Показалец 
Протокол
PDF 250kWORD 176k
Четвъртък, 17 юли 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Положението в Украйна (внесени предложения за резолюция)
 4.Заетостта на младите хора (внесени предложения за резолюция)
 5.Положението в Ирак (внесени предложения за резолюция)
 6.Ескалиране на насилието между Израел и Палестина (внесени предложения за резолюция)
 7.Престъплението „агресия“ (внесени предложения за резолюция)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Судан, случаят на Мериам Яхия Ибрахим
  
8.2.Свободата на изразяване и на събрания в Египет
  
8.3.Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от „Боко Харам“
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Време за гласуване
  
10.1.Судан, случаят на Мериам Яхия Ибрахим (гласуване)
  
10.2.Свободата на изразяване и на събрания в Египет (гласуване)
  
10.3.Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от „Боко Харам“ (гласуване)
  
10.4.Назначаване на междупарламентарните делегации (гласуване)
  
10.5.Положението в Украйна (гласуване)
  
10.6.Заетостта на младите хора (гласуване)
  
10.7.Положението в Ирак (гласуване)
  
10.8.Ескалиране на насилието между Израел и Палестина (гласуване)
  
10.9.Престъплението „агресия“ (гласуване)
 11.Състав на Парламента
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Corina CREŢU
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 10.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Приложение към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE, LIBE, INTA

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2014 - Раздел III - Комисия (N8-0010/2014 - C8-0095/2014 - 2014/2050(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 19/2014 - Раздел III - Комисия (N8-0011/2014 - C8-0096/2014 - 2014/2051(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 20/2014 - Раздел III - Комисия (N8-0012/2014 - C8-0097/2014 - 2014/2052(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/003 ES/Aragón - Обществено хранене) (COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2декември2013г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction) (COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 15/2014 - Раздел III - Комисия (N8-0013/2014 - C8-0103/2014 - 2014/2056(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2014 - Раздел III - Комисия (N8-0014/2014 - C8-0104/2014 - 2014/2057(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, с изключение на разпоредбите, отнасящи се до третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна (13613/2013 - C8-0105/2014 - 2013/0151A(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на разпоредбите, отнасящи се до третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна (14011/2013 - C8-0106/2014 - 2013/0151B(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, EMPL

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки и Кралство Мароко (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (BCE/2014/13) (11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 21/2014 - Раздел III - Комисия (N8-0015/2014 - C8-0111/2014 - 2014/2060(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 22/2014 - Раздел III - Комисия (N8-0016/2014 - C8-0112/2014 - 2014/2061(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно лошото хранене и свързаните с него рискове за здравето на гражданите (B8-0002/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно изменението на Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната идентификация на едър рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно доброволното етикетиране на говеждо месо (B8-0004/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно референдума за независимостта на региона Венето (B8-0005/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно скандала с талидомида и здравните нужди на оцелелите пострадали в Европа (B8-0006/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


3. Положението в Украйна (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Украйна (2014/2717(RSP))

Разискването се състоя на 15 юли 2014 г. (точка 8 от протокола от 15.7.2014 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Мария Габриел, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Андрей Ковачев, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica и Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, относно положението в Украйна (2014/2717(RSP)) (B8-0029/2014);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz и Miltiadis Kyrkos, от името на групата S&D, относно положението в Украйна (2014/2717(RSP)) (B8-0026/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно положението в Украйна (2014/2717 (RSP)) (B8-0025/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck и Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, относно положението в Украйна (2014/2717(RSP)) (B8-0057/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Украйна (2014/2717(RSP)) (B8-0056/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout и Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Украйна (2014/2717(RSP)) (B8-0054/2014);

- Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно положението в Украйна (2014/2717(RSP)) (B8-0028/2014).

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 17.7.2014.


4. Заетостта на младите хора (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Заетостта на младите хора (2014/2713(RSP))

Разискването се състоя на 16 юли 2014 г. (точка 8 от протокола от 16.7.2014 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Bas Eickhout и Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, относно младежката заетост (2014/2713(RSP)) (B8-0027/2014);

- Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно младежката заетост (2014/2713(RSP)) (B8-0030/2014);

- David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker и Sofia Ribeiro, от името на групата PPE, относно младежката заетост (2014/2713(RSP)) (B8-0051/2014);

- Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно младежката заетост (2014/2713(RSP)) (B8-0052/2014);

- Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues, Agnes Jongerius, Javi López, Siôn Simon, Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena и Marita Ulvskog, от името на групата S&D, относно младежката заетост (2014/2713(RSP)) (B8-0053/2014));

- Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Georgios Katrougkalos, Pablo Iglesias, Pablo Echenique и Trinidad Jiménez García-Herrera, относно младежката заетост (2014/2713(RSP)) (B8-0055/2014);

- Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно младежката заетост (2014/2713(RSP)) (B8-0058/2014).

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 17.7.2014.


5. Положението в Ирак (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Ирак (2014/2716(RSP))

Разискването се състоя на 16 юли 2014 г. (точка 16 от протокола от 16.7.2014 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно положението в Ирак (2014/2716(RSP)) (B8-0059/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Мария Габриел, Андрей Ковачев, Esther de Lange, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Davor Ivo Stier и Philippe Juvin, от името на групата PPE, относно положението в Ирак (2014/2716(RSP)) (B8-0060/2014);

- Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund и Demetris Papadakis, от името на групата S&D, относно положението в Ирак (2014/2716(RSP)) (B8-0061/2014);

- Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique и Carlos Jiménez Villarejo, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Ирак (2014/2716 (RSP)) (B8-0062/2014);

- Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato и Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Ирак (2014/2716(RSP)) (B8-0063/2014);

- Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff и Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, относно положението в Ирак (2014/2716(RSP)) (B8-0064/2014).

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 17.7.2014.


6. Ескалиране на насилието между Израел и Палестина (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ескалиране на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP))

Разискването се състоя на 16 юли 2014 г. (точка 17 от протокола от 16.7.2014 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP)) (B8-0071/2014);

- Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Margrete Auken, Judith Sargentini, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jan Philipp Albrecht, Rebecca Harms и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP)) (B8-0072/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark и Michèle Alliot-Marie, от името на групата PPE, относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP)) (B8-0073/2014);

- Charles Tannock и Bas Belder, от името на групата ECR, относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP)) (B8-0074/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP)) (B8-0075/2014);

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Teresa Rodriguez-Rubio, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz и Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP)) (B8-0076/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP)) (B8-0077/2014).

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 17.7.2014.


7. Престъплението „агресия“ (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Престъплението „агресия“ (2014/2724(RSP))

Разискването се състоя на 16 юли 2014 г. (точка 20 от протокола от 16.7.2014 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно престъплението агресия (2014/2724(RSP)) (B8-0065/2014);

- Barbara Lochbihler, Judith Sargentini и Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, относно престъплението агресия (2014/2724(RSP)) (B8-0066/2014);

- Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно престъплението агресия (2014/2724(RSP)) (B8-0067/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно престъплението агресия (2014/2724(RSP)) (B8-0068/2014);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés и Monica Macovei, от името на групата PPE, относно престъплението агресия (2014/2724(RSP)) (B8-0069/2014);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно престъплението агресия (2014/2724 (RSP)) (B8-0070/2014).

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 17.7.2014.


8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 15.7.2014.)


8.1. Судан, случаят на Мериам Яхия Ибрахим

Предложения за резолюция B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 и B8-0022/2014 (2014/2727(RSP))

Peter van Dalen, Tunne Kelam, Javier Nart, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Louis Aliot, независим член на ЕП, Pavel Svoboda и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari и Silvia Costa.

Изказа се Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 17.7.2014.


8.2. Свободата на изразяване и на събрания в Египет

Предложения за резолюция B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 и B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Mark Demesmaeker, Мария Габриел, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer и Marina Albiol Guzmán представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Goffredo Maria Bettini, от името на групата S&D, Karol Karski, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Amjad Bashir, от името на групата EFDD, Monica Macovei, Marian Harkin и Marie-Christine Vergiat, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Charles Tannock и Marek Jurek.

Изказа се Androulla Vassiliou (член на Комисията)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 17.7.2014.


8.3. Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от „Боко Харам“

Предложения за резолюция B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 и B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan и Lidia Senra Rodríguez представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ryszard Czarnecki, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge и Diane Dodds.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marc Tarabella, Georg Mayer и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказа се Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 17.7.2014.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Изказаха се: Daniel Caspary относно речта на председателя Martin Schulz на заседанието на Европейския съвет в Брюксел вчера, и Reinhard Bütikofer - по същия въпрос.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Судан, случаят на Мериам Яхия Ибрахим (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 и B8-0022/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0010/2014

(за замяна на B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 и B8-0022/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Мария Габриел, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller и Lars Adaktusson, от името на групата PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Ana Gomes, Richard Howitt, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri и Silvia Costa, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch и Peter van Dalen, от името на групата ECR;

Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen и Javier Nart, от името на групата ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio и Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2014)0006)


10.2. Свободата на изразяване и на събрания в Египет (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 и B8-0015/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0007/2014

(за замяна на B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 и B8-0015/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Мария Габриел, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb и Lars Adaktusson, от името на групата PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano и Ana Gomes, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey и Pablo Echenique, от името на групата GUE/NGL;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2014)0007)


10.3. Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от „Боко Харам“ (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 и B8-0024/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0016/2014

(за замяна на B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 и B8-0024/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Мария Габриел, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller и Lars Adaktusson, от името на групата PPE;

Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano и Elena Valenciano Martínez-Orozco, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR;

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens и Javier Nart, от името на групата ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Kostas Chrysogonos и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2014)0008)


10.4. Назначаване на междупарламентарните делегации (гласуване)

Предложение на Председателския съвет : Назначаване на междупарламентарните делегации


(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

Обявява се за приета (приложение 1 от протокола от 17.7.2014)


10.5. Положението в Украйна (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 и B8-0057/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0025/2014

(за замяна на B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 и B8-0057/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Мария Габриел, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Андрей Ковачев, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica и Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz и Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz и Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy и Martina Dlabajová, от името на групата ALDE;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis и Iveta Grigule.

приема се (P8_TA(2014)0009)

(Предложенията за резолюции B8-0028/2014 и B8-0056/2014 отпадат.)

Изказвания

Jacek Saryusz-Wolski представи две устни изменения към изменения 1 и 11, които бяха приети, както и към изменение 5, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на приемането на това изменение.


10.6. Заетостта на младите хора (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 и B8-0058/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0027/2014

(за замяна на B8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 и B8-0058/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

David Casa и Ivo Belet, от името на групата PPE;

Jutta Steinruck, от името на групата S&D;

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki и Marietje Schaake, от името на групата ALDE;

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana и Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2014)0010)

(Предложенията за резолюции B8-0030/2014, B8-0052/2014 и B8-0055/2014 отпадат.)

Изказвания

Georg Mayer относно протичането на гласуването.


10.7. Положението в Ирак (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 и B8-0064/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0059/2014

(за замяна на B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 и B8-0064/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Мария Габриел, Андрей Ковачев, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson и Davor Ivo Stier, от името на групата PPE;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis и Silvia Costa, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff и Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert и Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2014)0011)

(Предложението за резолюция B8-0062/2014 отпада.)

Изказвания

Ana Gomes, за да внесе техническо уточнение по параграф 6.


10.8. Ескалиране на насилието между Израел и Палестина (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014 и B8-0077/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0071/2014

(за замяна на B8-0071/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014 и B8-0075/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie и Philippe Juvin, от името на групата PPE;

Victor Boştinaru и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D;

Charles Tannock, от името на групата ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Неджми Али, Petras Auštrevičius и Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE;

приема се (P8_TA(2014)0012)

(Предложенията за резолюции B8-0072/2014, B8-0076/2014 и B8-0077/2014 отпадат.)


10.9. Престъплението „агресия“ (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 и B8-0070/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0065/2014

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0066/2014

(за замяна на B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 и B8-0070/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan и László Tőkés, от името на групата PPE;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin и Richard Howitt, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE;

Helmut Scholz и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE

приема се (P8_TA(2014)0013)


11. Състав на Парламента

Carlos Jiménez Villarejo уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 1 август 2014 г.

В съответствие с член 4, параграф 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

°
° ° °

Изказа се Jörg Leichtfried относно протичането на заседанието.


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Положението в Украйна (2014/2705(RSP)) - RC-B8-0025/2014

Charles Tannock, Csaba Sógor, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Marina Albiol Guzmán, James Carver и Tatjana Ždanoka.

Заетостта на младите хора (2014/2713(RSP)) - RC-B8-0027/2014

Bernd Lucke, Csaba Sógor, Anne Sander, Joëlle Mélin, Tiziana Beghin, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Anna Záborská и Steven Woolfe

Положението в Ирак (2014/2716(RSP)) - RC-B8-0059/2014

Udo Voigt

Ескалиране на насилието между Израел и Палестина (2014/2723(RSP)) - RC-B8-0071/2014

Udo Voigt.

°
° ° °

Изказаха се: Marco Valli и Seán Kelly.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


14. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


15. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 15 до 18 септември 2014 г.


16. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 12.30 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Anderson Lucy, Andersson, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, de Graaff, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Дончев, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Eck, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Bermejo, López, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Паунова, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sosa Wagner, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Händel, Hübner, La Via, Lösing, Morvai, Tajani

Правна информация - Политика за поверителност