Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 223kWORD 150k
Neljapäev, 17. juuli 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Olukord Ukrainas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Noorte tööhõive (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Olukord Iraagis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Vägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Agressioonikuritegu (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
8.1.Meriam Yahia Ibrahimi juhtum Sudaanis
  
8.2.Sõna- ja kogunemisvabadus Egiptuses
  
8.3.Boko Harami hiljutised rünnakud Nigeerias
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Hääletused
  
10.1.Meriam Yahia Ibrahimi juhtum Sudaanis (hääletus)
  
10.2.Sõna- ja kogunemisvabadus Egiptuses (hääletus)
  
10.3.Boko Harami hiljutised rünnakud Nigeerias (hääletus)
  
10.4.Parlamentidevahelistesse delegatsioonidesse nimetamine (hääletus)
  
10.5.Olukord Ukrainas (hääletus)
  
10.6.Noorte tööhõive (hääletus)
  
10.7.Olukord Iraagis (hääletus)
  
10.8.Vägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel (hääletus)
  
10.9.Agressioonikuritegu (hääletus)
 11.Parlamendi koosseis
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Corina CREŢU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Maa seire satelliitandmete ärilisel eesmärgil levitamise kohta (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, LIBE, INTA

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 18/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0010/2014 - C8-0095/2014 - 2014/2050(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 19/2014 - III jagu - Komisjon (N8-0011/2014 - C8-0096/2014 - 2014/2051(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 20/2014 - III jagu - Komisjon (N8-0012/2014 - C8-0097/2014 - 2014/2052(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/003 ES/Aragón – toidu ja joogi serveerimine) (COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction) (COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1343/2011 teatavate kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 15/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0013/2014 - C8-0103/2014 - 2014/2056(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 16/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0014/2014 - C8-0104/2014 - 2014/2057(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu, välja arvatud sätete, mis puudutavad teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemist, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (13613/2013 - C8-0105/2014 - 2013/0151A(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta sätete osas, mis puudutavad teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemist (14011/2013 - C8-0106/2014 - 2013/0151B(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Maroko Kuningriigi vahel (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Soovitus võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EKP/2014/13) (11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 21/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0015/2014 - C8-0111/2014 - 2014/2060(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 22/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0016/2014 - C8-0112/2014 - 2014/2061(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek halva toitumise ja ohtude kohta kodanike tervisele (B8-0002/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek määruse (EÜ) nr 1760/2000 muutmise kohta veiste elektroonilise identifitseerimise ja loomaliha vabatahtlikku märgistamist käsitlevate sätete väljajätmise osas (B8-0004/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek rahvahääletuse kohta Veneto maakonna iseseisvuse küsimuses (B8-0005/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek talidomiidiga seotud skandaali ja ellujäänud ohvrite tervishoiualaste vajaduste kohta Euroopas (B8-0006/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


3. Olukord Ukrainas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Ukrainas (2014/2717(RSP))

Arutelu toimus 15. juulil 2014 (15.7.2014 protokolli punkt 8).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica ja Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Ukrainas (2014/2717(RSP)) (B8-0029/2014);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz ja Miltiadis Kyrkos fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Ukrainas (2014/2717(RSP)) (B8-0026/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Ukrainas (2014/2717(RSP)) (B8-0025/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck ja Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Ukrainas (2014/2717(RSP)) (B8-0057/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel Ukraina kohta (2014/2717(RSP)) (B8-0056/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout ja Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Ukrainas (2014/2717(RSP)) (B8-0054/2014);

- Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Ukrainas (2014/2717(RSP)) (B8-0028/2014).

Hääletus: 17.7.2014protokoll punkt 10.5.


4. Noorte tööhõive (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Noorte tööhõive (2014/2713(RSP))

Arutelu toimus 16. juulil 2014 (16.7.2014protokoll punkt 8).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Bas Eickhout ja Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel noorte tööhõive kohta 2014/2713(RSP) (B8-0027/2014);

- Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel noorte tööhõive kohta (2014/2713(RSP)) (B8-0030/2014);

- David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker ja Sofia Ribeiro fraktsiooni PPE nimel noorte tööhõive kohta (2014/2713(RSP)) (B8-0051/2014);

- Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel noorte tööhõive kohta (2014/2713(RSP)) (B8-0052/2014);

- Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues, Agnes Jongerius, Javi López, Siôn Simon, Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena ja Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel noorte tööhõive kohta (2014/2713(RSP)) (B8-0053/2014);

- Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Georgios Katrougkalos, Pablo Iglesias, Pablo Echenique ja Carlos Jiménez Villarejo fraktsiooni GUE/NGL nimel noorte tööhõive kohta (2014/2713(RSP)) (B8-0055/2014);

- Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel noorte tööhõive kohta (2014/2713(RSP)) (B8-0058/2014).

Hääletus: 17.7.2014protokoll punkt 10.6.


5. Olukord Iraagis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Iraagis (2014/2716(RSP))

Arutelu toimus 16. juulil 2014 (16.7.2014protokoll punkt 16).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Iraagis (2014/2716(RSP)) (B8-0059/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Davor Ivo Stier ja Philippe Juvin fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Iraagis (2014/2716(RSP)) (B8-0060/2014);

- Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund ja Demetris Papadakis fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Iraagis (2014/2716(RSP)) (B8-0061/2014);

- Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique ja Carlos Jiménez Villarejo fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Iraagis (2014/2716(RSP)) (B8-0062/2014);

- Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato ja Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Iraagis (2014/2716(RSP)) (B8-0063/2014);

- Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff ja Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Iraagis (2014/2716(RSP)) (B8-0064/2014).

Hääletus: 17.7.2014protokoll punkt 10.7.


6. Vägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Vägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP))

Arutelu toimus 16. juulil 2014 (16.7.2014protokoll punkt 17).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP)) (B8-0071/2014);

- Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Margrete Auken, Judith Sargentini, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jan Philipp Albrecht, Rebecca Harms ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP)) (B8-0072/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark ja Michèle Alliot-Marie fraktsiooni PPE nimel vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP)) (B8-0073/2014);

- Charles Tannock ja Bas Belder fraktsiooni ECR nimel vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP)) (B8-0074/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP)) (B8-0075/2014);

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Teresa Rodriguez-Rubio, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz ja Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP)) (B8-0076/2014);

- Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP)) (B8-0077/2014).

Hääletus: 17.7.2014protokoll punkt 10.8.


7. Agressioonikuritegu (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Agressioonikuritegu (2014/2724(RSP))

Arutelu toimus 16. juulil 2014 (16.7.2014protokoll punkt 20).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel agressioonikuritegude kohta (2014/2724(RSP)) (B8-0065/2014);

- Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ja Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel agressioonikuritegude kohta (2014/2724(RSP)) (B8-0066/2014);

- Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel agressioonikuritegude kohta (2014/2724(RSP)) (B8-0067/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel agressioonikuritegude kohta (2014/2724(RSP)) (B8-0068/2014);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés ja Monica Macovei fraktsiooni PPE nimel agressioonikuritegude kohta (2014/2724(RSP)) (B8-0069/2014);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel agressioonikuritegude kohta (2014/2724(RSP)) (B8-0070/2014).

Hääletus: 17.7.2014protokoll punkt 10.9.


8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 15.7.2014protokoll punkt 2.)


8.1. Meriam Yahia Ibrahimi juhtum Sudaanis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 ja B8-0022/2014 (2014/2727(RSP))

Peter van Dalen, Tunne Kelam, Javier Nart, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Louis Aliot (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari ja Silvia Costa.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.7.2014protokoll punkt 10.1.


8.2. Sõna- ja kogunemisvabadus Egiptuses

Resolutsiooni ettepanekud B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ja B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Mark Demesmaeker, Mariya Gabriel, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer ja Marina Albiol Guzmán tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Goffredo Maria Bettini fraktsiooni S&D nimel, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Amjad Bashir fraktsiooni EFDD nimel, Monica Macovei, Marian Harkin ja Marie-Christine Vergiat, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Charles Tannock ja Marek Jurek.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.7.2014protokoll punkt 10.2.


8.3. Boko Harami hiljutised rünnakud Nigeerias

Resolutsiooni ettepanekud B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 ja B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan ja Lidia Senra Rodríguez tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ryszard Czarnecki, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge ja Diane Dodds.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marc Tarabella, Georg Mayer ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.7.2014protokoll punkt 10.3.


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võtsid Daniel Caspary president Martin Schulzi sõnavõtu kohta eelmisel päeval Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel ja Reinhard Bütikofer samal teemal.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Meriam Yahia Ibrahimi juhtum Sudaanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 ja B8-0022/2014

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0010/2014

(asendades B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 ja B8-0022/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller ja Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Ana Gomes, Richard Howitt, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri ja Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch ja Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio ja Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0006)


10.2. Sõna- ja kogunemisvabadus Egiptuses (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ja B8-0015/2014

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0007/2014

(asendades B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ja B8-0015/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb ja Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey ja Pablo Echenique fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0007)


10.3. Boko Harami hiljutised rünnakud Nigeerias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 ja B8-0024/2014

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0016/2014

(asendades B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 ja B8-0024/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller ja Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel;

Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano ja Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens ja Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Kostas Chrysogonos ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0008)


10.4. Parlamentidevahelistesse delegatsioonidesse nimetamine (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek: Parlamentidevahelistesse delegatsioonidesse nimetamine


(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

Heaks kiidetud (17.7.2014protokoll lisa 1)


10.5. Olukord Ukrainas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 ja B8-0057/2014

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0025/2014

(asendades B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 ja B8-0057/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica ja Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz ja Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz ja Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy ja Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Valentinas Mazuronis ja Iveta Grigule.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0009)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0028/2014 ja B8-0056/2014 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Jacek Saryusz-Wolski esitas muudatusettepanekute 1 ja 11 kohta kaks suulist muudatusettepanekut, mis võeti vastu, ning muudatusettepaneku 5 kohta suulise muudatusettepaneku, mis lükati tagasi, kuna selle hääletuselepanemisele avaldas vastuseisu enam kui 40 parlamendiliiget.


10.6. Noorte tööhõive (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 ja B8-0058/2014

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0027/2014

(asendades B8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 ja B8-0058/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

David Casa ja Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel;

Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel;

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel;

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana ja Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0010)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0030/2014, B8-0052/2014 ja B8-0055/2014 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Georg Mayer hääletuse läbiviimise teemal.


10.7. Olukord Iraagis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 ja B8-0064/2014

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0059/2014

(asendades B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 ja B8-0064/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson ja Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis ja Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff ja Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert ja Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0011)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0062/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Ana Gomes, et teha tehniline täpsustus punkti 6 kohta.


10.8. Vägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014 ja B8-0077/2014

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0071/2014

(asendades B8-0071/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014 ja B8-0075/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie ja Philippe Juvin fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boştinaru ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius ja Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel;

Vastu võetud (P8_TA(2014)0012)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0072/2014, B8-0076/2014 ja B8-0077/2014 muutusid kehtetuks.)


10.9. Agressioonikuritegu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 ja B8-0070/2014

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0065/2014

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0066/2014

(asendades B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 ja B8-0070/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel;

Helmut Scholz ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vastu võetud (P8_TA(2014)0013)


11. Parlamendi koosseis

Carlos Jiménez Villarejo on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 1. augustist 2014.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.

°
° ° °

Sõna võttis Jörg Leichtfried istungi korralduse teemal.


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Olukord Ukrainas (2014/2705(RSP)) - RC-B8-0025/2014

Charles Tannock, Csaba Sógor, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Marina Albiol Guzmán, James Carver ja Tatjana Ždanoka.

Noorte tööhõive (2014/2713(RSP)) - RC-B8-0027/2014

Bernd Lucke, Csaba Sógor, Anne Sander, Joëlle Mélin, Tiziana Beghin, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Anna Záborská ja Steven Woolfe.

Olukord Iraagis (2014/2716(RSP)) - RC-B8-0059/2014

Udo Voigt.

Vägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel (2014/2723(RSP)) - RC-B8-0071/2014

Udo Voigt.

°
° ° °

Sõna võtsid Marco Valli ja Seán Kelly.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


14. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


15. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 15.–18. septembril 2014.


16. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Andersson, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, de Graaff, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Bermejo, López, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sosa Wagner, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Händel, Hübner, La Via, Lösing, Morvai, Tajani

Õigusteave - Privaatsuspoliitika