Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάδοση γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, LIBE, INTA

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0010/2014 - C8-0095/2014 - 2014/2050(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0011/2014 - C8-0096/2014 - 2014/2051(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0012/2014 - C8-0097/2014 - 2014/2052(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/003 ES/υπηρεσίες εστίασης Αραγονίας) (COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction) (COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 15/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0013/2014 - C8-0103/2014 - 2014/2056(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 16/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0014/2014 - C8-0104/2014 - 2014/2057(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαικής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, εκτός των διατάξεων περί της μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νομίμως ως εργάτες στο έδαφος τρίτου μέρους (13613/2013 - C8-0105/2014 - 2013/0151A(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νόμιμα ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους (14011/2013 - C8-0106/2014 - 2013/0151B(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, EMPL

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Σύσταση όσον αφορά κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ/2014/13) (11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0015/2014 - C8-0111/2014 - 2014/2060(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0016/2014 - C8-0112/2014 - 2014/2061(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακή διατροφή και τους κινδύνους για την υγεία των πολιτών (B8-0002/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των βοοειδών που καταργεί τις διατάξεις σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος (B8-0004/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Βένετο (B8-0005/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σκάνδαλο της θαλιδομίδης και τις υγειονομικές ανάγκες των επιζησάντων θυμάτων στην Ευρώπη (B8-0006/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου