Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2724(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0066/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0013

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

10.9. Έγκλημα επίθεσης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 και B8-0070/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0065/2014

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0066/2014

(αντικαθιστά τις B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 και B8-0070/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Helmut Scholz και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Barbara Lochbihler και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0013)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου