Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 244kWORD 178k
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Κατάσταση στην Ουκρανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Απασχόληση των νέων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατάσταση στο Ιράκ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Έγκλημα επίθεσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
8.1.Σουδάν, η υπόθεση της Meriam Yahia Ibrahim
  
8.2.Ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο
  
8.3.Νιγηρία, πρόσφατες επιθέσεις της οργάνωσης Boko Haram
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Σουδάν, η υπόθεση της Meriam Yahia Ibrahim (ψηφοφορία)
  
10.2.Ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)
  
10.3.Νιγηρία, πρόσφατες επιθέσεις της οργάνωσης Boko Haram (ψηφοφορία)
  
10.4.Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)
  
10.5.Κατάσταση στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
  
10.6.Απασχόληση των νέων (ψηφοφορία)
  
10.7.Κατάσταση στο Ιράκ (ψηφοφορία)
  
10.8.Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (ψηφοφορία)
  
10.9.Έγκλημα επίθεσης (ψηφοφορία)
 11.Σύνθεση του Σώματος
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Corina CREŢU
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάδοση γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, LIBE, INTA

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0010/2014 - C8-0095/2014 - 2014/2050(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0011/2014 - C8-0096/2014 - 2014/2051(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0012/2014 - C8-0097/2014 - 2014/2052(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/003 ES/υπηρεσίες εστίασης Αραγονίας) (COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction) (COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 15/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0013/2014 - C8-0103/2014 - 2014/2056(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 16/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0014/2014 - C8-0104/2014 - 2014/2057(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαικής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, εκτός των διατάξεων περί της μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νομίμως ως εργάτες στο έδαφος τρίτου μέρους (13613/2013 - C8-0105/2014 - 2013/0151A(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νόμιμα ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους (14011/2013 - C8-0106/2014 - 2013/0151B(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, EMPL

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Σύσταση όσον αφορά κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ/2014/13) (11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0015/2014 - C8-0111/2014 - 2014/2060(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0016/2014 - C8-0112/2014 - 2014/2061(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακή διατροφή και τους κινδύνους για την υγεία των πολιτών (B8-0002/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των βοοειδών που καταργεί τις διατάξεις σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βοείου κρέατος (B8-0004/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Βένετο (B8-0005/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σκάνδαλο της θαλιδομίδης και τις υγειονομικές ανάγκες των επιζησάντων θυμάτων στην Ευρώπη (B8-0006/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


3. Κατάσταση στην Ουκρανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Ιουλίου 2014 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.7.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica και Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0029/2014

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz και Μιλτιάδης Κύρκος, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0026/2014

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0025/2014

- Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck και Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0057/2014

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0056/2014

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0054/2014

- Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2717(RSP)) (B8-0028/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.


4. Απασχόληση των νέων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Ιουλίου 2014 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.7.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Bas Eickhout και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP)) (B8-0027/2014

- Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP)) (B8-0030/2014

- David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker και Sofia Ribeiro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP)) (B8-0051/2014

- Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713 (RSP)) (B8-0052/2014

- Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues, Agnes Jongerius, Javi López, Siôn Simon, Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena και Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713 (RSP)) (B8-0053/2014

- Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Εμμανουήλ Γλέζος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Pablo Iglesias, Pablo Echenique και Carlos Jiménez Villarejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713 (RSP)) (B8-0055/2014

- Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP)) (B8-0058/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.


5. Κατάσταση στο Ιράκ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στο Ιράκ (2014/2716(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Ιουλίου 2014 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.7.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ (2014/2716(RSP)) (B8-0059/2014

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Davor Ivo Stier και Philippe Juvin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ (2014/2716(RSP)) (B8-0060/2014

- Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund και Δημήτρης Παπαδάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ (2014/2716(RSP)) (B8-0061/2014

- Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique και Carlos Jiménez Villarejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ (2014/2716(RSP)) (B8-0062/2014

- Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato και Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ (2014/2716(RSP)) (B8-0063/2014

- Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff και Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ (2014/2716(RSP)) (B8-0064/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.


6. Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (2014/2723(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Ιουλίου 2014 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.7.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (2014/2723(RSP)) (B8-0071/2014

- Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Margrete Auken, Judith Sargentini, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jan Philipp Albrecht, Rebecca Harms και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (2014/2723(RSP)) (B8-0072/2014

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark και Michèle Alliot-Marie, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (2014/2723(RSP)) (B8-0073/2014

- Charles Tannock και Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (2014/2723(RSP)) (B8-0074/2014

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (2014/2723(RSP)) (B8-0075/2014

- Martina Anderson, Νεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Εμμανουήλ Γλέζος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Teresa Rodriguez-Rubio, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (2014/2723(RSP)) (B8-0076/2014

- Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (2014/2723(RSP)) (B8-0077/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.


7. Έγκλημα επίθεσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Έγκλημα επίθεσης (2014/2724(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Ιουλίου 2014 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.7.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το έγκλημα επίθεσης (2014/2724(RSP)) (B8-0065/2014

- Barbara Lochbihler, Judith Sargentini και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το έγκλημα επίθεσης (2014/2724(RSP)) (B8-0066/2014

- Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το έγκλημα επίθεσης (2014/2724(RSP)) (B8-0067/2014

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Δημήτριος Παπαδημούλης και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το έγκλημα επίθεσης (2014/2724(RSP)) (B8-0068/2014

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το έγκλημα επίθεσης (2014/2724(RSP)) (B8-0069/2014

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το έγκλημα επίθεσης (2014/2724(RSP)) (B8-0070/2014).

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.


8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.7.2014)


8.1. Σουδάν, η υπόθεση της Meriam Yahia Ibrahim

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 και B8-0022/2014 (2014/2727(RSP))

Οι Peter van Dalen, Tunne Kelam, Javier Nart, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Aliot, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari και Silvia Costa.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.


8.2. Ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 και B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Mariya Gabriel, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer και Marina Albiol Guzmán παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Goffredo Maria Bettini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Monica Macovei, Marian Harkin και Marie-Christine Vergiat, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Charles Tannock και Marek Jurek.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.


8.3. Νιγηρία, πρόσφατες επιθέσεις της οργάνωσης Boko Haram

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 και B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Οι Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan και Lidia Senra Rodríguez παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ryszard Czarnecki, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge και Diane Dodds.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marc Tarabella, Georg Mayer και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary σχετικά με τον λόγο που εξεφώνησε ο Πρόεδρος Martin Schulz κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, και Reinhard Bütikofer σχετικά με το ίδιο θέμα.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


10.1. Σουδάν, η υπόθεση της Meriam Yahia Ibrahim (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 και B8-0022/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0010/2014

(αντικαθιστά τις B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 και B8-0022/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller και Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Ana Gomes, Richard Howitt, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri και Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch και Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio και Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0006)


10.2. Ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 και B8-0015/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0007/2014

(αντικαθιστά τις B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 και B8-0015/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb και Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Δημήτρης Παπαδάκης, Luigi Morgano και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey και Pablo Echenique, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0007)


10.3. Νιγηρία, πρόσφατες επιθέσεις της οργάνωσης Boko Haram (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 και B8-0024/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0016/2014

(αντικαθιστά τις B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 και B8-0024/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller και Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Δημήτρης Παπαδάκης, Luigi Morgano και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Κώστας Χρυσόγονος και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0008)


10.4. Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διασκέψεως των Προέδρων : Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες


(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

Κρίνεται εγκριθείσα (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014)


10.5. Κατάσταση στην Ουκρανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 και B8-0057/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0025/2014

(αντικαθιστά τις B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 και B8-0057/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica και Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz και Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy και Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Valentinas Mazuronis και Iveta Grigule.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0009)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0028/2014 και B8-0056/2014 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ο Jacek Saryusz-Wolski παρουσιάζει δύο προφορικές τροπολογίες στις τροπολογίες 1 και 11, οι οποίες κρατούνται, καθώς και στην τροπολογία 5, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι άνω των 40 βουλευτών αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.


10.6. Απασχόληση των νέων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 και B8-0058/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0027/2014

(αντικαθιστά τις B8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 και B8-0058/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

David Casa και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana και Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0010)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0030/2014, B8-0052/2014 και B8-0055/2014 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Georg Mayer σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


10.7. Κατάσταση στο Ιράκ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 και B8-0064/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0059/2014

(αντικαθιστά τις B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 και B8-0064/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson και Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Δημήτρης Παπαδάκης και Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff και Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert και Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0011)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0062/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ana Gomes για μια διευκρίνιση τεχνικής φύσεως σε σχέση με την παράγραφο 6.


10.8. Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014 και B8-0077/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0071/2014

(αντικαθιστά τις B8-0071/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014 και B8-0075/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie και Philippe Juvin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Victor Boştinaru και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius και Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0012)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0072/2014, B8-0076/2014 και B8-0077/2014 καταπίπτουν.)


10.9. Έγκλημα επίθεσης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 και B8-0070/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0065/2014

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0066/2014

(αντικαθιστά τις B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 και B8-0070/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Helmut Scholz και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Barbara Lochbihler και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0013)


11. Σύνθεση του Σώματος

Ο Carlos Jiménez Villarejo κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από το αξίωμα του βουλευτή του Κοινοβουλίου με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jörg Leichtfried σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.


12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2705(RSP)) - RC-B8-0025/2014

Charles Tannock, Csaba Sógor, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Marina Albiol Guzmán, James Carver και Tatjana Ždanoka.

Απασχόληση των νέων (2014/2713(RSP)) - RC-B8-0027/2014

Bernd Lucke, Csaba Sógor, Anne Sander, Joëlle Mélin, Tiziana Beghin, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Anna Záborská και Steven Woolfe

Κατάσταση στο Ιράκ (2014/2716(RSP)) - RC-B8-0059/2014

Udo Voigt

Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης - (2014/2723(RSP)) - RC-B8-0071/2014

Udo Voigt.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Marco Valli και Seán Kelly.


13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


14. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


15. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2014.


16. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Andersson, Ανδρουλάκης, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, de Graaff, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Κατρούγκαλος, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Bermejo, López, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Σακοράφα, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sosa Wagner, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Händel, Hübner, La Via, Lösing, Morvai, Tajani

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου