Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2717(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0025/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0009

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

10.5. Κατάσταση στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 και B8-0057/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0025/2014

(αντικαθιστά τις B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 και B8-0057/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica και Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz και Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy και Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Valentinas Mazuronis και Iveta Grigule.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0009)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0028/2014 και B8-0056/2014 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ο Jacek Saryusz-Wolski παρουσιάζει δύο προφορικές τροπολογίες στις τροπολογίες 1 και 11, οι οποίες κρατούνται, καθώς και στην τροπολογία 5, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι άνω των 40 βουλευτών αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου