Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2716(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0059/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0011

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

10.7. Κατάσταση στο Ιράκ (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 και B8-0064/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0059/2014

(αντικαθιστά τις B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 και B8-0064/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson και Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Δημήτρης Παπαδάκης και Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff και Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert και Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0011)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0062/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ana Gomes για μια διευκρίνιση τεχνικής φύσεως σε σχέση με την παράγραφο 6.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου