Rodyklė 
Protokolas
PDF 261kWORD 204k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijų su MVĮ dėl 10 labiausiai veiklą sunkinančių ES teisės aktų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Atliekų vežimas ***I (diskusijos)
 5.Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygos (Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009) (diskusijos)
 6.Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių sulaikymo pratęsimas valstybėse narėse ilgesniam nei 18 mėnesių laikotarpiui pažeidžiant Grąžinimo direktyvos nuostatas (diskusijos)
 7.Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (diskusijos)
 8.Derybos dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo (trumpas pristatymas)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.ES ir Albanija. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos Respublikos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Susitarimas su Norvegijos Karalyste dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Susitarimas su Lichtenšteino Kunigaikštyste dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Europos ilgalaikių investicijų fondai ***I (balsavimas)
  
9.5.Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas ***I (galutinis balsavimas)
  
9.6.2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis - Parlamentas (balsavimas)
  
9.7.Konkurencijos teisės aktų pažeidimas ***I (balsavimas)
  
9.8.Atliekų vežimas ***I (balsavimas)
  
9.9.Naujos psichoaktyviosios medžiagos ***I (balsavimas)
  
9.10.Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje ***I (balsavimas)
  
9.11.Derybos dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo (balsavimas)
  
9.12.Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė (balsavimas)
  
9.13.Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (balsavimas)
  
9.14.Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (balsavimas)
  
9.15.Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijų su MVĮ dėl 10 labiausiai veiklą sunkinančių ES teisės aktų (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
13.1.Pakistanas: pastarojo meto persekiojimo atvejai
  
13.2.Sirija: tam tikrų pažeidžiamų bendruomenių padėtis
  
13.3.Padėtis Šiaurės Korėjoje
 14.Balsuoti skirtas laikas
  
14.1.Pakistanas: pastarojo meto persekiojimo atvejai (balsavimas)
  
14.2.Sirija: tam tikrų pažeidžiamų bendruomenių padėtis (balsavimas)
  
14.3.Padėtis Šiaurės Korėjoje (balsavimas)
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Gauti dokumentai
 17.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 18.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 19.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas
 20.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijų su MVĮ dėl 10 labiausiai veiklą sunkinančių ES teisės aktų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000049/2014) kurį pateikė Paul Rübig ITRE komiteto vardu Komisijai: Konsultacijos dėl 10-ies labiausiai veiklą sunkinančių teisės aktų ir reglamentavimo naštos sumažinimas MVĮ (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Paul Rübig ITRE komiteto vardu dėl konsultacijų dėl 10-ies labiausiai veiklą sunkinančių teisės aktų ir reglamentavimo naštos sumažinimo MVĮ (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl konsultacijų dėl 10-ies labiausiai veiklą sunkinančių teisės aktų ir reglamentavimo naštos sumažinimo MVĮ (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Balsavimas: 9.15 punktas.


3. Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (2014/2699(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka ir Věra Flasarová GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček ir Boris Zala S&D frakcijos vardu dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff ir Adina-Ioana Vălean ALDE frakcijos vardu dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Balsavimas: 9.13 punktas.


4. Atliekų vežimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A7-0069/2014)

Bart Staes pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys).

Kalbėjo: Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Marusya Lyubcheva S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Anna Rosbach ECR frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Judith A. Merkies ir Åsa Westlund.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Spyros Danellis.

Kalbėjo: Janez Potočnik ir Bart Staes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.8 punktas.


5. Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygos (Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000032/2014) kurį pateikė Brian Simpson, TRAN komiteto vardu, Komisijai: Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 įgyvendinimo užtikrinimas (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson pristatė klausimą.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Mathieu Grosch PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Silvia-Adriana Ţicău ir Philippe De Backer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Silvia-Adriana Ţicău).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Olga Sehnalová.

Kalbėjo Janez Potočnik.

Diskusijos baigtos.


6. Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių sulaikymo pratęsimas valstybėse narėse ilgesniam nei 18 mėnesių laikotarpiui pažeidžiant Grąžinimo direktyvos nuostatas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių sulaikymo pratęsimas valstybėse narėse ilgesniam nei 18 mėnesių laikotarpiui pažeidžiant Grąžinimo direktyvos nuostatas (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Hubert Pirker PPE frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Cecilia Wikström), Georgios Papanikolaou, Jean Lambert (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Georgios Papanikolaou), Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly ir Hélène Flautre.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo Janez Potočnik.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.


7. Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (2013/2989(RSP))

Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet ir Seán Kelly.

Kalbėjo Joaquín Almunia.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Vital Moreira ir Jan Zahradil INTA komiteto vardu dėl padėties ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo klausimu (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.14 punktas.


8. Derybos dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo (trumpas pristatymas)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo [2014/2021(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Alojz Peterle padarė pristatymą.

Kalbėjo David Martin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ioan Mircea Paşcu ir Zita Gurmai.

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 9.11 punktas.

(Posėdis sustabdytas 10.55 val. ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. ES ir Albanija. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos Respublikos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0445)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


9.2. Susitarimas su Norvegijos Karalyste dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų sudarymo projekto [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0446)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.3. Susitarimas su Lichtenšteino Kunigaikštyste dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų sudarymo projekto [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2014)0447)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.4. Europos ilgalaikių investicijų fondai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (pranešėja) pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


9.5. Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių zonų valdymo sistema [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. gruodžio 11 d. ( 13 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2013 m. gruodžio 12 d. posėdį ( 12.8 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P7_TA(2014)0449)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0449)

Kalbėjo:

Carl Schlyter prieš balsavimą pažymėjo, kad tekste švedų kalba esama vertimo klaidų ir patikslino, kad autentiškas tekstas yra anglų kalba, ir Gesine Meissner (pranešėja).


9.6. 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis - Parlamentas (balsavimas)

2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis - Parlamentas [2014/2003(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0450)


9.7. Konkurencijos teisės aktų pažeidimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patirtos dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės aktų nuostatų pažeidimo, atlyginimo [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0451)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0451)


9.8. Atliekų vežimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A7-0069/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P7_TA(2014)0452)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0452)


9.9. Naujos psichoaktyviosios medžiagos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0453)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0453)


9.10. Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl termino „narkotikai“ apibrėžties iš dalies keičiamas 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0454)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2014)0454)


9.11. Derybos dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo (balsavimas)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo [2014/2021(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0455)


9.12. Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0365/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0456)

Kalbėjo:

Nick Griffin, po balsavimo, dėl darbotvarkės pakeitimo (Pirmininkė, nusprendė, kad darbotvarkė nebuvo pakeista, ir jį nutraukė).


9.13. Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 ir B7-0444/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

Pirmininkė Parlamento vardu pasveikimo oficialiojoje galerijoje sėdintį Ukrainos Aukščiausiosios Rados narį ir vieną iš ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pirmininkų Petro Porošenko.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0431/2014

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0435/2014

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0436/2014

(keičiama B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 ir B7-0444/2014)

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff ir Adina-Ioana Vălean ALDE frakcijos vardu;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg ir Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0457)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 ir B7-0444/2014 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu, ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu palaikė šį prašymą (Parlamentas pritarė prašymui).

Elmar Brok pasiūlė 2 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


9.14. Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0367/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0458)


9.15. Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijų su MVĮ dėl 10 labiausiai veiklą sunkinančių ES teisės aktų (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0415/2014 ir B7-0434/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0415/2014

Priimta (P7_TA(2014)0459)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0434/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Vicky Ford.


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

Pranešimas: Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Pranešimas: Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Pranešimas: Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka ir Bernd Posselt

Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly ir Bernd Posselt

Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Pranešimas: Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Pranešimas: Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 5 punktas)


13.1. Pakistanas: pastarojo meto persekiojimo atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 ir B7-0410/2014 (2014/2694(RSP))

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa ir Tarja Cronberg pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Morten Messerschmidt EFD frakcijos vardu, Seán Kelly ir Bernd Posselt (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Morten Messerschmidt, pastarasis į jį atsakė).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai ir Jolanta Emilia Hibner.

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Bogusław Sonik dėl procedūros „prašau žodžio“.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.1 punktas.


13.2. Sirija: tam tikrų pažeidžiamų bendruomenių padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 ir B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa ir Hélène Flautre pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Sari Essayah PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Nick Griffin , nepriklausomas Parlamento narys, Peter Šťastný ir Joanna Senyszyn.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi ir Bogusław Sonik.

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.2 punktas.


13.3. Padėtis Šiaurės Korėjoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 ir B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake ir Gerald Häfner pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Peter Šťastný PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Tarja Cronberg Verts/ALE frakcijos vardu, Nick Griffin , nepriklausomas Parlamento narys, ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Zita Gurmai ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 14.3 punktas.


14. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


14.1. Pakistanas: pastarojo meto persekiojimo atvejai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 ir B7-0410/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0399/2014

(keičiama B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 ir B7-0410/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari ir Antigoni Papadopoulou S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański ir Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0460)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0408/2014 anuliuotas.)


14.2. Sirija: tam tikrų pažeidžiamų bendruomenių padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 ir B7-0407/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0387/2014

(keičiama B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 ir B7-0407/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0461)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0406/2014 anuliuotas.)


14.3. Padėtis Šiaurės Korėjoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 ir B7-0414/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0388/2014

(keičiama B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 ir B7-0414/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari ir Antigoni Papadopoulou S&D frakcijos vardu;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0462)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0413/2014 anuliuotas.)


15. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


16. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių: pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis):

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pavojų, kurių nauji interneto domenai kelia saugomoms geografinėms nuorodoms vyno sektoriuje (B7-0299/2014)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl talidomido skandalo ir išgyvenusių aukų poreikių sveikatos srityje Europoje (B7-0300/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos vyno gamintojams skirtų supaprastintų biurokratinių procedūrų (B7-0301/2014)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl energijos kainų Europoje ir dėl įmonių pasitraukimo grėsmės (B7-0302/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žemės pardavimo Afrikos šalyse (B7-0303/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų teisių ir mažamečių nuotakų Jemene (B7-0304/2014)
perduota atsakingam komitetui: FEMM
nuomonė: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalėjimų ištuštinimo dekreto ir Italijos piliečiams kylančios rizikos (B7-0305/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl zoologijos sodų Europoje (B7-0306/2014)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nelegalių imigrantų gydymo išlaidų (B7-0307/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl referendumo dėl Veneto regiono nepriklausomybės (B7-0308/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFCO
nuomonė: JURI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dviejų kunigų iš Vičencos ir vienuolės iš Kanados pagrobimo Kamerūne (B7-0309/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Veneto regionui nesuteiktos galimybės pasinaudoti Bendrijos fondais, skirtais kovai su jaunimo nedarbu (B7-0310/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmų kovojant su reiškiniu Jemene, kai ištekinamos mažametės mergaitės (B7-0311/2014)
perduota atsakingam komitetui: FEMM
nuomonė: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paukščių gripo plitimo Europoje (B7-0312/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neįgaliesiems skirtos pagalbos įsidarbinti ES (B7-0313/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Islamo radikalizmo stebėjimo organo įsteigimo (B7-0314/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl islamą išpažįstančių gyventojų skaičiaus Europoje per artimiausius dešimtmečius (B7-0315/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunosios kartos vaidmens ES (B7-0316/2014)
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl politinių disidentų kalinių stovyklų Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (B7-0317/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Musulmonų brolijos vykdomų manipuliacijų islamo bankų sektoriuje (B7-0319/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų lyties organų žalojimo Europoje (B7-0320/2014)
perduota atsakingam komitetui: FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo supaprastinimo (B7-0321/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: REGI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl poliomielito epidemijos Sirijoje (B7-0322/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: DEVE

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinio įvaikinimo rinkos anomalijų (B7-0323/2014)
perduota atsakingam komitetui: JURI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Vičencoje rastos nesusprogusios Antrojo pasaulinio karo bombos (B7-0324/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bizantijos paminklų apsaugos Turkijoje (B7-0325/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Graikijos kultūros išsaugojimo Stambule (B7-0326/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krikščionių, kuriems atimtas teisinis statusas, apsaugos Turkijoje (B7-0327/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Ebolos epidemijos Afrikoje (B7-0328/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neįgaliųjų teisių pažeidimų ir jų diskriminavimo transporto sektoriuje (B7-0329/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto švaistymo masinės prekybos sektoriuje ir pagalbos tiems, kuriems jos reikia, priemonės (B7-0330/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos dienos prieš krikščionių persekiojimą ir diskriminavimą pasaulyje paskelbimo (B7-0331/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų teisių ir islamą išpažįstančių gyventojų integracijos (B7-0332/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl internete parduodamų suklastotų produktų (B7-0333/2014)
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos pramonės zonų apsaugos politikos (B7-0334/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl lėšų, skirtų Altino valstybiniam archeologijos muziejui paremti (B7-0335/2014)
perduota atsakingam komitetui: CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir Europos teisės sistemos apsaugos įsteigus nepriklausomų islamo teismų (B7-0336/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: JURI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dingusių asmenų paieškos darbo grupės steigimo Europos lygmeniu (B7-0337/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiašalių kinų įmonių Europoje: pavojus ES piliečiams (B7-0338/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl toksiškų kiniškų pieštukų, keliančių pavojų ES piliečių sveikatai (B7-0339/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl švietimo Turkijoje religinimo (B7-0340/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išsėtine skleroze sergančių ir autizmo sutrikimą turinčių piliečių apsaugos (B7-0341/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Vaikų apsauga internete: tėvų sutikimas kuriant paskyrą socialiniuose tinkluose“ (B7-0342/2014)
perduota atsakingam komitetui ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos MVĮ, biurokratijos ir apmokestinimo (B7-0343/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Aukso supirkėjai. Sukčiavimo rizika“ (B7-0344/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vaikų pornografijos turiniu internete (B7-0345/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokyklos nebaigimo (B7-0346/2014)
perduota atsakingam komitetui: CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES atsakomųjų veiksmų trečiųjų šalių protekcionistinei politikai (B7-0347/2014)
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krovinių vežimo kelių transportu rinkos Europoje harmonizavimo (B7-0348/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Nauji teisės aktai dėl sėklų: grėsmė mažos apimties žemės ūkio produktų gamybai“ (B7-0349/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pavadinimų „tėvas Nr. 1“ ir „tėvas Nr. 2“ Italijos mokyklų blankuose, lyčių lygybės politikos ir Sąjungos politikos (B7-0350/2014)
perduota atsakingam komitetui: FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skolų priskyrimo regionams (B7-0351/2014)
perduota atsakingam komitetui: REGI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalnų namelių Veneto regione (B7-0352/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gimdyvių mirtingumo Europoje (B7-0353/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų skurdo Europoje (B7-0354/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos negalios direktorato steigimo (B7-0355/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: BUDG

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žalos, kurią ES piliečiai patiria dėl telefonijos įmonių perkėlimo (B7-0356/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krikščionių religinės diskriminacijos Saudo Arabijoje (B7-0357/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vakcinų sudėtyje esančio gyvsidabrio ir kitų žmonių sveikatai pavojingų medžiagų (B7-0358/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Nauji Italijoje pagamintų produktų klastojimo atvejai: padirbta sambuka (it. Sambuca)“ (B7-0359/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Veneto regione gaminamo putojančio vyno „Prosecco“ apsaugos nuo konkuruojančio kroatiško vyno pavadinimu „Prosek“ (B7-0360/2014)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neįgaliųjų europinio pažymėjimo (B7-0361/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl PVM padidinimo Italijos spaudai (B7-0362/2014)
perduota atsakingam komitetui: CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl musulmonų bendruomenių Balkanų šalyse didėjimo ir jų radikalėjimo (B7-0363/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl II tipo diabeto ES (B7-0364/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl miško uogų ir hepatito A plitimo (B7-0366/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl netinkamo elgesio su angoros triušiais Kinijoje (B7-0368/2014)
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų privalomų su Europos Sąjungos piliečių bankų sąskaitomis susijusių mokesčių (B7-0369/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atviro kodo programinės įrangos ES institucijose (B7-0370/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šmeižto internete (B7-0371/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl hidrogeologinės nelaimės pavojaus, kylančio dėl vykdomo žemės grobimo, Afrikoje (B7-0372/2014)
perduota atsakingam komitetui: DEVE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šv. Gabrieliaus vienuolyno (Mor Gabriel) apsaugos (B7-0373/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neteisėtų romų stovyklų ir elgetavimo: neatidėliotina socialinė problema ir parama Veneto regiono komunoms (B7-0374/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Maroke išžaginimo atveju taikomų įstatymų (B7-0375/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl trečiosioms valstybėms skiriamo finansavimo politikos persvarstymo (B7-0376/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šariato Didžiojoje Britanijoje (B7-0377/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kelionių interneto svetainės „TripAdvisor“ ir rizikos, kad ES piliečiai gali būti apgauti (B7-0378/2014)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos piliečių apsisprendimo teisės apsaugos (B7-0379/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su meno kūrinių naikinimu Sirijoje (B7-0380/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tam tikrų naujų kelių saugumo priemonių patvirtinimo (B7-0381/2014)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl masinių krikščionių žudynių Nigerijoje (B7-0382/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tvaresnės išmaniųjų telefonų rinkos (B7-0383/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aktyvaus ir sveiko pagyvenusių žmonių gyvenimo (B7-0384/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos lygmens kovos su narkotikais koordinavimo institucijos (B7-0385/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rumunijos šunų prieglaudų sąlygų ir jų suderinimo su Europos Sąjungos nuostatomis (B7-0386/2014)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krizės Italijos elektros prietaisų gamybos sektoriuje (B7-0389/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl farmacijos įmonių pardavimo ir perkėlimo Italijoje ir Europoje (B7-0390/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl musulmoniškos burkos uždraudimo (B7-0391/2014)
perduota atsakingam komitetui: FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mėsainių su jautiena, kuri buvo sumaišyta su kita mėsa, ir dėl būtinybės nustatyti taisykles, vartotojams užtikrinančias skaidrumą ir paruoštų maisto produktų grandinės atsekamumą (B7-0393/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos vykdomų antidempingo tyrimų dėl iš ES eksportuojamų vynų (B7-0394/2014)
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokytojų atrankos būdų Europoje (B7-0395/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kilmės ženklų ir kokybiškų produktų iš atitinkamos šalies apsaugos taisyklių (B7-0396/2014)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos nepilnamečių teisių stebėjimo ir apsaugos centro įsteigimo (B7-0397/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nuolatinio finansavimo kontrolės ir Europos kredito įstaigų taikomų palūkanų normų stebėjimo centro (B7-0398/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl standartų neatitinkančių žaislų iš Kinijos konfiskavimo (B7-0416/2014)
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl darbo stovyklų Laogai uždarymo (B7-0417/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl cemento gamybos sektoriaus krizės Veneto regione ir Italijoje (B7-0418/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybos Kinijos žemės ūkio produktais, kurie pagaminti priverstinio darbo stovyklose (LAOGAI) (B7-0419/2014)
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės Europos lygmeniu atlikti tyrimą, kuriame būtų nuodugniai ištirtas krikščionių persekiojimo pasaulyje reiškinys (B7-0420/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tekstilės sektoriui daromos žalos dėl padirbinėjimo (B7-0421/2014)
perduota atsakingam komitetui: JURI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Konvencija dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija). Esama padėtis ir reikiami veiksmai“ (B7-0422/2014)
perduota atsakingam komitetui: FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bankų paslaugų įkainių Italijos piliečiams (B7-0423/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Fiskalinio susitarimo nesuderinamumo su Lisabonos sutartimi (B7-0424/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šmalenbergo viruso plitimo ir grėsmės gyvulininkystei Europoje (B7-0425/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos žvejų apsaugos ir kovos su nelegalia žvejyba (B7-0426/2014)
perduota atsakingam komitetui: PECH

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Šaldyta lazanija, kurioje yra arklienos: ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai, vartotojų apsauga ir kova su naudojimusi itališkai skambančiais pavadinimais“ (B7-0427/2014)
perduota atsakingam komitetui: AGRI
nuomonė: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijos įstojimo į ES ir pagarbos acquis communautaire (B7-0428/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos priemonių žvejams Venecijos lagūnoje (B7-0430/2014)
perduota atsakingam komitetui: PECH

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smurtinių Turkijos policijos veiksmų iš užsienio valstybių atvykusių žurnalistų atžvilgiu (B7-0432/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos kurortų pramonei Veneto regione (B7-0433/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl stažuočių sistemos Italijoje ir Europoje padėties (B7-0438/2014)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl plačiosios visuomenės ir ES įmonių apsaugos nuo mokesčių naštos (B7-0439/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tūkstančių pabėgėlių iš Šiaurės Afrikos, priklausančių nuo vietos valdžios institucijų (B7-0440/2014)
perduota atsakingam komitetui: AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kinų batų siuvyklų, dėl kurių mažosios avalynės įmonės Veneto regione patiria nuostolį (B7-0442/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl suklastoto kiniško medaus, parduodamo Europoje (B7-0443/2014)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Įmonė „Equitalia“ ir skolų rinkimo bendrovės. Italijos šeimos ir piliečiai gatvėje“ (B7-0445/2014)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Veneto keramikos dirbinių gamybos regiono, kovos su dempingu ir klastojimu ir Italijoje pagamintų produktų rėmimo (B7-0446/2014)
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl lošimo automatų salonų plitimo ir su tuo susijusių vietos saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo problemų (B7-0447/2014)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pavojaus Europos Sąjungos vartotojams užsikrėsti anisakiaze (B7-0448/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vynmedžių sodinimo teisių pažeidimo (B7-0449/2014)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Kokybės ženklas „Made in Italy“ ir odos apdirbimo sektorius. Žaliavų tiekimo sunkumai“ (B7-0450/2014)
perduota atsakingam komitetui: INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl per Antrąjį pasaulinį karą žuvusiųjų palaikų grąžinimo (B7-0451/2014)
perduota atsakingam komitetui: JURI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mažmeninės prekybos problemų Italijoje ir Europoje (B7-0452/2014)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galimybės Italijos paplūdimio paslaugų sektoriui taikyti Ispanijos modelį (B7-0453/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN


17. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


18. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2014 m. liepos 1 d.2014 m. liepos 3 d..


19. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas

Kadangi tai yra paskutinis šios kadencijos plenarinis posėdis, Pirmininkas Parlamentui pasiūlė nukrypti nuo Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio ir iš karto patvirtinti šio posėdžio protokolą.

Parlamentas pritarė šiai procedūrai ir protokolą patvirtino.

Kalbėjo: Bernd Posselt ir Astrid Lulling, į parlamentą pirmą kartą išrinkta 1965 m. ir be pertraukos į jį išrinkta nuo 1989 m., Parlamentas ją pagerbė.


20. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.25 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Teisinė informacija - Privatumo politika