Kazalo 
Zapisnik
PDF 249kWORD 196k
Četrtek, 17. april 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Nadaljnje ukrepanje Komisije po posvetovanju držav TOP-10 z MSP o pravni ureditvi EU (vloženi predlogi resolucij)
 3.Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (vloženi predlogi resolucij)
 4.Pošiljke odpadkov ***I (razprava)
 5.Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (Uredba (ES) št. 1071/2009) (razprava)
 6.Podaljšanje pripora s strani držav članic za državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, na več kot 18 mesecev, kar pomeni kršitev direktive o vračanju (razprava)
 7.Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom (razprava)
 8.Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (kratka predstavitev)
 9.Čas glasovanja
  9.1.EU-Albanija: Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu (pristop Republike Hrvaške) *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Dogovor s Kraljevino Norveško o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Dogovor s Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (glasovanje)
  9.5.Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij ***I (končno glasovanje)
  9.6.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament (glasovanje)
  9.7.Kršitve zakonodaje o konkurenci ***I (glasovanje)
  9.8.Pošiljke odpadkov ***I (glasovanje)
  9.9.Nove psihoaktivne snovi ***I (glasovanje)
  9.10.Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ***I (glasovanje)
  9.11.Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (glasovanje)
  9.12.Verska svoboda in kulturna raznolikost (glasovanje)
  9.13.Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (glasovanje)
  9.14.Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom (glasovanje)
  9.15.Nadaljnje ukrepanje Komisije po posvetovanju držav TOP-10 z MSP o pravni ureditvi EU (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  13.1.Pakistan: nedavni primeri preganjanja
  13.2.Sirija: položaj nekaterih ranljivih skupnosti
  13.3.Razmere v Severni Koreji
 14.Čas glasovanja
  14.1.Pakistan: nedavni primeri preganjanja (glasovanje)
  14.2.Sirija: položaj nekaterih ranljivih skupnosti (glasovanje)
  14.3.Razmere v Severni Koreji (glasovanje)
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Predložitev dokumentov
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Sprejetje zapisnika tekoče seje
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Nadaljnje ukrepanje Komisije po posvetovanju držav TOP-10 z MSP o pravni ureditvi EU (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000049/2014), ki ga je postavil Paul Rübig v imenu odbora ITRE, Komisiji: Postopek posvetovanja Top-10 in zmanjšanje bremena zakonodaje EU za MSP (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Paul Rübig, v imenu odbora ITRE, o postopku posvetovanja Top–10 in zmanjšanju bremena zakonodaje EU za MSP (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, o postopku posvetovanja „Top 10“ in zmanjšanju bremena zakonodaje EU za mala in srednja podjetja (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Glasovanje: točka 9.15 zapisnika z dne 17.4.2014.


3. Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (2014/2699(RSP))

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka in Věra Flasarová v imenu skupine GUE/NGL o ruskem pritisku na države vzhodnega partnerstva, zlasti o destabilizaciji vzhodne Ukrajine (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček in Boris Zala v imenu skupine S&D o ruskem pritisku na države vzhodnega partnerstva, zlasti o destabilizaciji vzhodne Ukrajine 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o ruskem pritisku na države vzhodnega partnerstva, zlasti o destabilizaciji vzhodne Ukrajine (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff in Adina-Ioana Vălean v imenu skupine ALDE o ruskem pritisku na države vzhodnega partnerstva, zlasti o destabilizaciji vzhodne Ukrajine (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek in Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE o ruskem pritisku na države vzhodnega partnerstva, zlasti o destabilizaciji vzhodne Ukrajine (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE o ruskem pritisku na države vzhodnega partnerstva, zlasti o destabilizaciji vzhodne Ukrajine (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika z dne 17.4.2014.


4. Pošiljke odpadkov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bart Staes (A7-0069/2014)

Bart Staes je predstavil poročilo.

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije).

Govorili so Karl-Heinz Florenz v imenu skupine PPE, Marusya Lyubcheva v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Anna Rosbach v imenu skupine ECR, Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Judith A. Merkies in Åsa Westlund.

Po postopku "catch the eye" je govoril Spyros Danellis.

Govorila sta Janez Potočnik in Bart Staes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 17.4.2014.


5. Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (Uredba (ES) št. 1071/2009) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000032/2014), ki ga je postavil Brian Simpson v imenu odbora TRAN, Komisiji: Izvrševanje Uredbe (ES) št. 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson je predstavil vprašanje.

Janez Potočnik (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Mathieu Grosch v imenu skupine PPE, Saïd El Khadraoui v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Silvia-Adriana Ţicău in Philippe De Backer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia-Adriana Ţicău.

Po postopku "catch the eye" je govorila Olga Sehnalová.

Govoril je Janez Potočnik.

Razprava se je zaključila.


6. Podaljšanje pripora s strani držav članic za državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, na več kot 18 mesecev, kar pomeni kršitev direktive o vračanju (razprava)

Izjava Komisije: Podaljšanje pripora s strani držav članic za državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, na več kot 18 mesecev, kar pomeni kršitev direktive o vračanju (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Hubert Pirker v imenu skupine PPE, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Franziska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Jean Lambert, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Papanikolaou, Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly in Hélène Flautre.

Po postopku "catch the eye" je govoril Andrew Henry William Brons.

Govoril je Janez Potočnik.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Razprava se je zaključila.


7. Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom (razprava)

Izjava Komisije: Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom (2013/2989(RSP))

Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet in Seán Kelly.

Govoril je Joaquín Almunia.

Predlog resolucije ob zaključku razprave, ki se vloži na podlagi člena 110(2) Poslovnika:

- Vital Moreira in Jan Zahradil, v imenu odbora INTA, o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika z dne 17.4.2014.


8. Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (kratka predstavitev)

Poročilo s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje v zvezi s pogajanji o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko [2014/2021(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Alojz Peterle je predstavil poročilo.

Govoril je David Martin.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ioan Mircea Paşcu in Zita Gurmai.

Govoril je Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.11 zapisnika z dne 17.4.2014.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 10.55, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. EU-Albanija: Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu (pristop Republike Hrvaške) *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0445)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


9.2. Dogovor s Kraljevino Norveško o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo osnutku Sklepa Sveta o sklenitvi dogovora s Kraljevino Norveško o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0446)

Parlament je odobril sklenitev dogovora.


9.3. Dogovor s Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi dogovora med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0447)

Parlament je odobril sklenitev dogovora.


9.4. Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (poročevalka) je predlagala preložitev glasovanja o osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 57(2) Poslovnika.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


9.5. Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Razprava je potekala 11. decembra 2013 (točka 13 zapisnika z dne 11.12.2013).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 12. decembra 2013 (točka 12.8 zapisnika z dne 12.12.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P7_TA(2014)0449)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0449)

Govorila sta

Carl Schlyter, pred glasovanjem, ki je opozoril na napake v prevodu švedske različice in pojasnil, da je verodostojna različica besedila v angleškem jeziku, in Gesine Meissner (poročevalka).


9.6. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament (glasovanje)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2015 [2014/2003(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0450)


9.7. Kršitve zakonodaje o konkurenci ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih pravilih, ki urejajo postopke z odškodninskimi tožbami v nacionalni zakonodaji zaradi kršitev določb zakonodaje o konkurenci držav članic in Evropske unije [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0451)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0451)


9.8. Pošiljke odpadkov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bart Staes (A7-0069/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P7_TA(2014)0452)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0452)


9.9. Nove psihoaktivne snovi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih psihoaktivnih snoveh [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0453)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0453)


9.10. Kazniva dejanja in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar zadeva opredelitev pojma droga [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0454)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0454)


9.11. Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (glasovanje)

Poročilo s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje v zvezi s pogajanji o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko [2014/2021(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0455)


9.12. Verska svoboda in kulturna raznolikost (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0365/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0456)

Govoril je

Nick Griffin, po glasovanju, ki je postavil vprašanje o postopku (predsednica je ocenila, da ne gre za vprašanje o postopku, in mu vzela besedo).


9.13. Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 in B7-0444/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

predsednica je v imenu Parlamenta izrekla dobrodošlico Petru Poročenku, poslancu ukrajinske Vrhovne rade in sopredsedniku parlamentarnega odbora za sodelovanje med EU in Ukrajino, ki je sedel na uradni tribuni.

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0431/2014

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0435/2014

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0436/2014

(ki nadomešča B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 in B7-0444/2014)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff in Adina-Ioana Vălean v imenu skupine ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg in Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle in Adam Bielan v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2014)0457)

(Predlogi resolucij B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 in B7-0444/2014 so brezpredmetni.)

Govorili so

Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahtevala, da se končno glasovanje o skupnem predlogu resoluije opravi s poimenskim glasovanjem, ter Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD in Charles Tannock v imenu skupine ECR, ki so podprli njeno zahtevo (Parlament je odobril zahtevo).

Elmar Brok, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2, ki je bil sprejet.


9.14. Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0367/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0458)


9.15. Nadaljnje ukrepanje Komisije po posvetovanju držav TOP-10 z MSP o pravni ureditvi EU (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0415/2014 in B7-0434/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0415/2014

Sprejeto (P7_TA(2014)0459)

(Predlog resolucije B7-0434/2014 je brezpredmeten.)

Govorila je

Vicky Ford.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

Poročilo: Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Poročilo: Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Poročilo: Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka in Bernd Posselt

Pogajanja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly in Bernd Posselt

Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Poročilo: Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Poročilo: Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 5 zapisnika z dne 15.4.2014)


13.1. Pakistan: nedavni primeri preganjanja

Predlogi resolucij B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 in B7-0410/2014 (2014/2694(RSP))

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa in Tarja Cronberg so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Morten Messerschmidt v imenu skupine EFD, Seán Kelly in Bernd Posselt, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Mortenu Messerschmidtu, ki je na vprašanje odgovoril.

Po postopku "catch the eye" so govorile Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai in Jolanta Emilia Hibner.

Govoril je Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije).

Govoril je Bogusław Sonik o postopku "catch the eye".

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.1 zapisnika z dne 17.4.2014.


13.2. Sirija: položaj nekaterih ranljivih skupnosti

Predlogi resolucij B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 in B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa in Hélène Flautre so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Sari Essayah v imenu skupine PPE, Mitro Repo v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Nick Griffin samostojni poslanec, Peter Šťastný in Joanna Senyszyn.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi in Bogusław Sonik.

Govoril je Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.2 zapisnika z dne 17.4.2014.


13.3. Razmere v Severni Koreji

Predlogi resolucij B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 in B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake in Gerald Häfner so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Peter Šťastný v imenu skupine PPE, Mitro Repo v imenu skupine S&D, Tarja Cronberg v imenu skupine Verts/ALE, Nick Griffin samostojni poslanec, in Sari Essayah.

Po postopku "catch the eye" so govorili Paul Rübig, Zita Gurmai in Eija-Riitta Korhola.

Govoril je Joaquín Almunia (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14.3 zapisnika z dne 17.4.2014.


14. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


14.1. Pakistan: nedavni primeri preganjanja (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 in B7-0410/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0399/2014

(ki nadomešča B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 in B7-0410/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari in Antigoni Papadopoulou v imenu skupine S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański in Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2014)0460)

(Predlog resolucije B7-0408/2014 je brezpredmeten.)


14.2. Sirija: položaj nekaterih ranljivih skupnosti (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 in B7-0407/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0387/2014

(ki nadomešča B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 in B7-0407/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2014)0461)

(Predlog resolucije B7-0406/2014 je brezpredmeten.)


14.3. Razmere v Severni Koreji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 in B7-0414/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0388/2014

(ki nadomešča B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 in B7-0414/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari in Antigoni Papadopoulou v imenu skupine S&D;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2014)0462)

(Predlog resolucije B7-0413/2014 je brezpredmeten.)


15. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


16. Predložitev dokumentov

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente: predlogi resolucij (člen 120 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o novih spletnih domenah v vinskem sektorju, ki ogrožajo označbo porekla (B7-0299/2014)
posredovano pristojni: AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o škandalu zaradi taliomida in zdravstvenih potrebah preživelih žrtev v Evropi (B7-0300/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o enostavnejših upravnih postopkih za italijanske vinarje (B7-0301/2014)
posredovano pristojni: AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o stroških energije v Evropi in tveganju bega podjetij (B7-0302/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prodaji zemljišč v afriških državah (B7-0303/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pravicah žensk in o pojavu deklic nevest v Jemnu (B7-0304/2014)
posredovano pristojni: FEMM
mnenje: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o dekretu za izpraznitev zaporov in tveganju za italijanske državljane (B7-0305/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o živalskih vrtovih v Evropi (B7-0306/2014)
posredovano pristojni: AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o stroških zdravljenja nezakonitih priseljencev (B7-0307/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o referendumu za neodvisnost Veneta (B7-0308/2014)
posredovano pristojni: AFCO
mnenje: JURI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ugrabitvi dveh duhovnikov iz Vicenze in kanadske nune v Kamerunu (B7-0309/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o izključitvi dežele Veneto iz uporabe sredstev Unije za boj proti brezposelnosti mladih (B7-0310/2014)
posredovano pristojni: EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti pojavu zelo mladih nevest v Jemnu (B7-0311/2014)
posredovano pristojni: FEMM
mnenje: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o širjenju ptičje gripe v Evropi (B7-0312/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vključevanju invalidov v svet dela v EU (B7-0313/2014)
posredovano pristojni: EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ustanovitvi centra za spremljanje islamskega radikalizma (B7-0314/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o muslimanskem prebivalstvu v Evropi v naslednjih desetletjih (B7-0315/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Predlog resolucije o vlogi mladih generacij v EU (B7-0316/2014)
posredovano pristojni: CULT
mnenje: EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaporniških taboriščih za politične oporečnike v Demokratični ljudski republiki Koreji (B7-0317/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o manipuliranju Muslimanske bratovščine z islamskim bančnim sektorjem (B7-0319/2014)
posredovano pristojni: ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pohabljanju ženskih spolnih organov v Evropi (B7-0320/2014)
posredovano pristojni: FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o poenostavitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (B7-0321/2014)
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: REGI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o epidemiji otroške paralize v Siriji (B7-0322/2014)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: DEVE

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o nepravilnostih na trgu mednarodnih posvojitev (B7-0323/2014)
posredovano pristojni: JURI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o neeksplodirani bombi iz druge svetovne vojne v Vicenzi (B7-0324/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti bizantinskih spomenikov v Turčiji (B7-0325/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti grške kulture v Istanbulu (B7-0326/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti kristjanov brez urejenega pravnega statusa v Turčiji (B7-0327/2014)
posredovano pristojni: AFET
mnenje: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o epidemiji ebole v Afriki (B7-0328/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zlorabah in diskriminaciji na področju pravic invalidov v prometnem sektorju (B7-0329/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o hrani, ki jo zavržejo veliki trgovci, in politikah podpore za prikrajšane osebe (B7-0330/2014)
posredovano pristojni: EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o razglasitvi evropskega dneva boja proti preganjanju in diskriminaciji kristjanov po svetu (B7-0331/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pravicah žensk in vključevanju muslimanskih skupnosti (B7-0332/2014)
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ponarejenih izdelkih, ki se prodajajo prek spleta (B7-0333/2014)
posredovano pristojni: JURI
mnenje: IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropski politiki zaščite industrijskih območij (B7-0334/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o sredstvih za podporo Narodnemu arheološkemu muzeju v Altinu (B7-0335/2014)
posredovano pristojni: CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varstvu zakonodaje Evropske unije in evropskega sistema pravic v zvezi z ustanavljanjem avtonomnih islamskih sodišč v EU (B7-0336/2014)
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: JURI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vzpostavitvi evropske projektne skupine za iskanje pogrešanih oseb (B7-0337/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o kitajskih multinacionalkah v Evropi: tveganja za evropske državljane (B7-0338/2014)
posredovano pristojni: ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o strupenih kitajskih svinčnikih, ki ogrožajo zdravje evropskih državljanov (B7-0339/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o obratu h konfesionalizaciji turškega izobraževanja (B7-0340/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varstvu bolnikov z multiplo sklerozo in avtistov (B7-0341/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varstvu mladoletnikov na spletu: dovoljenje staršev za odprtje računa v družabnih omrežjih (B7-0342/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropskih MSP ter birokratskih in davčnih bremenih (B7-0343/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nevarnosti goljufij pri odkupu zlata (B7-0344/2014)
posredovano pristojni: ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti pedopornografskim vsebinam na internetu (B7-0345/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Predlog resolucije o predčasnem opuščanju šolanja (B7-0346/2014)
posredovano pristojni: CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o usmeritvi EU, ki je v nasprotju s siceršnjim trendom protekcionističnih politik tretjih držav (B7-0347/2014)
posredovano pristojni: INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o harmonizaciji trga cestnega tovornega prometa v Evropi (B7-0348/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o novi zakonodaji o semenih in grožnji za kmetijsko proizvodnjo majhnega obsega (B7-0349/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o oznakah “starš 1” in “starš 2” na obrazcih italijanskih šol – politike enakosti med spoloma in politike Unije (B7-0350/2014)
posredovano pristojni: FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o regionalizaciji dolga (B7-0351/2014)
posredovano pristojni: REGI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o planinskih kočah v Venetu (B7-0352/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o umrljivosti mater v Evropi (B7-0353/2014)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o revščini otrok v Evropi (B7-0354/2014)
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ustanovitvi direktorata Evropske komisije za invalidnost (B7-0355/2014)
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: BUDG

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o škodi za evropske državljane zaradi selitve storitev telefonskih ponudnikov v tujino (B7-0356/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o verski diskriminaciji kristjanov v Savdski Arabiji (B7-0357/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prisotnosti živega srebra in drugih snovi, ki škodijo človeškemu zdravju, v cepivih (B7-0358/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o novem napadu na označbo Made in Italy: ponarejena sambuca (B7-0359/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti vina prosecco iz pokrajine Veneto pred hrvaškim vinom prošek (B7-0360/2014)
posredovano pristojni: AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropski kartici za invalide (B7-0361/2014)
posredovano pristojni: EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o povišanju DDV na področju tiska v Italiji (B7-0362/2014)
posredovano pristojni: CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o povečevanju in radikalizaciji muslimanskih skupnosti na Balkanu (B7-0363/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o diabetesu tipa 2 v EU (B7-0364/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o gozdnih sadežih in širitvi hepatitisa A (B7-0366/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o mučenju angorskih zajcev na Kitajskem (B7-0368/2014)
posredovano pristojni: INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o novih prisilnih odtegljajih s tekočih računov evropskih državljanov (B7-0369/2014)
posredovano pristojni: ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o odprtokodni programski opremi v evropskih institucijah (B7-0370/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o kaznivem dejanju obrekovanja na internetu (B7-0371/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nevarnosti hidrogeološke katastrofe v Afriki zaradi prilaščanja zemljišč (B7-0372/2014)
posredovano pristojni: DEVE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti samostana Mor Gabriel (B7-0373/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nezakonitih romskih naseljih in beračenju: socialna stiska in podpora za občine v pokrajini Veneto (B7-0374/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zakonodaji o posilstvu v Maroku (B7-0375/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pregledu politike financiranja za tretje države (B7-0376/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o šeriatskem pravu v Veliki Britaniji (B7-0377/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o aplikaciji Tripadvisor in nevarnosti prevare za evropske državljane (B7-0378/2014)
posredovano pristojni: IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti pravice evropskih državljanov do samoodločbe (B7-0379/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o boju proti uničenju umetniških del v Siriji (B7-0380/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o homologaciji nove opreme za varnost v cestnem prometu (B7-0381/2014)
posredovano pristojni: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o pobojih kristjanov v Nigeriji (B7-0382/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o bolj trajnostnem trgu pametnih telefonov (B7-0383/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o aktivnem in zdravem življenju za starejše (B7-0384/2014)
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nadzoru na ravni EU na področju boja proti drogam (B7-0385/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o razmerah v pasjih zavetiščih v Romuniji in uskladitvi z zakonodajo Evropske unije (B7-0386/2014)
posredovano pristojni: AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o krizi industrijskega sektorja proizvodnje gospodinjskih aparatov v Italiji (B7-0389/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o opuščanju farmacevtskih podjetij v Italiji in Evropi in o njihovi selitvi (B7-0390/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prepovedi nošenja nikaba (B7-0391/2014)
posredovano pristojni: FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o hamburgerjih, ki ne vsebujejo samo govedine, ampak še drugo meso, in o potrebi po predpisih glede sledljivosti pripravljene hrane, ki bodo pregledni za potrošnike (B7-0393/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o protidampinških preiskavah, ki jih izvaja Kitajska nad evropskimi vini (B7-0394/2014)
posredovano pristojni: INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o izbirnih postopkih za učitelje v Evropi (B7-0395/2014)
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o oznaki porekla in predpisih za zaščito visokokakovostnih nacionalnih proizvodov (B7-0396/2014)
posredovano pristojni: IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropskem observatoriju za spremljanje in varstvo pravic mladoletnikov (B7-0397/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o stalnem observatoriju za nadzor financiranja in obrestnih mer kreditnih institucij (B7-0398/2014)
posredovano pristojni: ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zasegu neskladnih igrač iz Kitajske (B7-0416/2014)
posredovano pristojni: INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaprtju delovnih taborišč laogai (B7-0417/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije Evropskega parlamenta o krizi v sektorju proizvodnje cementa v Venetu in Italiji (B7-0418/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o trženju kitajskih kmetijskih proizvodov, ki prihajajo iz taborišč laogai (B7-0419/2014)
posredovano pristojni: INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o potrebi po evropski študiji, ki bo temeljito analizirala preganjanje kristjanov po svetu (B7-0420/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o škodi, ki jo tekstilnemu sektorju povzročajo ponaredki (B7-0421/2014)
posredovano pristojni: JURI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini ter boju proti njima (istanbulska konvencija): doseženi napredek in potrebni ukrepi (B7-0422/2014)
posredovano pristojni: FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o stroških bančnih storitev za italijanske državljane (B7-0423/2014)
posredovano pristojni: ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nezdružljivosti fiskalnega pakta z Lizbonsko pogodbo (B7-0424/2014)
posredovano pristojni: ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o širjenju virusa Schmallenberg in ogroženosti evropske živinoreje (B7-0425/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varstvu evropskih ribičev in preganjanju nezakonitega ribolova (B7-0426/2014)
posredovano pristojni: PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zamrznjenih lazanjah, ki vsebujejo konjsko meso: predpisi glede označevanja, varstvo potrošnikov in boj proti t. i. Italian sounding (B7-0427/2014)
posredovano pristojni: AGRI
mnenje: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pristopu Turčije k EU: spoštovanje pravnega reda Evropske unije (B7-0428/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpornih ukrepih za ribiče v beneški laguni (B7-0430/2014)
posredovano pristojni: PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nasilju turške policije nad tujimi novinarji (B7-0432/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori zdraviliškemu sektorju v Benečiji (B7-0433/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o stanju sistema pripravništva v Italiji in Evropi (B7-0438/2014)
posredovano pristojni: EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ščitu proti fiskalnemu pritisku za zaščito evropskih državljanov in podjetij (B7-0439/2014)
posredovano pristojni: ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o več tisoč beguncih iz severne Afrike, ki so odvisni od lokalnih uprav (B7-0440/2014)
posredovano pristojni: AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o kitajskih delavnicah, ki škodijo malim obutvenim podjetjem iz Veneta (B7-0442/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o kitajskih ponaredkih medu, ki se prodajajo v Evropi (B7-0443/2014)
posredovano pristojni: AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o Equitalii in drugih družbah za izterjavo dolgov: italijanske družine in italijanski državljani pahnjeni v bedo (B7-0445/2014)
posredovano pristojni: ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o območju proizvodnje keramike v Benečiji, boju proti dampingu in ponarejanju ter podpori proizvodom, narejenim v Italiji (B7-0446/2014)
posredovano pristojni: INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o razširitvi igralnic z igralnimi avtomati in posledičnimi težavami z lokalno varnostjo ter redom in mirom (B7-0447/2014)
posredovano pristojni: LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o tveganju anisakiaze za evropske potrošnike (B7-0448/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o kršenju pravic o zasaditvi vinogradov (B7-0449/2014)
posredovano pristojni: AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o izdelkih ,Made in Italyˮ in usnjarski industriji: težave pri oskrbi s surovinami (B7-0450/2014)
posredovano pristojni: INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o repatriaciji posmrtnih ostankov vojakov, padlih med drugo svetovno vojno (B7-0451/2014)
posredovano pristojni: JURI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o težavah trgovine na drobno v Italiji in Evropi (B7-0452/2014)
posredovano pristojni: ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o uporabnosti španskega modela v italijanskem kopališkem sektorju (B7-0453/2014)
posredovano pristojni: TRAN


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 1. julija 2014 do 3. julija 2014.


19. Sprejetje zapisnika tekoče seje

Ker je tekoča seja zadnja v tem zakonodajnem obdobju Parlamenta, je predsednik Parlamentu predlagal, da se z odstopanjem od člena 179 Poslovnika zapisnik te seje sprejme takoj.

Parlament se je s postopkom strinjal in sprejel zapisnik.

Govorila sta Bernd Posselt in Astrid Lulling, ki je bila prvič izvoljena v Parlament leta 1965 ter je poslanka neprekinjeno od leta 1989, skupščina pa se ji je poklonila.


20. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov