Indeks 
Protokół
PDF 270kWORD 208k
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (złożone projekty rezolucji)
 3.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (złożone projekty rezolucji)
 4.Przemieszczanie odpadów ***I (debata)
 5.Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (rozporządzenie (WE) nr 1071/2009) (debata)
 6.Wydłużenie okresu przetrzymywania przez państwa członkowskie nielegalnie przebywajacych na ich terytorium obywateli krajów trzecich na okres przekraczający 18 miesięcy z naruszeniem dyrektywy w sprawie powrotu imigrantów (debata)
 7.Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam (debata)
 8.Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (krótka prezentacja)
 9.Głosowanie
  
9.1.UE - Albania: Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (przystąpienie Republiki Chorwacji) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Uzgodnienia z Królestwem Norwegii dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Uzgodnienia z Księstwem Liechtensteinu dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I (głosowanie)
  
9.5.Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną ***I (głosowanie końcowe)
  
9.6.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 – sekcja 1 – Parlament (głosowanie)
  
9.7.Naruszenia prawa konkurencji ***I (głosowanie)
  
9.8.Przemieszczanie odpadów ***I (głosowanie)
  
9.9.Nowe substancje psychoaktywne ***I (głosowanie)
  
9.10.Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków ***I (głosowanie)
  
9.11.Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (głosowanie)
  
9.12.Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (głosowanie)
  
9.13.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (głosowanie)
  
9.14.Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam (głosowanie)
  
9.15.Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
13.1.Pakistan: ostatnie przypadki prześladowań
  
13.2.Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności
  
13.3.Sytuacja w Korei Północnej
 14.Głosowanie
  
14.1.Pakistan: ostatnie przypadki prześladowań (głosowanie)
  
14.2.Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności (głosowanie)
  
14.3.Sytuacja w Korei Północnej (głosowanie)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Składanie dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Zatwierdzenie protokołu obecnego posiedzenia
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000049/2014), które skierował Paul Rübig, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Proces konsultacji dotyczący dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenie obciążeń MŚP regulacjami UE (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Paul Rübig, w imieniu komisji ITRE, w sprawie konsultacji dotyczących dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenia obciążenia MŚP regulacjami UE (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie konsultacji dotyczących dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenia obciążenia MŚP regulacjami UE (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 17.4.2014.


3. Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP))

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka i Věra Flasarová w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček i Boris Zala w imieniu grupy S&D, w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności niestabilnej sytuacji na wschodzie Ukrainy (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff i Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE, w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności niestabilnej sytuacji na wschodzie Ukrainy (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE, w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 17.4.2014.


4. Przemieszczanie odpadów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bart Staes (A7-0069/2014)

Bart Staes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Marusya Lyubcheva w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Anna Rosbach w imieniu grupy ECR, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Judith A. Merkies i Åsa Westlund.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Spyros Danellis.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Bart Staes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 17.4.2014.


5. Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (rozporządzenie (WE) nr 1071/2009) (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000032/2014), które skierował Brian Simpson, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Egzekwowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson rozwinął pytanie.

Janez Potočnik (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău i Philippe De Backer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię-Adrianę Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Olga Sehnalová.

Głos zabrał Janez Potočnik.

Debata została zamknięta.


6. Wydłużenie okresu przetrzymywania przez państwa członkowskie nielegalnie przebywajacych na ich terytorium obywateli krajów trzecich na okres przekraczający 18 miesięcy z naruszeniem dyrektywy w sprawie powrotu imigrantów (debata)

Oświadczenie Komisji: Wydłużenie okresu przetrzymywania przez państwa członkowskie nielegalnie przebywajacych na ich terytorium obywateli krajów trzecich na okres przekraczający 18 miesięcy z naruszeniem dyrektywy w sprawie powrotu imigrantów (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Hubert Pirker w imieniu grupy PPE, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cecilię Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly i Hélène Flautre.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Andrew Henry William Brons.

Głos zabrał Janez Potočnik.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.


7. Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam (debata)

Oświadczenie Komisji: Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam (2013/2989(RSP))

Joaquín Almunia (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet i Seán Kelly.

Głos zabrał Joaquín Almunia.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Vital Moreira i Jan Zahradil, w imieniu komisji INTA, w sprawie stanu prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 17.4.2014.


8. Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (krótka prezentacja)

Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią [2014/2021(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Alojz Peterle dokonał prezentacji.

Głos zabrał David Martin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ioan Mircea Paşcu i Zita Gurmai.

Głos zabrał Joaquín Almunia (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.11 protokołu z dnia 17.4.2014.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 10.55 i wznowione o 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. UE - Albania: Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (przystąpienie Republiki Chorwacji) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0445)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


9.2. Uzgodnienia z Królestwem Norwegii dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Uzgodnień między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0446)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie uzgodnień.


9.3. Uzgodnienia z Księstwem Liechtensteinu dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia uzgodnień między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0447)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie uzgodnień.


9.4. Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (sprawozdawczyni) zaproponowała odroczenie głosowania w sprawie projektu rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


9.5. Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Debata odbyła się dnia 11 grudnia 2013 r. (pkt 13 protokołu z dnia 11.12.2013 r.).

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r. (pkt 12.8 protokołu z dnia 12.12.2013 r.) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzono (P7_TA(2014)0449)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0449)

Wystąpienia

Carl Schlyter, przed głosowaniem, aby zwrócić uwagę na błędy w tłumaczeniu w wersji szwedzkiej i sprecyzować, że moc prawną ma angielska wersja tekstu, i Gesine Meissner (sprawozdawczyni).


9.6. Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 – sekcja 1 – Parlament (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 [2014/2003(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0450)


9.7. Naruszenia prawa konkurencji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0451)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0451)


9.8. Przemieszczanie odpadów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bart Staes (A7-0069/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzono (P7_TA(2014)0452)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0452)


9.9. Nowe substancje psychoaktywne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowych substancji psychoaktywnych [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0453)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0453)


9.10. Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiającą minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu do definicji narkotyków [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0454)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0454)


9.11. Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią [2014/2021(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0455)


9.12. Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0365/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0456)

Wystąpienia

Nick Griffin, po głosowaniu, w kwestii formalnej (Przewodnicząca, uznając, że nie jest to kwestia formalna, odebrała mu głos).


9.13. Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 i B7-0444/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

Przewodnicząca, w imieniu Parlamentu, powitała Petra Poroszenkę, członka ukraińskiej Werchownej Rady i współprzewodniczącego komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina, który zajął miejsce na trybunie honorowej.

PROJEKT REZOLUCJI B7-0431/2014

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0435/2014

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0436/2014

(zastępujący B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 i B7-0444/2014)

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff i Adina-Ioana Vălean w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle i Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0457)

(Projekty rezolucji B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 i B7-0444/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, aby wnieść o przeprowadzenie głosowania końcowego nad wspólną rezolucją w drodze głosowania imiennego, oraz aby poprzeć ten wniosek Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, i Charles Tannock w imieniu grupy ECR (Parlament przyjął ten wniosek).

Elmar Brok, aby zaproponować poprawkę ustną do poprawki 2. Poprawka ustna została przyjęta.


9.14. Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0367/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0458)


9.15. Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0415/2014 i B7-0434/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0415/2014

Przyjęto (P7_TA(2014)0459)

(Projekt rezolucji B7-0434/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Vicky Ford.


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

Sprawozdanie Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Sprawozdanie Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Sprawozdanie Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka i Bernd Posselt

Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly i Bernd Posselt

Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Sprawozdanie Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Sprawozdanie Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.00 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 5 protokołu z dnia 15.4.2014 r.)


13.1. Pakistan: ostatnie przypadki prześladowań

Projekty rezolucji B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 i B7-0410/2014 (2014/2694(RSP))

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa i Tarja Cronberg przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Morten Messerschmidt w imieniu grupy EFD, Seán Kelly i Bernd Posselt, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Mortenowi Messerschmidtowi, który udzielił odpowiedzi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai i Jolanta Emilia Hibner.

Głos zabrał Joaquín Almunia (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Bogusław Sonik w sprawie procedury pytań z sali.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.1 protokołu z dnia 17.4.2014.


13.2. Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności

Projekty rezolucji B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 i B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa i Hélène Flautre przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Sari Essayah w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Nick Griffin niezrzeszony, Peter Šťastný i Joanna Senyszyn.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi i Bogusław Sonik.

Głos zabrał Joaquín Almunia (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.2 protokołu z dnia 17.4.2014.


13.3. Sytuacja w Korei Północnej

Projekty rezolucji B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 i B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake i Gerald Häfner przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Peter Šťastný w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, Nick Griffin niezrzeszony, i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Zita Gurmai i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał Joaquín Almunia (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.3 protokołu z dnia 17.4.2014.


14. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


14.1. Pakistan: ostatnie przypadki prześladowań (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 i B7-0410/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0399/2014

(zastępujący B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 i B7-0410/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari i Antigoni Papadopoulou w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański i Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0460)

(Projekt rezolucji B7-0408/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


14.2. Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 i B7-0407/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0387/2014

(zastępujący B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 i B7-0407/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2014)0461)

(Projekt rezolucji B7-0406/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


14.3. Sytuacja w Korei Północnej (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 i B7-0414/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0388/2014

(zastępujący B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 i B7-0414/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari i Antigoni Papadopoulou w imieniu grupy S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0462)

(Projekt rezolucji B7-0413/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


16. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów: projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nowych domen internetowych w sektorze winiarskim stanowiących zagrożenie dla nazw pochodzenia (B7-0299/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie skandalu związanego z talidomidem i żądań ofiar tego leku w Europie w zakresie opieki zdrowotnej (B7-0300/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie uproszczenia praktyk administracyjnych dla włoskich producentów wina (B7-0301/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kosztu energii w Europie i niebezpieczeństwa ucieczki przedsiębiorstw (B7-0302/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie sprzedaży gruntów w krajach afrykańskich (B7-0303/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie praw kobiet i zjawiska małoletnich panien młodych w Jemenie (B7-0304/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: FEMM
opinia: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dekretu dotyczącego „opróżniania więzień” i zagrożeń dla obywateli włoskich (B7-0305/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ogrodów zoologicznych w Europie (B7-0306/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kosztów opieki zdrowotnej dla nielegalnych imigrantów (B7-0307/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie referendum na temat niepodległości Wenecji Euganejskiej (B7-0308/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFCO
opinia: JURI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie porwania dwóch księży z Vicenzy i kanadyjskiej zakonnicy w Kamerunie (B7-0309/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wykluczenia regionu Wenecji Euganejskiej z finansowania wspólnotowego przeznaczonego na walkę z bezrobociem młodzieży (B7-0310/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania wydawania za mąż dziewczynek w Jemenie (B7-0311/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: FEMM
opinia: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechniania się ptasiej grypy w Europie (B7-0312/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w UE (B7-0313/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie powołania centrum monitorowania fundamentalizmu islamskiego (B7-0314/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ludności wyznania islamskiego w Europie w najbliższych dziesięcioleciach (B7-0315/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Projekt rezolucji w sprawie roli młodych pokoleń w UE (B7-0316/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: CULT
opinia: EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie obozów dla więźniów politycznych w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (B7-0317/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie manipulowania islamskim sektorem bankowym przez Bractwo Muzułmańskie (B7-0319/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie okaleczania żeńskich narządów płciowych w Europie (B7-0320/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie uproszczenia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) (B7-0321/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: REGI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie epidemii choroby Heinego-Medina w Syrii (B7-0322/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: DEVE

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie nieprawidłowości na rynku adopcji międzynarodowych (B7-0323/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: JURI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie niewybuchu z czasów drugiej wojny światowej odnalezionego w Vicenzy (B7-0324/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony zabytków bizantyjskich w Turcji (B7-0325/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony kultury greckiej w Stambule (B7-0326/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony chrześcijan pozbawionych statusu prawnego w Turcji (B7-0327/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie epidemii gorączki krwotocznej ebola w Afryce (B7-0328/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nadużyć i dyskryminowania w odniesieniu do praw osób niepełnosprawnych w sektorze transportu (B7-0329/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie marnotrawienia żywności w supermarketach i polityki wsparcia dla ubogich (B7-0330/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia europejskiego dnia walki z prześladowaniem i dyskryminowaniem chrześcijan na świecie (B7-0331/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie praw kobiet i integracji społeczności wyznania islamskiego (B7-0332/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie produktów podrabianych sprzedawanych w internecie (B7-0333/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej polityki na rzecz ochrony okręgów przemysłowych (B7-0334/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie funduszy wsparcia Muzeum Archeologicznego w Altino (B7-0335/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie obrony prawodawstwa Unii Europejskiej i europejskiego systemu prawnego przed powoływaniem autonomicznych sądów islamskich w UE (B7-0336/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: JURI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie powołania europejskiej grupy ds. poszukiwań osób zaginionych (B7-0337/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie międzynarodowych przedsiębiorstw z chińskim kapitałem w Europie: zagrożenia dla europejskich obywateli (B7-0338/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie toksycznych kredek chińskich stanowiących zagrożenie dla zdrowia obywateli europejskich (B7-0339/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zmian dotyczących kwestii wyznaniowych w szkolnictwie w Turcji (B7-0340/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony obywateli cierpiących na stwardnienie rozsiane i autyzm (B7-0341/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony nieletnich w internecie: zezwolenie rodziców na otwarcie konta na portalach społecznościowych (B7-0342/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskich MŚP oraz obciążeń biurokratycznych i podatkowych (B7-0343/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie skupowania złota: ryzyko oszustwa dla obywateli (B7-0344/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania treści z pornografią dziecięcą w internecie (B7-0345/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wczesnego porzucania nauki (B7-0346/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przeciwnych do ogólnych działań UE wobec protekcjonizmu krajów trzecich (B7-0347/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie harmonizacji rynku transportu drogowego w Europie (B7-0348/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nowych przepisów dotyczących nasion: ryzyko dla niewielkiej produkcji rolnej (B7-0349/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie określeń „rodzic 1” i „rodzic 2” we włoskich formularzach szkolnych – polityka równości płci a polityka Unii (B7-0350/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie regionalizacji długu (B7-0351/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: REGI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie schronisk alpejskich w Wenecji Euganejskiej (B7-0352/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie umieralności okołoporodowej matek w Europie (B7-0353/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ubóstwa dzieci w Europie (B7-0354/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia w Komisji Europejskiej dyrekcji ds. niepełnosprawności (B7-0355/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: BUDG

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ponoszonych przez obywateli europejskich szkód wynikających z delokalizacji firm telekomunikacyjnych (B7-0356/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dyskryminacji na tle religijnym chrześcijan w Arabii Saudyjskiej (B7-0357/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie obecności w szczepionkach rtęci i innych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego (B7-0358/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kolejnego ataku na oryginalne włoskie produkty: podrabiana sambuca (B7-0359/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony produkowanego w Wenecji Euganejskiej wina prosecco przed chorwackim winem Prosek (B7-0360/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej karty osób niepełnosprawnych (B7-0361/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie podwyżki VAT dla prasy włoskiej (B7-0362/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie powiększania się i radykalizacji społeczności muzułmańskich na Bałkanach (B7-0363/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie cukrzycy typu 2 w UE (B7-0364/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie owoców leśnych i zakażeń żółtaczką typu A (B7-0366/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przypadków znęcania się nad królikami angorskimi w Chinach (B7-0368/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nowych obowiązkowych cięć depozytów na rachunkach bankowych europejskich obywateli (B7-0369/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie otwartego oprogramowania (open source) w instytucjach UE (B7-0370/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przestępstwa zniesławienia w internecie (B7-0371/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia klęską hydrogeologiczną w Afryce spowodowanego praktyką grabieży ziemi (B7-0372/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: DEVE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony monastyru Mor Gabriel (B7-0373/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nielegalnych obozowisk romskich i żebractwa: pilna kwestia społeczna, wsparcie dla gmin Wenecji Euganejskiej (B7-0374/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie marokańskich przepisów dotyczących gwałtu (B7-0375/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu polityki finansowania ukierunkowanej na państwa trzecie (B7-0376/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie szariatu w Wielkiej Brytanii (B7-0377/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie portalu Tripadvisor i ryzyka oszustwa wobec obywateli europejskich (B7-0378/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony prawa do samostanowienia narodów Europy (B7-0379/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie walki z niszczeniem dzieł sztuki w Syrii (B7-0380/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie homologacji niektórego nowego sprzętu związanego z bezpieczeństwem drogowym (B7-0381/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie masakrowania chrześcijan w Nigerii (B7-0382/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie bardziej zrównoważonego rynku smartfonów (B7-0383/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie aktywnego zdrowego trybu życia dla osób starszych (B7-0384/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kontroli na szczeblu UE walki z narkotykami (B7-0385/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie warunków w schroniskach dla psów w Rumunii i dostosowania ich do zasad UE (B7-0386/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu w sektorze produkującym sprzęt elektryczny we Włoszech (B7-0389/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zbywania i zmiany lokalizacji firm farmaceutycznych we Włoszech i w Europie (B7-0390/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zakazu noszenia islamskiej pełnej burki (B7-0391/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zafałszowanych burgerów wołowych zawierających dodatek mięs innych niż wołowina oraz w sprawie konieczności zapewnienia konsumentom przejrzystego zestawu przepisów w zakresie identyfikowalności gotowej żywności (B7-0393/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dochodzeń antydumpingowych prowadzonych przez Chiny w odniesieniu do win europejskich (B7-0394/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rekrutacji nauczycieli w Europie (B7-0395/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie oznaczeń pochodzenia i zasad ochrony krajowej produkcji wyrobów wysokiej jakości (B7-0396/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie powołania europejskiego centrum monitorowania i ochrony praw małoletnich (B7-0397/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie stałego centrum monitorowania umożliwiającego kontrolę finansowania i stóp oprocentowania stosowanych przez europejskie instytucje kredytowe (B7-0398/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie konfiskat zabawek nieodpowiadających normom pochodzących z Chin (B7-0416/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji laogai (B7-0417/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu cementowni w regionie Wenecja Euganejska i we Włoszech (B7-0418/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzania do obrotu chińskich produktów rolnych pochodzących z obozów pracy przymusowej („laogai”) (B7-0419/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie konieczności przeprowadzenia badania europejskiego w celu uzyskania wyczerpującej analizy przypadków prześladowania chrześcijan na świecie (B7-0420/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie strat powodowanych w sektorze tekstylnym przez podrabianie produktów (B7-0421/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: JURI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie Konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska): aktualna sytuacja i działania, które należy podjąć (B7-0422/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kosztów usług bankowych dla obywateli Włoch (B7-0423/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie niemożliwości pogodzenia paktu fiskalnego z Traktatem z Lizbony (B7-0424/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa Schmallenberg i zagrożeń dla hodowli zwierząt w Europie (B7-0425/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskich rybaków i walki z nielegalnym połowami (B7-0426/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: PECH

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie głęboko mrożonych lazanii zawierających koninę: uregulowania prawne z zakresu oznakowania, ochrony konsumentów i zwalczania zjawiska „Italian Sounding” (B7-0427/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przystąpienia Turcji do UE – poszanowania wspólnotowego dorobku prawnego (B7-0428/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie środków wsparcia dla rybaków w Lagunie Weneckiej (B7-0430/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: PECH

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie brutalnego traktowania zagranicznych dziennikarzy przez turecką policję (B7-0432/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wspierania branży uzdrowiskowej w Wenecji Euganejskiej (B7-0433/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji systemu staży we Włoszech i w Europie (B7-0438/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony ogółu społeczeństwa i przedsiębiorstw UE przed obciążeniami podatkowymi (B7-0439/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie tysięcy uchodźców z Afryki Północnej, którzy są uzależnieni od lokalnych samorządów terytorialnych (B7-0440/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie chińskich warsztatów, które szkodzą małym firmom obuwniczym w regionie Wenecji Euganejskiej (B7-0442/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie fałszywego miodu chińskiego sprzedawanego w Europie (B7-0443/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie spółki Equitalia oraz innych spółek ściągających należności: włoskie rodziny i obywatele na ulicy (B7-0445/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie weneckiego okręgu ceramicznego, walki z dumpingiem i podrabianiem oraz wsparcia dla Made in Italy (B7-0446/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie upowszechniania się salonów gier automatycznych i wynikających z tego problemów z bezpieczeństwem lokalnym i utrzymaniem porządku publicznego (B7-0447/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia wystawienia konsumentów europejskich na anisakjozę (B7-0448/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie naruszania prawa do sadzenia winorośli (B7-0449/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie oznakowania „Made in Italy“ i sektora skórzanego: trudności w dostawach surowców (B7-0450/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie odzyskania ciał osób, które zginęły w czasie drugiej wojny światowej (B7-0451/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: JURI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie problemów handlu detalicznego we Włoszech i w Europie (B7-0452/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zastosowania modelu hiszpańskiego do włoskiej branży kąpieliskowej (B7-0453/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 1 lipca 2014 r. do 3 lipca 2014 r.


19. Zatwierdzenie protokołu obecnego posiedzenia

W kwestii ostatniego posiedzenia przewidzianego w tej kadencji parlamentarnej Przewodniczący zaproponował, by Parlament odstąpił od procedury przewidzianej w art. 179 Regulaminu i zatwierdził w dniu dzisiejszym protokół bieżącego posiedzenia.

Parlament wyraził zgodę na taką procedurę i zatwierdził protokół posiedzenia.

Głos zabrali: Bernd Posselt i Astrid Lulling wybrana do Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy w 1965 r., a następnie sprawująca mandat posłanki do PE nieprzerwanie od 1989 r. której zgromadzenie plenarne złożyło wyrazy uznania.


20. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności