Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

4. Απασχόληση των νέων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Ιουλίου 2014 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.7.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Bas Eickhout και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP)) (B8-0027/2014

- Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP)) (B8-0030/2014

- David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker και Sofia Ribeiro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP)) (B8-0051/2014

- Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713 (RSP)) (B8-0052/2014

- Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues, Agnes Jongerius, Javi López, Siôn Simon, Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena και Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713 (RSP)) (B8-0053/2014

- Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Εμμανουήλ Γλέζος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Pablo Iglesias, Pablo Echenique και Carlos Jiménez Villarejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713 (RSP)) (B8-0055/2014

- Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP)) (B8-0058/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου