 1989 óta pedig megszakítás nélkül tagja, és akinek a Parlament elismerését fejezi ki.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat