Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

3. Κατάσταση στην Ουκρανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Ιουλίου 2014 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.7.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica και Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0029/2014

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz και Μιλτιάδης Κύρκος, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0026/2014

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0025/2014

- Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0057/2014

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0056/2014

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0054/2014

- Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0028/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου