Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2728(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0007/2014

Συζήτηση :

PV 17/07/2014 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

10.2. Ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 και B8-0015/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0007/2014

(αντικαθιστά τις B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 και B8-0015/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb και Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Δημήτρης Παπαδάκης, Luigi Morgano και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey και Pablo Echenique, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0007)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου