Index 
Protokoll
PDF 259kWORD 158k
Torsdagen den 17 april 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (ingivna resolutionsförslag)
 4.Transport av avfall ***I (debatt)
 5.Villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik (förordning (EG) nr 1071/2009) (debatt)
 6.Förlängning av den maximalt tillåtna tiden (18 månader) för hållande i förvar i Grekland, vilket strider mot återvändandedirektivet (debatt)
 7.Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (debatt)
 8.Förhandlingar om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan (kortfattad redogörelse)
 9.Omröstning
  
9.1.Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Albanien (Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Avtal med Norge om deltagande i verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Avtal med Liechtenstein om villkoren för Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (omröstning)
  
9.5.Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ***I (slutomröstning)
  
9.6.Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet (omröstning)
  
9.7.Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser ***I (omröstning)
  
9.8.Transport av avfall ***I (omröstning)
  
9.9.Nya psykoaktiva ämnen ***I (omröstning)
  
9.10.Minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***I (omröstning)
  
9.11.Förhandlingar om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan (omröstning)
  
9.12.Religionsfrihet och kulturell mångfald (omröstning)
  
9.13.Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (omröstning)
  
9.14.Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (omröstning)
  
9.15.Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
13.1.Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat
  
13.2.Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper
  
13.3.Situationen i Nordkorea
 14.Omröstning
  
14.1.Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat (omröstning)
  
14.2.Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper (omröstning)
  
14.3.Situationen i Nordkorea (omröstning)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Inkomna dokument
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Justering av protokollet från innevarande sammanträde
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000049/2014) från Paul Rübig, för utskottet ITRE, till kommissionen: Topp 10-samrådet och att minska EU-regelbördan för små och medelstora företag (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Paul Rübig, för utskottet ITRE, om Topp 10-samrådet och om att minska EU-regelbördan för små och medelstora företag (2013/2711(RSP)) (B7-0415/2014);

- Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, om Topp 10-samrådet och om att minska EU-regelbördan för små och medelstora företag (2013/2711(RSP)) (B7-0434/2014).

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 17.4.2014.


3. Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (2014/2699(RSP))

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Helmut Scholz, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka och Věra Flasarová för GUE/NGL-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (2014/2699(RSP)) (B7-0431/2014);

- Hannes Swoboda, Ana Gomes, Marek Siwiec, Maria Eleni Koppa, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ioan Mircea Paşcu, Jo Leinen, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Marusya Lyubcheva, Pier Antonio Panzeri, Katrin Saks, Emine Bozkurt, Libor Rouček och Boris Zala för S&D-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina 2014/2699(RSP) (B7-0435/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (2014/2699(RSP)) (B7-0436/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff och Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (2014/2699(RSP)) (B7-0437/2014);

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek och Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, och särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (2014/2699(RSP)) (B7-0441/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen, om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (2014/2699(RSP)) (B7-0444/2014).

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 17.4.2014.


4. Transport av avfall ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bart Staes (A7-0069/2014)

Bart Staes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Marusya Lyubcheva för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Anna Rosbach för ECR-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Judith A. Merkies och Åsa Westlund.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Spyros Danellis.

Talare: Janez Potočnik och Bart Staes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 17.4.2014.


5. Villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik (förordning (EG) nr 1071/2009) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000032/2014) från Brian Simpson, för utskottet TRAN, till kommissionen: Tillämpning av förordning (EG) nr 1071/2009 (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014)

Brian Simpson utvecklade frågan.

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău och Philippe De Backer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Olga Sehnalová.

Talare: Janez Potočnik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


6. Förlängning av den maximalt tillåtna tiden (18 månader) för hållande i förvar i Grekland, vilket strider mot återvändandedirektivet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förlängning av den maximalt tillåtna tiden (18 månader) för hållande i förvar i Grekland, vilket strider mot återvändandedirektivet (2014/2701(RSP))

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Hubert Pirker för PPE-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cecilia Wikström; Georgios Papanikolaou, Jean Lambert, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Papanikolaou; Marie-Christine Vergiat, Philip Claeys, Seán Kelly och Hélène Flautre.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrew Henry William Brons.

Talare: Janez Potočnik.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (2013/2989(RSP))

Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Franck Proust, David Martin, Adam Bielan, Werner Langen, Maria Badia i Cutchet och Seán Kelly.

Talare: Joaquín Almunia.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Vital Moreira och Jan Zahradil, för utskottet INTA, om förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (2013/2989(RSP)) (B7-0367/2014)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 17.4.2014.


8. Förhandlingar om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan (kortfattad redogörelse)

Betänkande med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan [2014/2021(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

Alojz Peterle redogjorde för betänkandet.

Talare: David Martin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ioan Mircea Paşcu och Zita Gurmai.

Talare: Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 17.4.2014.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.55 och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


9.1. Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Albanien (Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [14783/2013 - C7-0075/2014- 2013/0311(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0445)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.2. Avtal med Norge om deltagande i verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om deltagande i verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor [18141/2013 - C7-0107/2014- 2013/0427(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0446)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.3. Avtal med Liechtenstein om villkoren för Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om villkoren för Furstendömet Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor [18116/2013 - C7-0091/2014- 2013/0423(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0447)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.4. Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0448)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp, i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


9.5. Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden [COM(2013)0133 - C7-0065/2013- 2013/0074(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gesine Meissner (A7-0379/2013)

Debatten hölls den 11 december 2013 (punkt 13 i protokollet av den 11.12.2013).

Omröstningen sköts upp vid sammanträdet den 12 december 2013 (punkt 12.8 i protokollet av den 12.12.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2014)0449)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0449)

Inlägg:

Före omröstningen påpekade Carl Schlyter att det fanns felaktigheter i den svenska språkversionen och klargjorde att det är det engelska språkversionen som gäller; Gesine Meissner (föredragande).


9.6. Beräkningen av inkomster och utgifter för budgetåret 2015 – Avsnitt I – Parlamentet (omröstning)

Betänkande om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2015 [2014/2003(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0450)


9.7. Överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0451)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0451)


9.8. Transport av avfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall [COM(2013)0516 - C7-0217/2013- 2013/0239(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bart Staes (A7-0069/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2014)0452)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0452)


9.9. Nya psykoaktiva ämnen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya psykoaktiva ämnen [COM(2013)0619 - C7-0272/2013- 2013/0305(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jacek Protasiewicz (A7-0172/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0453)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0453)


9.10. Minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel vad gäller definitionen av narkotika [COM(2013)0618 - C7-0271/2013- 2013/0304(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0173/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0454)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0454)


9.11. Förhandlingar om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan (omröstning)

Betänkande med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan [2014/2021(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0455)


9.12. Religionsfrihet och kulturell mångfald (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0365/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0456)

Inlägg:

Efter omröstningen begärde Nick Griffin ordet för att ta upp en ordningsfråga (talmannen ansåg inte att det rörde sig om en ordningsfråga och avbröt därför talaren).


9.13. Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0431/2014, B7-0435/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 och B7-0444/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Talmannen välkomnade på parlamenets vägnar Petro Porochenko, ledamot av ukrainska parlamentet (Verchovna Rada) och medordförande för den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0431/2014

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0435/2014

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0436/2014

(ersätter B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 och B7-0444/2014)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Maria Corazza Bildt, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Paweł Zalewski, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Alf Svensson, Inese Vaidere, Sophie Auconie, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Algirdas Saudargas, Philippe Juvin och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff och Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Ulrike Lunacek, Tarja Cronberg och Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Roberts Zīle och Adam Bielan för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0457)

(Resolutionsförslagen B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014 och B7-0444/2014 bortföll.)

Inlägg:

Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen begärde att slutomröstningen om det gemensamma förslaget till resolution skulle genomföras med namnupprop; Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen och Charles Tannock för ECR-gruppen uttryckte sitt stöd för denna begäran (parlamentet godkände begäran).

Elmar Brok lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


9.14. Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0367/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0458)


9.15. Kommissionens uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0415/2014 och B7-0434/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0415/2014

Antogs (P7_TA(2014)0459)

(Resolutionsförslag B7-0434/2014 bortföll.)

Inlägg:

Vicky Ford.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0211/2014
Peter Jahr

Betänkande Gesine Meissner - A7-0379/2013
Seán Kelly

Betänkande Andreas Schwab - A7-0089/2014
Seán Kelly

Betänkande Alojz Peterle - A7-0244/2014
Seán Kelly

Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka och Bernd Posselt

Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam – (2013/2989(RSP)) - B7-0367/2014
Seán Kelly och Bernd Posselt

Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet, särskilt destabiliseringen av östra Ukraina (2014/2699(RSP)) - RC-B7-0436/2014
Krisztina Morvai

Betänkande Andreas Schwab - A7-0089/2014
Adam Bielan

Betänkande Alojz Peterle - A7-0244/2014
Adam Bielan.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 5 i protokollet av den 15.4.2014.)


13.1. Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat

Resolutionsförslag B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 och B7-0410/2014 (2014/2694(RSP))

Adam Bielan, Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola, Marietje Schaake, Alda Sousa och Tarja Cronberg redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, Seán Kelly och Bernd Posselt, ställde en fråga ("blått kort") Morten Messerschmidt som svarade.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elisabeth Jeggle, Zita Gurmai och Jolanta Emilia Hibner.

Talare: Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Bogusław Sonik sur la procédure "catch the eye".

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 17.4.2014.


13.2. Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper

Resolutionsförslag B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 och B7-0406/2014 (2014/2095(RSP))

Adam Bielan, Bastiaan Belder, Bernd Posselt, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Alda Sousa och Hélène Flautre redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Sari Essayah för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Nick Griffin, grupplös, Peter Šťastný och Joanna Senyszyn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Csanád Szegedi och Bogusław Sonik.

Talare: Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.2 i protokollet av den 17.4.2014.


13.3. Situationen i Nordkorea

Resolutionsförslag B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 och B7-0414/2014 (2014/2696(RSP))

Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake och Gerald Häfner redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Peter Šťastný för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen, Nick Griffin, grupplös, och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig, Zita Gurmai och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.3 i protokollet av den 17.4.2014.


14. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


14.1. Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014, B7-0408/2014 och B7-0410/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0399/2014

(ersätter B7-0399/2014, B7-0401/2014, B7-0403/2014, B7-0405/2014 och B7-0410/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański och Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0460)

(Resolutionsförslag B7-0408/2014 bortföll.)


14.2. Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014, B7-0406/2014 och B7-0407/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0387/2014

(ersätter B7-0387/2014, B7-0392/2014, B7-0400/2014, B7-0402/2014, B7-0404/2014 och B7-0407/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Anne Delvaux, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, María Muñiz De Urquiza och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen;

Hélène Flautre, Judith Sargentini, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen;

Bastiaan Belder, Zbigniew Ziobro, Rolandas Paksas och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0461)

(Resolutionsförslag B7-0406/2014 bortföll.)


14.3. Situationen i Nordkorea (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014, B7-0413/2014 och B7-0414/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0388/2014

(ersätter B7-0388/2014, B7-0409/2014, B7-0411/2014, B7-0412/2014 och B7-0414/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Herbert Reul, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, László Tőkés och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Tonino Picula, George Sabin Cutaş, David Martin, Liisa Jaakonsaari och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen;

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Phil Bennion, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen;

Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0462)

(Resolutionsförslag B7-0413/2014 bortföll.)


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


16. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om nya domännamn på internet som urholkar ursprungsbeteckningarna inom vinsektorn (B7-0299/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om neurosedynskandalen och vårdbehoven hos överlevande neurosedynskadade i Europa (B7-0300/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om förenkling av de administrativa förfarandena för italienska vinproducenter (B7-0301/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om energikostnaderna i Europa och faran för företagsflykt (B7-0302/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om markförsäljning i afrikanska länder (B7-0303/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kvinnors rättigheter och barnäktenskap i Jemen (B7-0304/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om lagdekretet om ”fängelsetömning” och riskerna för den italienska allmänheten (B7-0305/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om djurparker i Europa (B7-0306/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om vårdkostnader för irreguljära immigranter (B7-0307/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om folkomröstningen om självständighet för Veneto (B7-0308/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: JURI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bortrövandet av två präster från Vicenza och av en kanadensisk nunna i Kamerun (B7-0309/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det omöjliga för regionen Venetien att använda unionens medel för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (B7-0310/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om arbetet mot barnäktenskap i Jemen (B7-0311/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om spridning av fågelinfluensan i Europa (B7-0312/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om sysselsättning för funktionshindrade personer i EU (B7-0313/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättande av ett organ för övervakning av islamisk radikalism (B7-0314/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den muslimska befolkningen i Europa under nästa årtionden (B7-0315/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Förslag till resolution om de yngre generationernas roll i EU (B7-0316/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om fånglägren för politiska dissidenter i Demokratiska folkrepubliken Korea (B7-0317/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Muslimska brödraskapets inflytande på den islamiska banksektorn (B7-0319/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kvinnlig könsstympning i Europa (B7-0320/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om en förenkling av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (B7-0321/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: REGI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om polioepidemin i Syrien (B7-0322/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: DEVE

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om anomalierna på marknaden för internationella adoptioner (B7-0323/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den outlösta bomb från andra världskriget som hittats i Vicenza (B7-0324/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd för de bysantiska monumenten i Turkiet (B7-0325/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd för den grekiska kulturen i Istanbul (B7-0326/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd för de kristna som berövats sin rättsliga ställning i Turkiet (B7-0327/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ebolaepidemin i Afrika (B7-0328/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kränkningar och diskriminering av funktionshindrade inom transportsektorn (B7-0329/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om slöseriet med mat i storvaruhusen och en politik för stöd till mindre bemedlade (B7-0330/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om instiftandet av en europeisk dag mot förföljelsen och diskrimineringen av kristna i världen (B7-0331/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kvinnans rättigheter och integrationen av muslimer (B7-0332/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om förfalskade produkter som säljs på internet (B7-0333/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: IMCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om EU:s politik för skydd av industridistrikt (B7-0334/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om medel för att stödja Altinos statliga arkeologiska museum (B7-0335/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av Europeiska unionens lagstiftning och det europeiska rättssystemet i samband med inrättandet av autonoma islamiska domstolar i EU (B7-0336/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: JURI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättandet av en europeisk arbetsgrupp för sökandet efter försvunna personer (B7-0337/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kinesiska multinationella företag i Europa: risker för de europeiska medborgarna (B7-0338/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om giftiga kinesiska blyertspennor som hotar de europeiska medborgarnas hälsa (B7-0339/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det religiösa inflytandet i undervisningen i Turkiet (B7-0340/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av medborgare med multipel skleros och autism (B7-0341/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av barn på internet: föräldrarnas medgivande för att få starta konton på sociala nätverk (B7-0342/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de europeiska små och medelstora företagen och om byråkratiska och skattemässiga bördor (B7-0343/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om guldhandlare och risken att medborgare blir lurade (B7-0344/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kampen mot barnpornografiskt innehåll på internet (B7-0345/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Silvia-Adriana Ţicău. Förslag till Europaparlamentets resolution om ungdomar som lämnar skolan i förtid (B7-0346/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om EU kontra tredjeländers protektionistiska politik (B7-0347/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om harmonisering av marknaden för godstransporter på väg i Europa (B7-0348/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den nya lagstiftningen om utsäde: ett hot mot den småskaliga jordbruksproduktionen (B7-0349/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om benämningarna ”förälder 1” och ”förälder 2” i det italienska skolsystemet – jämställdhetspolitik och EU:s politik (B7-0350/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om närande och tärande regioner (B7-0351/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om alpstugorna i Venetien (B7-0352/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om mödradödligheten i Europa (B7-0353/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om barnfattigdomen i Europa (B7-0354/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättande av ett kommissionsdirektorat med ansvar för frågor om funktionsnedsättning (B7-0355/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: BUDG

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de negativa effekterna för EU-medborgarna av utlokaliseringen av telefonoperatörernas tjänster (B7-0356/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om diskrimineringen av kristna i Saudiarabien (B7-0357/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om förekomst i vacciner av kvicksilver och andra ämnen som är skadliga för människors hälsa (B7-0358/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den nya attacken mot italienskproducerade varor: falsk Sambuca (B7-0359/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om åtgärder för att skydda venetiansk Prosecco mot kroatisk Prosek (B7-0360/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ett EU-kort för personer med funktionsnedsättning (B7-0361/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om momshöjningen för den italienska pressen (B7-0362/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ökningen och radikaliseringen av Balkans muslimska befolkning (B7-0363/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om typ 2-diabetes i EU (B7-0364/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bär och spridning av hepatit A (B7-0366/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om djurplågeri mot angorakaniner i Kina (B7-0368/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om nya obligatoriska avgifter på de europeiska medborgarnas bankkonton (B7-0369/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om programvara med öppen källkod inom de europeiska institutionerna (B7-0370/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om nätkränkningsbrott (B7-0371/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om risken för en hydrogeologisk katastrof i Afrika orsakad av markrofferi (B7-0372/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: DEVE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd för Mor Gabriel-klostret (B7-0373/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om olagliga romska läger och tiggeri: samhällskrisen och stödet till kommunerna i regionen Venetien (B7-0374/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om våldtäktslagstiftningen i Marocko (B7-0375/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om översyn av politiken för finansiering till tredjeländer (B7-0376/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om sharialagar i Storbritannien (B7-0377/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Tripadvisor och risken att unionsmedborgarna blir lurade (B7-0378/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om unionsmedborgarnas självbestämmanderätt (B7-0379/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om kamp mot förstörelsen av konstverk i Syrien (B7-0380/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om typgodkännande av viss ny trafiksäkerhetsutrustning (B7-0381/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om massakrerna på kristna i Nigeria (B7-0382/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om en mer hållbar smartphone-marknad (B7-0383/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om ett aktivt och hälsosamt liv för de äldre (B7-0384/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ett europeiskt samordningsorgan för narkotikabekämpning (B7-0385/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om förhållandena på kennlar i Rumänien – anpassning till unionslagstiftningen (B7-0386/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om krisen inom sektorn för tillverkning av hushållsapparater i Italien (B7-0389/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om avveckling och utlokalisering av läkemedelsföretag i Italien och i EU (B7-0390/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om förbudet mot islamisk heltäckande slöja (B7-0391/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om hamburgare av nötkött som blandats med annat kött och behovet av en för konsumenterna insynsvänlig lagstiftning om spårbarhet för beredda livsmedel (B7-0393/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Kinas antidumpningsundersökningar av exporterat vin från EU (B7-0394/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om metoderna för rekrytering av lärare i EU (B7-0395/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ursprungsmärkning och bestämmelser om skydd av högklassiga inhemska produkter (B7-0396/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ett europeiskt centrum för övervakning och skydd av barnets rättigheter (B7-0397/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ett ständigt organ för övervakning av finansiering och räntesatser som tillämpas av europeiska kreditinstitut (B7-0398/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om beslagen av undermåliga kinesiska leksaker (B7-0416/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stängningen av laogai-lägren (B7-0417/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om krisen i cementindustrin i Venetien och Italien (B7-0418/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om saluföring av kinesiska jordbruksprodukter från laogai-lägren (B7-0419/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om behovet av en europeisk studie för att ingående analysera förföljelsen av kristna i världen (B7-0420/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de skadliga följderna av fusket i textilsektorn (B7-0421/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (Istanbulkonventionen): arbetets fortskridande och åtgärder som bör vidtas (B7-0422/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kostnader för banktjänster i Italien (B7-0423/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om oförenligheten mellan finanspakten och Lissabonfördraget (B7-0424/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om spridningen av schmallenbergviruset och riskerna för europeiska djurbesättningar (B7-0425/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av de europeiska yrkesfiskarna och bekämpning av olagligt fiske (B7-0426/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om fryst lasagne innehållande hästkött: märkningslagstiftning, konsumentskydd och kampen mot användning av italienskklingande produktnamn (B7-0427/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Turkiets anslutning till EU: överensstämmelse med EU:s regelverk (B7-0428/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stödåtgärder för fiskare i Venedigs lagun (B7-0430/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den turkiska polisens våld mot utländska journalister (B7-0432/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till termalbranschen i Veneto (B7-0433/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om situationen för praktiksystemet i Italien och i EU (B7-0438/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om en sköld mot skattetrycket till skydd för medborgare och europeiska företag (B7-0439/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de tusentals flyktingar från Nordafrika som är beroende av de lokala myndigheterna (B7-0440/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kinesiska verkstäder som skadar de små skotillverkarna i Venetien (B7-0442/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om falsk kinesisk honung som säljs i Europa (B7-0443/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Equitalia och inkassoföretag: italienska familjer och medborgare drabbade av fattigdom (B7-0445/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om keramikdistriktet i regionen Venetien, bekämpning av dumpning och förfalskningar samt stöd till italiensktillverkade produkter (B7-0446/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om spelhallar och de allmänna säkerhets- och ordningsproblem på lokal nivå som dessa förorsakar (B7-0447/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om risken för att de europeiska konsumenterna exponeras för torskmask (B7-0448/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om överträdelser av planteringsrätterna inom vinodlingen (B7-0449/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om made in Italy och läderindustrin: svårigheter med råvaruförsörjningen (B7-0450/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om återbördande av kvarlevorna av de som stupade under andra världskriget (B7-0451/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om problemen inom detaljhandeln i Italien och i Europa (B7-0452/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om möjligheten att tillämpa den spanska modellen på badturismnäringen i Italien (B7-0453/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1–3 juli 2014.


19. Justering av protokollet från innevarande sammanträde

Eftersom detta var det sista sammanträdet under innevarande valperiod, föreslog talmannen att man skulle göra ett undantag från artikel 179 i arbetsordningen och redan nu justera protokollet från sammanträdet.

Parlamentet samtyckte till detta förfarande och justerade protokollet.

Talare: Bernd Posselt och Astrid Lulling, som hade blivit invald i parlamentet för första gången 1965 och därefter vid varje val sedan 1989, hedrades av kammaren.


20. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balzani, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, Callanan, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Cottigny, Cramer, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Šuica, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy