Index 
Notulen
PDF 264kWORD 158k
Donderdag 17 april 2014 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Overbrenging van afvalstoffen ***I (debat)
 5.Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerder (Verordening (EG) nr. 1071/2009) (debat)
 6.Verlenging van de hechtenis door lidstaten van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen na de termijn van 18 maanden: schending van de richtlijn inzake terugkeer (debat)
 7.Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (debat)
 8.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (korte presentatie)
 9.Stemmingen
  9.1.EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.2.Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.3.Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  9.4.Europese langetermijninvesteringsfondsen ***I (stemming)
  9.5.Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer ***I (eindstemming)
  9.6.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)
  9.7.Inbreuken op het mededingingsrecht ***I (stemming)
  9.8.Overbrenging van afvalstoffen ***I (stemming)
  9.9.Nieuwe psychoactieve stoffen ***I (stemming)
  9.10.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***I (stemming)
  9.11.Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (stemming)
  9.12.Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (stemming)
  9.13.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (stemming)
  9.14.Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (stemming)
  9.15.Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  13.1.Pakistan: recente gevallen van vervolging
  13.2.Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen
  13.3.Situatie in Noord-Korea
 14.Stemmingen
  14.1.Pakistan: recente gevallen van vervolging (stemming)
  14.2.Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen (stemming)
  14.3.Situatie in Noord-Korea (stemming)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Ingekomen stukken
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000049/2014) van Paul Rübig, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Het "Top Ten"-overleg en de vermindering van de EU-regeldruk voor kmo's (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Paul Rübig, namens de Commissie ITRE, over de follow-up van de Commissie van de "top 10"-raadpleging over EU-regels voor kleine en middelgrote ondernemingen( 2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de "top 10"-raadpleging en de vermindering van de EU-regeldruk voor kmo's (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Stemming: punt 9.15 van de notulen van 17.4.2014.


3. Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (2014/2699(RSP))

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka en Věra Flasarová, namens de GUE/NGL-Fractie, over Russische druk op de landen van het Oostelijk partnerschap en in het bijzonder de destabilisatie van Oost-Oekraïne (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček en Boris Zala, namens de S&D-Fractie, over Russische druk op de landen van het Oostelijk Partnerschap en in het bijzonder de destabilisatie van Oost-Oekraïne 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over Russische druk op de landen van het Oostelijk Partnerschap en in het bijzonder de destabilisatie van Oost-Oekraïne (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff en Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie, over Russische druk op de landen van het Oostelijk Partnerschap en in het bijzonder de destabilisatie van Oost-Oekraïne (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, over Russische druk op de landen van het Oostelijk Partnerschap en in het bijzonder de destabilisatie van Oost-Oekraïne (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie, over Russische druk op de landen van het Oostelijk Partnerschap en in het bijzonder de destabilisatie van Oost-Oekraïne (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Stemming: punt 9.13 van de notulen van 17.4.2014.


4. Overbrenging van afvalstoffen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bart Staes (A7-0069/2014)

Bart Staes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Marusya Lyubcheva, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Anna Rosbach, namens de ECR-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Judith A. Merkies en Åsa Westlund.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Spyros Danellis.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Bart Staes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 17.4.2014.


5. Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerder (Verordening (EG) nr. 1071/2009) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000032/2014) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Handhaving van Verordening (EG) nr. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson licht de vraag toe.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Mathieu Grosch, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău en Philippe De Backer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Olga Sehnalová.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik.

Het debat wordt gesloten.


6. Verlenging van de hechtenis door lidstaten van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen na de termijn van 18 maanden: schending van de richtlijn inzake terugkeer (debat)

Verklaring van de Commissie: Verlenging van de hechtenis door lidstaten van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen na de termijn van 18 maanden: schending van de richtlijn inzake terugkeer (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Hubert Pirker, namens de PPE-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly en Hélène Flautre.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


7. Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (debat)

Verklaring van de Commissie: Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (2013/2989(RSP))

Joaquín Almunia (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Vital Moreira en Jan Zahradil, namens de Commissie INTA, over de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.14 van de notulen van 17.4.2014.


8. Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (korte presentatie)

Verslag met de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden betreffende de onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan [2014/2021(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Alojz Peterle presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door David Martin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ioan Mircea Paşcu en Zita Gurmai.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 17.4.2014.

(De vergadering wordt om 10.55 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie en haar lidstaten van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0445)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


9.2. Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de Regeling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Koninkrijk Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0446)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de regeling.


9.3. Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de regeling tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Vorstendom Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2014)0447)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de regeling.


9.4. Europese langetermijninvesteringsfondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


9.5. Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Het debat heeft op 11 december 2013 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 11.12.2013).

De stemming is uitgesteld tijdens de vergadering van 12 december 2013 (punt 12.8 van de notulen van 12.12.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0449)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0449)

Het woord werd gevoerd door:

Carl Schlyter, voor de stemming, om te wijzen op vertaalfouten in de Zweedse versie en uit te leggen dat moet worden uitgegaan van de Engelse versie van de tekst, en Gesine Meissner (rapporteur).


9.6. Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement [2014/2003(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0450)


9.7. Inbreuken op het mededingingsrecht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0451)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0451)


9.8. Overbrenging van afvalstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bart Staes (A7-0069/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P7_TA(2014)0452)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0452)


9.9. Nieuwe psychoactieve stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe psychoactieve stoffen [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0453)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0453)


9.10. Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0454)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0454)


9.11. Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (stemming)

Verslag met de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden betreffende de onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan [2014/2021(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0455)


9.12. Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0365/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0456)

Het woord werd gevoerd door:

Nick Griffin, na de stemming, voor een punt van orde (de Voorzitter was van oordeel dat het niet om een punt van orde ging en ontnam hem het woord).


9.13. Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 en B7-0444/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement Petro Porochenko, lid van het Oekraïense parlement (Verkhovna Rada) en covoorzitter van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne, die in de tribune heeft plaatsgenomen.

ONTWERPRESOLUTIE B7-0431/2014

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0435/2014

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0436/2014

(ter vervanging van B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 en B7-0444/2014)

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff en Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg en Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0457)

(Ontwerpresoluties B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 en B7-0444/2014 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, om te verzoeken om een hoofdelijke stemming bij de eindstemming over de gezamenlijke resolutie, en, om dit verzoek te steunen, Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie (het Parlement willigde het verzoek in).

Elmar Brok, om een mondeling amendement op amendement 2 voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen.


9.14. Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0367/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0458)


9.15. Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0415/2014 en B7-0434/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0415/2014

Aangenomen (P7_TA(2014)0459)

(Ontwerpresolutie B7-0434/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Vicky Ford.


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

Verslag Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Verslag Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Verslag Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka en Bernd Posselt

Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly en Bernd Posselt

Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Verslag Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Verslag Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 5 van de notulen van 15.4.2014 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


13.1. Pakistan: recente gevallen van vervolging

Ontwerpresoluties B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 en B7-0410/2014 (2014/2694(RSP))

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa en Tarja Cronberg lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de EFD-Fractie, Seán Kelly en Bernd Posselt, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Morten Messerschmidt die hierop ingaat.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai en Jolanta Emilia Hibner.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Sonik over de "catch the eye"-procedure.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.1 van de notulen van 17.4.2014.


13.2. Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen

Ontwerpresoluties B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 en B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa en Hélène Flautre lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Sari Essayah, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Nick Griffin, niet-fractiegebonden lid, Peter Šťastný en Joanna Senyszyn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi en Bogusław Sonik.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.2 van de notulen van 17.4.2014.


13.3. Situatie in Noord-Korea

Ontwerpresoluties B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 en B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake en Gerald Häfner lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Peter Šťastný, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie, Nick Griffin, niet-fractiegebonden lid, en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Zita Gurmai en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.3 van de notulen van 17.4.2014.


14. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


14.1. Pakistan: recente gevallen van vervolging (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 en B7-0410/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0399/2014

(ter vervanging van B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 en B7-0410/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari en Antigoni Papadopoulou, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański en Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0460)

(Ontwerpresolutie B7-0408/2014 komt te vervallen.)


14.2. Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 en B7-0407/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0387/2014

(ter vervanging van B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 en B7-0407/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas en Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0461)

(Ontwerpresolutie B7-0406/2014 komt te vervallen.)


14.3. Situatie in Noord-Korea (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 en B7-0414/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0388/2014

(ter vervanging van B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 en B7-0414/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari en Antigoni Papadopoulou, namens de S&D-Fractie;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0462)

(Ontwerpresolutie B7-0413/2014 komt te vervallen.)


15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


16. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden: ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over nieuwe domeinnamen voor de wijnbouw waardoor de oorsprongsbenamingen in het gedrang komen (B7-0299/2014)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het thalidomideschandaal en de gezondheidsbehoeften van de overlevende slachtoffers in Europa (B7-0300/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over vereenvoudigde formaliteiten voor Italiaanse wijnproducenten (B7-0301/2014)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de energiekosten in Europa en het risico op de vlucht van ondernemingen (B7-0302/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verkoop van grond in landen in Afrika (B7-0303/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de rechten van de vrouw en het verschijnsel kindbruidjes in Jemen (B7-0304/2014)
verwezen naar ten principale: FEMM
advies: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het decreet "gevangenissen leeg" en de risico's voor de Italiaanse burgers (B7-0305/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over dierentuinen in Europa (B7-0306/2014)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de zorgkosten voor clandestiene immigranten (B7-0307/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het referendum over de onafhankelijkheid van Veneto (B7-0308/2014)
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: JURI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ontvoering van twee priesters uit Vicenza en een Canadese non in Kameroen (B7-0309/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de uitsluiting van de regio Veneto van EU-subsidies voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (B7-0310/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van het kindbruidfenomeen in Jemen (B7-0311/2014)
verwezen naar ten principale: FEMM
advies: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van de vogelgriep in Europa (B7-0312/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de integratie van gehandicapten in de arbeidsmarkt in de EU (B7-0313/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de oprichting van een waarnemingspost moslimradicalisme (B7-0314/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het aantal moslims in Europa in de komende decennia (B7-0315/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Ontwerpresolutie over de rol van de jonge generaties in de EU (B7-0316/2014)
verwezen naar ten principale: CULT
advies: EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over gevangenenkampen voor politieke dissidenten in de Democratische Republiek Korea (B7-0317/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over manipulatie van de islamitische bankensector door de Moslimbroederschap (B7-0319/2014)
verwezen naar ten principale: ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over genitale verminking bij vrouwen in Europa (B7-0320/2014)
verwezen naar ten principale: FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een vereenvoudiging van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (B7-0321/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: REGI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de polio-epidemie in Syrië (B7-0322/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: DEVE

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over de ongewone markt voor internationale adoptie (B7-0323/2014)
verwezen naar ten principale: JURI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een niet-geëxplodeerde bom uit de Tweede Wereldoorlog in Vicenza (B7-0324/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van de byzantijnse monumenten in Turkije (B7-0325/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over bescherming van de Griekse cultuur in Istanbul (B7-0326/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van christenen zonder juridische status in Turkije (B7-0327/2014)
verwezen naar ten principale: AFET
advies: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ebola-epidemie in Afrika (B7-0328/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over misbruik en discriminatie van de rechten van personen met een handicap in de vervoerssector (B7-0329/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over voedselverspilling in de grootschalige levensmiddelendistributie en beleidsmaatregelen voor steun aan mensen in nood (B7-0330/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de instelling van een Europese Dag tegen vervolging en discriminatie van christenen in de wereld (B7-0331/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de rechten van de vrouw en de integratie van de moslimgemeenschappen (B7-0332/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over internethandel in namaakproducten (B7-0333/2014)
verwezen naar ten principale: JURI
advies: IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het Europees beleid ter bescherming van de industriedistricten (B7-0334/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de steun aan het archeologische museum van Altino (B7-0335/2014)
verwezen naar ten principale: CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van de wetten en het rechtsstelsel van de Europese Unie ten aanzien van het instellen van autonome islamitische rechtbanken in de EU (B7-0336/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: JURI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de oprichting van een Europese task force voor het opsporen van vermiste personen (B7-0337/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Chinese multinationals en risico's voor de Europese burgers (B7-0338/2014)
verwezen naar ten principale: ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over giftige Chinese potloden en het gevaar daarvan voor de gezondheid van de Europese burgers (B7-0339/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een nieuwe confessionele koers in het Turkse onderwijs (B7-0340/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van MS- en autismepatiënten (B7-0341/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van minderjarigen op internet: ouderlijke toestemming voor het openen van een account op sociale netwerken (B7-0342/2014)
verwezen naar: ten principale ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Europese kmo's en bureaucratische en fiscale lasten (B7-0343/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over oplichterspraktijken van goudopkopers (B7-0344/2014)
verwezen naar ten principale: ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over bestrijding van kinderpornografie op internet (B7-0345/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Ontwerpresolutie over schooluitval (B7-0346/2014)
verwezen naar ten principale: CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het contrast tussen EU-maatregelen en het protectionistische beleid van derde landen (B7-0347/2014)
verwezen naar ten principale: INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de harmonisatie van de markt voor het wegvervoer in Europa (B7-0348/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de nieuwe de nieuwe teeltmateriaalwetgeving en de gevolgen daarvan voor de kleinschalige landbouw (B7-0349/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de benaming "ouder 1" en "ouder 2" op schoolformulieren in Italië – Gendergelijkheid en Uniebeleid (B7-0350/2014)
verwezen naar ten principale: FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over regionale uitsplitsing van de schuldenlast (B7-0351/2014)
verwezen naar ten principale: REGI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over alpenhutten in Veneto (B7-0352/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over moedersterfte in Europa (B7-0353/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over kinderarmoede in Europa (B7-0354/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een de oprichting van een directoraat voor gehandicapten bij de Europese Commissie (B7-0355/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: BUDG

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de nadelen van de verplaatsing van telefoniebedrijven voor de Europese burgers (B7-0356/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over religieuze discriminatie van christenen in Saudi-Arabië (B7-0357/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de aanwezigheid van kwik en andere voor de menselijke gezondheid schadelijke stoffen in vaccins (B7-0358/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over namaak-Sambuca, de zoveelste vervalsing van een Italiaans product (B7-0359/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van Prosecco uit Veneto ten opzichte van Kroatische Prosek (B7-0360/2014)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een Europese mobiliteitskaart voor gehandicapten (B7-0361/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over BTW-verhoging voor de Italiaanse pers (B7-0362/2014)
verwezen naar ten principale: CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de uitbreiding en radicalisering van de moslimgemeenschappen in de Balkanlanden (B7-0363/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over type 2 diabetes in de EU (B7-0364/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over besmetting met hepatitis A door wilde bessen (B7-0366/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de mishandeling van angorakonijnen in China (B7-0368/2014)
verwezen naar ten principale: INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een nieuwe dwangheffing op de zichtrekeningen van Europese burgers (B7-0369/2014)
verwezen naar ten principale: ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over open source bij de Europese instellingen (B7-0370/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de strafbaarstelling van smaad via het internet (B7-0371/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het gevaar van een hydrogeologische ramp in Afrika als gevolg van de praktijk van "land grabbing" (B7-0372/2014)
verwezen naar ten principale: DEVE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van het klooster van Mor Gabriel (B7-0373/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over illegale Roma-kampen en bedelarij: sociale noodsituatie en steun voor de gemeenten in Veneto (B7-0374/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de Marokkaanse wetgeving inzake verkrachting (B7-0375/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de hervorming van het beleid van financiële steun aan derde landen (B7-0376/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de sharia in Groot-Brittannië (B7-0377/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Tripadvisor en het gevaar van bedrog voor de Europese burger (B7-0378/2014)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van het zelfbeschikkingsrecht van de Europese burgers (B7-0379/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de strijd tegen de vernietiging van kunstwerken in Syrië (B7-0380/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de goedkeuring van bepaalde nieuwe beschermingsuitrusting voor weggebruikers (B7-0381/2014)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over slachtpartijen onder christenen in Nigeria (B7-0382/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over een duurzamere smartphonemarkt (B7-0383/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over een actief en gezond leven voor ouderen (B7-0384/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de coördinatie van de strijd tegen drugs op Europees niveau (B7-0385/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de toestanden in Roemeense kennels en de noodzaak tot aanpassing aan de EU-regelgeving (B7-0386/2014)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de crisis in de elektrische huishoudapparaten producerende industriesector in Italië (B7-0389/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de afstoting en verplaatsing van farmaceutische bedrijfsentiteiten in Italië en Europa (B7-0390/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de instelling van een verbod op het dragen van de islamitische chador (B7-0391/2014)
verwezen naar ten principale: FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over met andere vleessoorten aangemengde rundvleeshamburgers en de noodzakelijke invoering van regelgeving om voedselbereidingsprocedés voor consumenten transparant en controleerbaar te maken (B7-0393/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het antidumping-onderzoek door China van uit Europa geëxporteerde wijn (B7-0394/2014)
verwezen naar ten principale: INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de methode voor het selecteren van leraren in Europa (B7-0395/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het merk van oorsprong en regels voor de bescherming van nationale producten van hoge kwaliteit (B7-0396/2014)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een Europees waarnemingscentrum voor monitoring en bescherming van de rechten van minderjarigen (B7-0397/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de oprichting van een permanent waarnemingscentrum voor het toezicht op financieringen en op de rentetarieven die door Europese kredietinstellingen worden aangerekend (B7-0398/2014)
verwezen naar ten principale: ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de inbeslagname van niet-conform speelgoed uit China (B7-0416/2014)
verwezen naar ten principale: INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de sluiting van de "Laogai" (B7-0417/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de crisis in de cementindustrie in Veneto en Italië (B7-0418/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verkoop van landbouwproducten uit China, afkomstig uit de "laogai" (B7-0419/2014)
verwezen naar ten principale: INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de noodzaak van een Europese studie met een uitputtende analyse van de christenvervolging in de wereld (B7-0420/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de door namaak in de textielsector veroorzaakte schade (B7-0421/2014)
verwezen naar ten principale: JURI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen (Verdrag van Istanbul): stand van zaken en te nemen maatregelen (B7-0422/2014)
verwezen naar ten principale: FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over bankkosten voor de Italiaanse burgers (B7-0423/2014)
verwezen naar ten principale: ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de onverenigbaarheid van het zogenoemde "fiscal compact" met het Verdrag van Lissabon (B7-0424/2014)
verwezen naar ten principale: ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van het Schmallenberg-virus en de risico's voor Europese veehouderijen (B7-0425/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over bescherming van de Europese vissers en bestrijding van frauduleuze visvangst (B7-0426/2014)
verwezen naar ten principale: PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over diepvrieslasagne met paardenvlees: etiketteringsvoorschriften, consumentenbescherming en bestrijding van Italiaans klinkende benamingen (B7-0427/2014)
verwezen naar ten principale: AGRI
advies: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over toetreding van Turkije en het acquis communautaire (B7-0428/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun aan de vissers uit de lagune van Venetië (B7-0430/2014)
verwezen naar ten principale: PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over gewelddadig optreden van Turkse politie tegen buitenlandse journalisten (B7-0432/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over ondersteuning van de thermale kuuroordsector in Veneto (B7-0433/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het stagesysteem in Italië en Europa (B7-0438/2014)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over bescherming van de Europese burgers en bedrijven tegen de belastingdruk (B7-0439/2014)
verwezen naar ten principale: ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de duizenden vluchtelingen uit Noord-Afrika die onder de verantwoordelijkheid vallen van de lokale autoriteiten (B7-0440/2014)
verwezen naar ten principale: AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Chinese werkplaatsen die schade berokkenen aan de kleine schoenmakersbedrijven in de Veneto (B7-0442/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Chinese namaakhoning die in Europa te koop is (B7-0443/2014)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Equitalia en incassobureaus: Italiaanse gezinnen en burgers aan de bedelstaf (B7-0445/2014)
verwezen naar ten principale: ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het keramiekdistrict in de regio Veneto, de strijd tegen dumping en namaak, en steun voor "made in Italy" (B7-0446/2014)
verwezen naar ten principale: INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de toename van het aantal gokhallen en de daaruit voortvloeiende problemen met de veiligheid en de openbare orde (B7-0447/2014)
verwezen naar ten principale: LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het gevaar van anisakiasis (haringwormziekte) voor de Europese consument (B7-0448/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een schending van de rechten inzake de aanplanting van wijngaarden (B7-0449/2014)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over made in Italy en de looi-industrie: moeilijkheden met de grondstoffenbevoorrading (B7-0450/2014)
verwezen naar ten principale: INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de berging van het stoffelijk overschot van personen die zijn gesneuveld tijdens de tweede wereldoorlog (B7-0451/2014)
verwezen naar ten principale: JURI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de problemen van de kleinhandel in Italië en Europa (B7-0452/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over toepassing van het Spaanse model op de strandexploitatie in Italië (B7-0453/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 1 juli 2014 t/m 3 juli 2014.


19. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering

Aangezien dit de laatste vergadering van de huidige zittingsperiode is, stelt de Voorzitter het Parlement voor af te wijken van artikel 172 van het Reglement en de notulen van deze vergadering nu reeds goed te keuren.

Het Parlement gaat akkoord met deze procedure en keurt de notulen goed.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt en Astrid Lulling, die voor de eerste maal in het Parlement verkozen werd in 1965 en sedert 1989 zonder onderbreking EP-lid is geweest, waarvoor haar hulde wordt betuigd.


20. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Afwezig met kennisgeving

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Juridische mededeling - Privacybeleid