Indekss 
Protokols
PDF 259kWORD 202k
Ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Atkritumu sūtījumi ***I (debates)
 5.Autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumi (Regula (EK) Nr. 1071/2009) (debates)
 6.Dalībvalstu pagarināti termiņi trešo valstu valstspiederīgo, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, turēšanai apsardzībā, pārkāpjot Atgriešanas direktīvā noteikto 18 mēnešu ierobežojumu (debates)
 7.Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (debates)
 8.Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu (īss izklāsts)
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.ES un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšana (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.2.Vienošanās ar Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.3.Vienošanās ar Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.4.Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi ***I (balsošana)
  
9.5.Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība ***I (galīgais balsojums)
  
9.6.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (balsošana)
  
9.7.Konkurences tiesību pārkāpumi ***I (balsošana)
  
9.8.Atkritumu sūtījumi ***I (balsošana)
  
9.9.Jaunas psihoaktīvas vielas ***I (balsošana)
  
9.10.Noziedzīgas darbības un sodi narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā ***I (balsošana)
  
9.11.Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu (balsošana)
  
9.12.Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība (balsošana)
  
9.13.Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (balsošana)
  
9.14.Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (balsošana)
  
9.15.Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
13.1.Pakistāna — nesenie vajāšanas gadījumi
  
13.2.Sīrija — atsevišķu neaizsargātu kopienu stāvoklis
  
13.3.Stāvoklis Ziemeļkorejā
 14.Balsošanas laiks
  
14.1.Pakistāna — nesenie vajāšanas gadījumi (balsošana)
  
14.2.Sīrija — atsevišķu neaizsargātu kopienu stāvoklis (balsošana)
  
14.3.Stāvoklis Ziemeļkorejā (balsošana)
 15.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 16.Dokumentu iesniegšana
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Pašreizējās sēdes protokola apstiprināšana
 20.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000049/2014) un kuru uzdeva Paul Rübig ITRE komitejas vārdā Komisijai: Top ten apspriešanās process un ES regulējuma sloga atvieglošana MVU (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Paul Rübig ITRE komitejas vārdā - par „TOP TEN” apspriešanos un ES regulējuma sloga atvieglošanu MVU (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā - par „top ten” apspriešanās procesu un ES regulatīvā sloga mazināšanu MVU (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Balsojums: 17.4.2014. protokola 9.15. punkts.


3. Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (2014/2699(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka un Věra Flasarová GUE/NGL grupas vārdā - par Krievijas īstenoto spiedienu uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizāciju Austrumukrainā (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček un Boris Zala S&D grupas vārdā - par Krievijas īstenoto spiedienu uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizāciju Austrumukrainā 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par Krievijas īstenoto spiedienu uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizāciju Austrumukrainā (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff un Adina-Ioana Vălean ALDE grupas vārdā - par Krievijas īstenoto spiedienu uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizāciju Austrumukrainā (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek un Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā - par Krievijas īstenoto spiedienu uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizāciju Austrumukrainā (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE grupas vārdā - par Krievijas īstenoto spiedienu uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizāciju Austrumukrainā (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Balsojums: 17.4.2014. protokola 9.13. punkts.


4. Atkritumu sūtījumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bart Staes (A7-0069/2014).

Bart Staes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis).

Uzstājās Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Marusya Lyubcheva S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Anna Rosbach ECR grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Judith A. Merkies un Åsa Westlund.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Spyros Danellis.

Uzstājās Janez Potočnik un Bart Staes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2014. protokola 9.8. punkts.


5. Autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumi (Regula (EK) Nr. 1071/2009) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000032/2014) un kuru uzdeva Brian Simpson TRAN komitejas vārdā Komisijai: Regulas (EK) Nr. 1071/2009 izpilde (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014).

Brian Simpson izvērsa jautājumu.

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Mathieu Grosch PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Silvia-Adriana Ţicău un Philippe De Backer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Silvia-Adriana Ţicău.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Olga Sehnalová.

Uzstājās Janez Potočnik.

Debates tika slēgtas.


6. Dalībvalstu pagarināti termiņi trešo valstu valstspiederīgo, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, turēšanai apsardzībā, pārkāpjot Atgriešanas direktīvā noteikto 18 mēnešu ierobežojumu (debates)

Komisijas paziņojums: Dalībvalstu pagarināti termiņi trešo valstu valstspiederīgo, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, turēšanai apsardzībā, pārkāpjot Atgriešanas direktīvā noteikto 18 mēnešu ierobežojumu (2014/2701(RSP)).

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Hubert Pirker PPE grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Franziska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Mario Borghezio, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly un Hélène Flautre.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Janez Potočnik.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.


7. Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (debates)

Komisijas paziņojums: Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (2013/2989(RSP)).

Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet un Seán Kelly.

Uzstājās Joaquín Almunia.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Vital Moreira un Jan Zahradil INTA komitejas vārdā - par sarunām par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2014. protokola 9.14. punkts.


8. Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu (īss izklāsts)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu [2014/2021(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alojz Peterle (A7-0244/2014).

Alojz Peterle iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās David Martin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ioan Mircea Paşcu un Zita Gurmai.

Uzstājās Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 17.4.2014. protokola 9.11. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.55 un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. ES un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšana (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0445).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


9.2. Vienošanās ar Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Roberta Metsola (A7-0257/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0446).

Parlaments deva piekrišanu vienošanās noslēgšanai.


9.3. Vienošanās ar Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Roberta Metsola (A7-0168/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2014)0447).

Parlaments deva piekrišanu vienošanās noslēgšanai.


9.4. Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0448).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (referente) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


9.5. Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas un integrētās piekrastes pārvaldības satvaru [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Gesine Meissner (A7-0379/2013).

Debates notika 2013. gada 11. decembrī (11.12.2013. protokola 13. punkts).

Balsošana 2013. gada 12. decembra sēdē tika atlikta (12.12.2013. protokola 12.8. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P7_TA(2014)0449).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0449).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Carl Schlyter, norādot uz kļūdām zviedru tulkojumā un precizējot, ka par autentisku ir uzskatāms dokuments angļu valodā, un Gesine Meissner (referente).


9.6. Ieņēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2015. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2014/2003(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0450).


9.7. Konkurences tiesību pārkāpumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Andreas Schwab (A7-0089/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0451).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0451).


9.8. Atkritumu sūtījumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bart Staes (A7-0069/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P7_TA(2014)0452).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0452).


9.9. Jaunas psihoaktīvas vielas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunām psihoaktīvām vielām [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0453).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0453).


9.10. Noziedzīgas darbības un sodi narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru attiecībā uz narkotisko vielu definīciju groza Padomes 2004. gada 25. oktobra Pamatlēmumu 2004/757/TI, ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0454).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2014)0454).


9.11. Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu (balsošana)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu [2014/2021(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alojz Peterle (A7-0244/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0455).


9.12. Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0365/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0456).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Nick Griffin ar priekšlikumu par procedūru (sēdes vadītāja, uzskatot, ka sacītais neattiecas uz priekšlikumu par procedūru, viņam liedza izteikties).


9.13. Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 un B7-0444/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

Sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica Ukrainas parlamenta Verkhovna Rada deputātu un ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejas līdzpriekšsēdētāju Petro Porochenko, kurš ieņēma vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0431/2014

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0435/2014

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0436/2014

(aizstāj B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 un B7-0444/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE grupas vārdā;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff un Adina-Ioana Vălean ALDE grupas vārdā;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg un Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle un Adam Bielan ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0457).

(Rezolūciju priekšlikumi B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 un B7-0444/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, pieprasot, lai galīgā balsošana par kopīgo rezolūciju notiktu, balsojot pēc saraksta, un, atbalstot šo priekšlikumu, Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā un Charles Tannock ECR grupas vārdā (Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja).

Uzstājās Elmar Brok, ierosinot mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2, un to pieņēma.


9.14. Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0367/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0458).


9.15. Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0415/2014 un B7-0434/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0415/2014

Pieņemts (P7_TA(2014)0459).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0434/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās Vicky Ford.


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ziņojums - A7-0211/2014
Peter Jahr

Gesine Meissner ziņojums - A7-0379/2013
Seán Kelly

Andreas Schwab ziņojums - A7-0089/2014
Seán Kelly

Alojz Peterle ziņojums - A7-0244/2014
Seán Kelly

Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka un Bernd Posselt

Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly un Bernd Posselt

Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Andreas Schwab ziņojums - A7-0089/2014
Adam Bielan

Alojz Peterle ziņojums - A7-0244/2014
Adam Bielan


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori — 15.4.2014. protokola 5. punkts.)


13.1. Pakistāna — nesenie vajāšanas gadījumi

Rezolūciju priekšlikumi B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 un B7-0410/2014 (2014/2694(RSP)).

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa un Tarja Cronberg iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Morten Messerschmidt EFD grupas vārdā, Seán Kelly un Bernd Posselt, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Morten Messerschmidt, kas uz to atbildēja.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai un Jolanta Emilia Hibner.

Uzstājās Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Bogusław Sonik par brīvā mikrofona procedūru.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2014. protokola 14.1. punkts.


13.2. Sīrija — atsevišķu neaizsargātu kopienu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 un B7-0406/2014 (2014/2095(RSP)).

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa un Hélène Flautre iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Sari Essayah PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Šťastný un Joanna Senyszyn.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi un Bogusław Sonik.

Uzstājās Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2014. protokola 14.2. punkts.


13.3. Stāvoklis Ziemeļkorejā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 un B7-0414/2014 (2014/2696(RSP)).

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake un Gerald Häfner iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Peter Šťastný PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Tarja Cronberg Verts/ALE grupas vārdā, Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts, un Sari Essayah.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Zita Gurmai un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2014. protokola 14.3. punkts.


14. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


14.1. Pakistāna — nesenie vajāšanas gadījumi (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 un B7-0410/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0399/2014

(aizstāj B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 un B7-0410/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari un Antigoni Papadopoulou S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański un Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0460).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0408/2014 vairs nav spēkā.)


14.2. Sīrija — atsevišķu neaizsargātu kopienu stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 un B7-0407/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0387/2014

(aizstāj B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 un B7-0407/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0461).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0406/2014 vairs nav spēkā.)


14.3. Stāvoklis Ziemeļkorejā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 un B7-0414/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0388/2014

(aizstāj B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 un B7-0414/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari un Antigoni Papadopoulou S&D grupas vārdā;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0462).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0413/2014 vairs nav spēkā.)


15. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


16. Dokumentu iesniegšana

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par jauniem tīmekļa domēniem vīna nozarē, kuri apdraud cilmes vietas nosaukumus (B7-0299/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par talidomīda skandālu un Eiropā izdzīvojušo upuru veselības aprūpes vajadzībām (B7-0300/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ātrāku birokrātisko praksi no Itālijas vīna ražotāju viedokļa (B7-0301/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par enerģijas cenām Eiropā un uzņēmumu aiziešanas risku (B7-0302/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par zemes pārdošanu Āfrikas valstīs (B7-0303/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par sieviešu tiesībām un jaunu meiteņu laulībām Jemenā (B7-0304/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM
atzinums: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par dekrētu attiecībā uz visu apcietināto izlaišanu no cietumiem un tā iespējamo ietekmi uz Itālijas iedzīvotājiem (B7-0305/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par zooloģiskajiem dārziem Eiropā (B7-0306/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par nelikumīgiem imigrantiem sniegto aprūpes pakalpojumu izmaksām (B7-0307/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Veneto neatkarības referendumu (B7-0308/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: JURI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par divu Vičencas priesteru un kanādiešu mūķenes nolaupīšanu Kamerūnā (B7-0309/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Veneto reģiona izslēgšanu no jauniešu bezdarba novēršanai paredzēto Kopienas līdzekļu izmantošanas (B7-0310/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par jaunu meiteņu izprecināšanas problēmu Jemenā (B7-0311/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM
atzinums: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par putnu gripas izplatību Eiropā (B7-0312/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par personu ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū (B7-0313/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par radikālā Islāma novērošanas centra izveidi (B7-0314/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par islāmaticīgajiem iedzīvotājiem Eiropā nākamo desmitgažu laikā (B7-0315/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Rezolūcijas priekšlikums par jauniešu lomu Eiropas Savienībā (B7-0316/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: EMPL

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par politisko disidentu ieslodzījuma nometnēm Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (B7-0317/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par banku sektora ļaunprātīgu izmantošanu no musulmaņu brālības puses (B7-0319/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu Eiropā (B7-0320/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) vienkāršošanu (B7-0321/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: REGI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par poliomielīta epidēmiju Sīrijā (B7-0322/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: DEVE

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par anomālo starptautiskās adopcijas tirgu (B7-0323/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Vičencā uzietu nesprāgušu Otrā pasaules kara bumbu (B7-0324/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par bizantiešu pieminekļu aizsardzību Turcijā (B7-0325/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par grieķu kultūras aizsardzību Stambulā (B7-0326/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par tādu kristiešu aizsardzību, kuriem Turcijā nav atbilstoša juridiskā statusa (B7-0327/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Ebolas vīrusslimības epidēmiju Āfrikā (B7-0328/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par invalīdu tiesību pārkāpumiem un viņu diskrimināciju transporta nozarē (B7-0329/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par pārtikas produktu izšķērdēšanu lielveikalos un trūcīgo personu atbalsta politikas nostādnēm (B7-0330/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas dienas noteikšanu pret kristiešu vajāšanu un diskrimināciju pasaulē (B7-0331/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par sieviešu tiesībām un musulmaņu ticības kopienu integrāciju (B7-0332/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par viltotu preču tirdzniecību internetā (B7-0333/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: IMCO

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas politiku rūpniecisko apgabalu aizsardzībai (B7-0334/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par finansējumu Altīno Nacionālajam arheoloģijas muzejam (B7-0335/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Savienības tiesību un Eiropas tiesību sistēmas aizsardzību pret Eiropas Savienībā izveidotām autonomām Islāma tiesu iestādēm (B7-0336/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: JURI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas operatīvās grupas pazudušu personu meklēšanai izveidi (B7-0337/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ķīniešu multinacionālajiem uzņēmumiem Eiropā: apdraudējums Eiropas pilsoņiem (B7-0338/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par toksiskiem Ķīnā ražotiem zīmuļiem, kas apdraud Eiropas iedzīvotāju veselību (B7-0339/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par reliģiskās izglītības ieviešanu Turcijā (B7-0340/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par to pilsoņu aizsardzību, kas slimo ar multiplo sklerozi un autismu (B7-0341/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par nepilngadīgo personu aizsardzību tīmeklī — vecāku atļauja, lai sociālajos tīklos atvērtu kontu (B7-0342/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas MVU un birokrātisko un fiskālo slogu (B7-0343/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par zelta uzpirkšanas uzņēmumiem — risks iedzīvotājiem tikt piekrāptiem (B7-0344/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par cīņu pret bērnu pornogrāfiju internetā (B7-0345/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Rezolūcijas priekšlikums par mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu (B7-0346/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ES tendencēm, kas pretējas trešo valstu protekcionisma politikai (B7-0347/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas autopārvadājumu tirgus saskaņošanu (B7-0348/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par jauno regulējumu attiecībā uz sēklām: risks neliela apjoma lauksaimnieciskajai ražošanai (B7-0349/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par apzīmējumiem „1. vecāks” un „2. vecāks” Itālijas skolu pieteikumos — dzimumu vienlīdzības politika un Savienības politika (B7-0350/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par parāda datu sadalījumu pa reģioniem (B7-0351/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: REGI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par kalnu būdām Veneto reģionā (B7-0352/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par māšu mirstību Eiropā (B7-0353/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par bērnu nabadzību Eiropā (B7-0354/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par invaliditātes jautājumiem paredzēta direktorāta izveidi Eiropas Komisijā (B7-0355/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: BUDG

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par kaitējumu, ko Eiropas iedzīvotājiem nodara telefonuzņēmumu pārcelšana uz citurieni (B7-0356/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par kristiešu diskrimināciju reliģijas dēļ Saūda Arābijā (B7-0357/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par dzīvsudraba un citu cilvēka veselībai kaitīgu vielu klātbūtni vakcīnās (B7-0358/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par jaunu apdraudējumu made in Italy ražojumiem — Sambuca viltojumi (B7-0359/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Veneto reģionā ražotā dzēriena Prosecco aizsardzību pret Horvātijā ražoto dzērienu Prosek (B7-0360/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par personu ar invaliditāti Eiropas karti (B7-0361/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par PVN palielinājumu Itālijas izdevējdarbības nozarei (B7-0362/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Balkānu musulmaņu kopienu palielināšanos un radikalizēšanos (B7-0363/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par 2. tipa diabētu Eiropas Savienībā (B7-0364/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par inficēšanos ar A hepatītu no meža ogām (B7-0366/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Angoras trušu labturības pārkāpumiem Ķīnā (B7-0368/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par jauniem obligātiem nodokļiem attiecībā uz Eiropas iedzīvotāju norēķinu kontiem (B7-0369/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par atvērtā pirmkoda programmatūru ES iestādēs (B7-0370/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par neslavas celšanas tīmeklī noziegumu (B7-0371/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par hidroģeoloģiskās katastrofas risku Āfrikā, ko izraisa zemes sagrābšanas (B7-0372/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: DEVE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Mor Gabriel klostera aizsardzību (B7-0373/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par nelegālām romu apmetnēm un ubagošanu — ārkārtēja sociālā situācija, atbalsts Veneto reģionam (B7-0374/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Marokas normatīvajiem aktiem attiecībā uz izvarošanu (B7-0375/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par politikas pārskatīšanu attiecībā uz trešo valstu finansēšanu (B7-0376/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par šariatu Lielbritānijā (B7-0377/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par vietni Tripadvisor un Eiropas pilsoņu krāpšanas risku (B7-0378/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas pilsoņu pašnoteikšanās tiesību aizsardzību (B7-0379/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par cīņu pret mākslas darbu iznīcināšanu Sīrijā (B7-0380/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par dažu jaunu ceļu satiksmes drošības aprīkojuma elementu oficiālu apstiprināšanu (B7-0381/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par kristiešu slaktiņu Nigērijā (B7-0382/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par ilgtspējīgāku viedtālruņu tirgu (B7-0383/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par vecu cilvēku aktīvu un veselīgu dzīvesveidu (B7-0384/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas līmeņa koordinējošu narkotiku apkarošanas iestādi (B7-0385/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par apstākļiem Rumānijas suņu novietnēs un atbilstības Eiropas Savienības regulējumam nodrošināšana (B7-0386/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par krīzi elektroierīču ražošanas nozarē Itālijā (B7-0389/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par farmācijas uzņēmumu slēgšanu un pārvietošanu Itālijā un Eiropā (B7-0390/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par musulmaņu burkas aizliegumu (B7-0391/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par citu dzīvnieku gaļas piejaukumiem liellopu gaļas burgeros un nepieciešamību pieņemt pārredzamu noteikumu kopumu attiecībā uz informācijas sniegšanu patērētājiem par gataviem pārtikas produktiem (B7-0393/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par antidepinga sakarībā Ķīnā veiktu izmeklēšanu attiecībā uz Eiropas vīna eksportu (B7-0394/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par skolotāju darbā pieņemšanas principiem Eiropā (B7-0395/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par izcelsmes marķējumu un normatīviem aktiem kvalitatīvu valsts ražojumu aizsardzībai (B7-0396/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas nepilngadīgo personu tiesību uzraudzības un aizsardzības novērošanas centra izveidi (B7-0397/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par pastāvīgu uzraudzības centru Eiropas kredītiestāžu piedāvāto aizdevumu un likmju kontrolei (B7-0398/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par tādu rotaļlietu konfiskāciju, kas neatbilst standartiem un kas ir ražotas Ķīnā (B7-0416/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Laogai nometņu slēgšanu (B7-0417/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par krīzi cementa ražošanas nozarē Veneto reģionā un Itālijā (B7-0418/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par tādu Ķīnas lauksaimniecības produktu laišanu tirgū, kuru izcelsmes vieta ir darba nometnes (B7-0419/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par nepieciešamību Eiropā veikt pētījumu ar vispusīgu analīzi par kristiešu vajāšanu pasaulē (B7-0420/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par tekstila nozarei nodarīto kaitējumu (B7-0421/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija) – pašreizējā situācija un veicamie pasākumi (B7-0422/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par banku pakalpojumu izmaksām Itālijas pilsoņiem (B7-0423/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par fiskālā pakta nesavienojamību ar Lisabonas līgumu (B7-0424/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Šmalenbergas vīrusa izplatīšanos un par draudiem lopkopībai Eiropā (B7-0425/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas zvejnieku aizsardzību un nelegālās zvejas apkarošanu (B7-0426/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par sasaldētu Lazanju, kura satur zirga gaļu – regulējums tiesību aktos attiecībā uz marķējumu, patērētāju aizsardzību un pārtikas produktu tādu marķējumu apkarošanu, kuri rada iespaidu, ka tie ražoti Itālijā (B7-0427/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Turcijas pievienošanos ES – Savienības tiesību aktu kopuma ievērošana (B7-0428/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par atbalsta pasākumiem, kas paredzēti zvejniekiem Venēcijas jūras līcī (B7-0430/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Turcijas policistu vardarbīgu rīcību pret ārvalstu žurnālistiem (B7-0432/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par atbalstu ūdensdziedniecības nozarei Venēcijā (B7-0433/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par stažēšanās sistēmas stāvokli Itālijā un Eiropā (B7-0438/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par vairogu, kas aizsargātu Eiropas iedzīvotājus un uzņēmumus no nodokļu sloga (B7-0439/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par tūkstošiem bēgļu no Ziemeļāfrikas, kuri ir atkarīgi no vietējām pašvaldībām (B7-0440/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ķīniešu ražotnēm, kas rada kaitējumu mazajiem kurpju ražošanas uzņēmumiem Veneto reģionā (B7-0442/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Ķīnā ražotu un Eiropā tirgotu neīstu medu (B7-0443/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums Equitalia un citi par nodokļu iekasēšanu atbildīgie valsts uzņēmumi –– Itālijas ģimenes un iedzīvotāji uz ielas (B7-0445/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par keramiķu rajonu Veneto reģionā, cīņu pret dempingu un viltojumiem un atbalstu Itālijā ražotiem izstrādājumiem (B7-0446/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par azartspēļu automātu zāļu izplatību un ar to saistītajām vietējām drošības un sabiedriskās kārtības problēmām (B7-0447/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par anisakiasis apdraudējumu Eiropas patērētājiem (B7-0448/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par vīnogulāju stādīšanas tiesību pārkāpumiem (B7-0449/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par „Made in Italy“ norādi un ādas apstrādes nozari –– grūtības ar izejmateriālu piegādi (B7-0450/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Otrā pasaules karā kritušo personu mirstīgo atlieku atgūšanu (B7-0451/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par mazumtirdzniecības problēmām Itālijā un Eiropā (B7-0452/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Spānijas modeļa piemērošanu Itālijas pludmales pakalpojumu nozarē (B7-0453/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 3. jūlijam.


19. Pašreizējās sēdes protokola apstiprināšana

Tā kā šī ir pašreizējā sasaukuma pēdējā sēde, sēdes vadītājs ierosināja Parlamentam atkāpties no Reglamenta 179. panta un šīs sēdes protokolu pieņemt tagad.

Parlaments piekrita šai procedūrai un protokolu pieņēma.

Uzstājās Bernd Posselt un Astrid Lulling, kura Parlamentā pirmoreiz tika ievēlēta 1965. gadā un kura kopš 1989. gada nav nolikusi deputātes pilnvaras, un Parlaments viņu godināja.


20. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Juridisks paziņojums - Privātuma politika