Indeks 
Protokol
PDF 229kWORD 151k
Torsdag den 17. juli 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Situationen i Ukraine (indgivne beslutningsforslag)
 4.Ungdomsbeskæftigelse (indgivne beslutningsforslag)
 5.Situationen i Irak (indgivne beslutningsforslag)
 6.Optrapning af volden mellem Israel og Palæstina (indgivne beslutningsforslag)
 7.Aggressionsforbrydelse (indgivne beslutningsforslag)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Sudan: sagen Meriam Yahia Ibrahim
  8.2.Ytrings- og forsamlingsfrihed i Egypten
  8.3.Nigeria: Boko Harams seneste angreb
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Afstemningstid
  10.1.Sudan: sagen Meriam Yahia Ibrahim (afstemning)
  10.2.Ytrings- og forsamlingsfrihed i Egypten (afstemning)
  10.3.Nigeria: Boko Harams seneste angreb (afstemning)
  10.4.Udnævnelser til de interparlamentariske delegationer (afstemning)
  10.5.Situationen i Ukraine (afstemning)
  10.6.Ungdomsbeskæftigelse (afstemning)
  10.7.Situationen i Irak (afstemning)
  10.8.Optrapning af volden mellem Israel og Palæstina (afstemning)
  10.9.Aggressionsforbrydelse (afstemning)
 11.Parlamentets sammensætning
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Corina CREŢU
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om formidling af jordobservationssatellitdata til kommercielle formål (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, LIBE, INTA

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 18/2014 - Sektion III - Kommissionen (N8-0010/2014 - C8-0095/2014 - 2014/2050(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 19/2014 - Sektion III - Kommissionen (N8-0011/2014 - C8-0096/2014 - 2014/2051(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 20/2014 - Sektion III - Kommissionen (N8-0012/2014 - C8-0097/2014 - 2014/2052(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage) (COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel - Construction) (COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13.december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 15/2014 - Sektion III - Kommissionen (N8-0013/2014 - C8-0103/2014 - 2014/2056(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 16/2014 - Sektion III - Kommissionen (N8-0014/2014 - C8-0104/2014 - 2014/2057(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side med undtagelse af de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område (13613/2013 - C8-0105/2014 - 2013/0151A(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område (14011/2013 - C8-0106/2014 - 2013/0151B(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, EMPL

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Kongeriget Marokko (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Henstilling om en rådsforordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (ECB/2014/13) (11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 21/2014 - Sektion III - Kommissionen (N8-0015/2014 - C8-0111/2014 - 2014/2060(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 22/2014 - Sektion III - Kommissionen (N8-0016/2014 - C8-0112/2014 - 2014/2061(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne, beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om usund kost og den sundhedsmæssige risiko for borgerne i forbindelse hermed (B8-0002/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om at lade bestemmelserne om den frivillige mærkningsordning for oksekød udgå (B8-0004/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om folkeafstemning om Venetos uafhængighed (B8-0005/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om thalidomidskandalen og sundhedsmæssige behov hos de overlevende ofre i Europa (B8-0006/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


3. Situationen i Ukraine (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Ukraine (2014/2717(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 15. juli 2014 (punkt 8 i protokollen af 15.7.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica og Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2717(RSP)) (B8-0029/2014)

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz og Miltiadis Kyrkos for S&D-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2717(RSP)) (B8-0026/2014)

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2717(RSP)) (B8-0025/2014)

- Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck og Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2717(RSP)) (B8-0057/2014)

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, om Ukraine (2014/2717(RSP)) (B8-0056/2014)

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout og Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2717(RSP)) (B8-0054/2014)

- Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2717(RSP)) (B8-0028/2014).

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 17.7.2014.


4. Ungdomsbeskæftigelse (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 16. juli 2014 (punkt 8 i protokollen af 16.7.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Bas Eickhout og Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Ungdomsbeskæftigelse 2014/2713(RSP) (B8-0027/2014)

- Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas og Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen, om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP)) (B8-0030/2014)

- David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker og Sofia Ribeiro for PPE-Gruppen, om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP)) (B8-0051/2014)

- Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP)) (B8-0052/2014)

- Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues, Agnes Jongerius, Javi López, Siôn Simon, Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena og Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP)) (B8-0053/2014)

- Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Georgios Katrougkalos, Pablo Iglesias, Pablo Echenique og Carlos Jiménez Villarejo for GUE/NGL-Gruppen, om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP)) (B8-0055/2014)

- Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, om ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP)) (B8-0058/2014).

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 17.7.2014.


5. Situationen i Irak (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Irak (2014/2716(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 16. juli 2014 (punkt 16 i protokollen af 16.7.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, om situationen i Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0059/2014)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Davor Ivo Stier og Philippe Juvin for PPE-Gruppen, om situationen i Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0060/2014)

- Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund og Demetris Papadakis for S&D-Gruppen, om situationen i Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0061/2014)

- Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique og Carlos Jiménez Villarejo for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0062/2014)

- Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato og Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0063/2014)

- Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff og Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen, om situationen i Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0064/2014).

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 17.7.2014.


6. Optrapning af volden mellem Israel og Palæstina (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Optrapning af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 16. juli 2014 (punkt 17 i protokollen af 16.7.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru og Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP)) (B8-0071/2014)

- Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Margrete Auken, Judith Sargentini, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jan Philipp Albrecht, Rebecca Harms og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP)) (B8-0072/2014)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark og Michèle Alliot-Marie for PPE-Gruppen, om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP)) (B8-0073/2014)

- Charles Tannock og Bas Belder for ECR-Gruppen, om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP)) (B8-0074/2014)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP)) (B8-0075/2014)

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Teresa Rodriguez-Rubio, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz og Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP)) (B8-0076/2014)

- Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP)) (B8-0077/2014).

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 17.7.2014.


7. Aggressionsforbrydelse (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Aggressionsforbrydelse (2014/2724(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 16. juli 2014 (punkt 20 i protokollen af 16.7.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Charles Tannock for ECR-Gruppen, om aggressionsforbrydelser (2014/2724(RSP)) (B8-0065/2014)

- Barbara Lochbihler, Judith Sargentini og Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, om aggressionsforbrydelser (2014/2724(RSP)) (B8-0066/2014)

- Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin og Richard Howitt for S&D-Gruppen, om aggressionsforbrydelser (2014/2724(RSP)) (B8-0067/2014)

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om aggressionsforbrydelser (2014/2724(RSP)) (B8-0068/2014)

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés og Monica Macovei for PPE-Gruppen, om aggressionsforbrydelser (2014/2724(RSP)) (B8-0069/2014)

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, om aggressionsforbrydelser (2014/2724(RSP)) (B8-0070/2014).

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 17.7.2014.


8. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 15.7.2014).


8.1. Sudan: sagen Meriam Yahia Ibrahim

Forslag til beslutning B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 og B8-0022/2014 (2014/2727(RSP))

Peter van Dalen, Tunne Kelam, Javier Nart, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Louis Aliot, løsgænger, Pavel Svoboda og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari og Silvia Costa.

Indlæg af Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 17.7.2014.


8.2. Ytrings- og forsamlingsfrihed i Egypten

Forslag til beslutning B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 og B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Mark Demesmaeker, Mariya Gabriel, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer og Marina Albiol Guzmán forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Goffredo Maria Bettini for S&D-Gruppen, Karol Karski for ECR-Gruppen, Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Amjad Bashir for EFDD-Gruppen, Monica Macovei, Marian Harkin og Marie-Christine Vergiat, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Charles Tannock og Marek Jurek.

Indlæg af Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 17.7.2014.


8.3. Nigeria: Boko Harams seneste angreb

Forslag til beslutning B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 og B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan og Lidia Senra Rodríguez forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ryszard Czarnecki, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Eleytherios Synadinos, løsgænger, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge og Diane Dodds.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marc Tarabella, Georg Mayer og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Indlæg af Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 17.7.2014.


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Talere: Daniel Caspary om formand Martin Schulz's tale ved mødet i Det Europæiske Råd i Bruxelles den foregående dag, og Reinhard Bütikofer om samme emne.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Sudan: sagen Meriam Yahia Ibrahim (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 og B8-0022/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0010/2014

(erstatter B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 og B8-0022/2014):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller og Lars Adaktusson for PPE-Gruppen

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Ana Gomes, Richard Howitt, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri og Silvia Costa for S&D-Gruppen

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch og Peter van Dalen for ECR-Gruppen

Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen og Javier Nart for ALDE-Gruppen

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio og Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0006)


10.2. Ytrings- og forsamlingsfrihed i Egypten (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 og B8-0015/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0007/2014

(erstatter B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 og B8-0015/2014):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb og Lars Adaktusson for PPE-Gruppen

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano og Ana Gomes for S&D-Gruppen

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey og Pablo Echenique for GUE/NGL-Gruppen

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0007)


10.3. Nigeria: Boko Harams seneste angreb (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 og B8-0024/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0016/2014

(erstatter B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 og B8-0024/2014):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller og Lars Adaktusson for PPE-Gruppen

Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano og Elena Valenciano Martínez-Orozco for S&D-Gruppen

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens og Javier Nart for ALDE-Gruppen

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Kostas Chrysogonos og Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0008)


10.4. Udnævnelser til de interparlamentariske delegationer (afstemning)

Formandskonferencens forslag: Udnævnelser til de interparlamentariske delegationer


(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Erklæret for godkendt (Bilag 1 i protokollen af 17.7.2014)


10.5. Situationen i Ukraine (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 og B8-0057/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0025/2014

(erstatter B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 og B8-0057/2014):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica og Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz og Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz og Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy og Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen

Valentinas Mazuronis og Iveta Grigule.

Vedtaget (P8_TA(2014)0009)

(Forslag til beslutning B8-0028/2014 og B8-0056/2014 bortfaldt).

Indlæg

Jacek Saryusz-Wolski havde stillet to mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 1 og 11, der var blevet godtaget, samt til ændringsforslag 5, der ikke var blevet godtaget, idet flere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at sidstnævnte blev taget i betragtning.


10.6. Ungdomsbeskæftigelse (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 og B8-0058/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0027/2014

(erstatter B8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 og B8-0058/2014):

stillet af:

David Casa og Ivo Belet for PPE-Gruppen

Jutta Steinruck for S&D-Gruppen

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana og Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0010)

(Forslag til beslutning B8-0030/2014, B8-0052/2014 og B8-0055/2014 bortfaldt).

Indlæg

Georg Mayer om afviklingen af afstemningen.


10.7. Situationen i Irak (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 og B8-0064/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0059/2014

(erstatter B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 og B8-0064/2014):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson og Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis og Silvia Costa for S&D-Gruppen

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga og Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff og Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert og Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0011)

(Forslag til beslutning B8-0062/2014 bortfaldt).

Indlæg

Ana Gomes for at foretage en teknisk præcisering af punkt 6.


10.8. Optrapning af volden mellem Israel og Palæstina (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014 og B8-0077/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0071/2014

(erstatter B8-0071/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014 og B8-0075/2014):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie og Philippe Juvin for PPE-Gruppen

Victor Boştinaru og Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen

Charles Tannock for ECR-Gruppen

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius og Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0012)

(Forslag til beslutning B8-0072/2014, B8-0076/2014 og B8-0077/2014 bortfaldt).


10.9. Aggressionsforbrydelse (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 og B8-0070/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0065/2014

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0066/2014

(erstatter B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 og B8-0070/2014):

stillet af:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan og László Tőkés for PPE-Gruppen

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin og Richard Howitt for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells og Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen

Helmut Scholz og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Barbara Lochbihler og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2014)0013)


11. Parlamentets sammensætning

Carlos Jiménez Villarejo havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. august 2014.

Parlamentet konstaterer mandatet ledigt fra denne dato og underretter den pågældende nationale myndighed herom, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 3.

°
° ° °

Indlæg af Jörg Leichtfried om mødets afvikling.


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Situationen i Ukraine (2014/2705(RSP)) - RC-B8-0025/2014

Charles Tannock, Csaba Sógor, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Marina Albiol Guzmán, James Carver og Tatjana Ždanoka.

Ungdomsbeskæftigelse (2014/2713(RSP)) - RC-B8-0027/2014

Bernd Lucke, Csaba Sógor, Anne Sander, Joëlle Mélin, Tiziana Beghin, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Anna Záborská og Steven Woolfe

Situationen i Irak (2014/2716(RSP)) - RC-B8-0059/2014

Udo Voigt

Optrapning af volden mellem Israel og Palæstina - (2014/2723(RSP)) - RC-B8-0071/2014

Udo Voigt.

°
° ° °

Talere: Marco Valli og Seán Kelly.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


14. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


15. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 15.-18. septembre 2014.


16. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Andersson, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, de Graaff, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Bermejo, López, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sosa Wagner, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Händel, Hübner, La Via, Lösing, Morvai, Tajani

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik