Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. heinäkuuta 2014 - Strasbourg

4. Nuorten työllisyys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Nuorten työllisyys (2014/2713(RSP))

Keskustelu käytiin 16. heinäkuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 16.7.2014, kohta 8).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Bas Eickhout ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta nuorten työllisyydestä 2014/2713(RSP) (B8-0027/2014)

- Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta nuorten työllisyydestä (2014/2713(RSP)) (B8-0030/2014)

- David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker ja Sofia Ribeiro PPE-ryhmän puolesta nuorten työllisyydestä (2014/2713(RSP)) (B8-0051/2014)

- Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta nuorten työllisyydestä (2014/2713(RSP)) (B8-0052/2014)

- Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues, Agnes Jongerius, Javi López, Siôn Simon, Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena ja Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta nuorten työllisyydestä (2014/2713(RSP)) (B8-0053/2014)

- Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Georgios Katrougkalos, Pablo Iglesias, Pablo Echenique ja Carlos Jiménez Villarejo GUE/NGL-ryhmän puolesta nuorten työllisyydestä (2014/2713(RSP)) (B8-0055/2014)

- Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta nuorten työllisyydestä (2014/2713(RSP)) (B8-0058/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.7.2014, kohta 10.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö