Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2717(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0025/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0009

Zápisnica
Štvrtok, 17. júla 2014 - Štrasburg

10.5. Situácia na Ukrajine (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 a B8-0057/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0025/2014

(nahrádzajúci B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 a B8-0057/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz a Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy a Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis a Iveta Grigule.

Prijatý (P8_TA(2014)0009)

(Návrhy uznesenia B8-0028/2014 a B8-0056/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Jacek Saryusz-Wolski predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy k pozmeňujúcim návrhom 1 a 11, ktoré boli schválené, a ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 5, ktorý nebol schválený, keďže sa proti jeho schváleniu postavilo viac ako 40 poslancov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia