Indeks 
Zapisnik
PDF 225kWORD 170k
Četvrtak, 17. srpnja 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Stanje u Ukrajini (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Zapošljavanje mladih (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Stanje u Iraku (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Eskalacija nasilja između Izraela i Palestine (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Kazneno djelo agresije (podneseni prijedlozi rezolucija)
 8.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
8.1.Sudan, slučaj Meriam Yahije Ibrahim
  
8.2.Sloboda izražavanja i okupljanja u Egiptu
  
8.3.Nigerija, nedavni napadi Boko Harama
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Glasovanje
  
10.1.Sudan, slučaj Meriam Yahije Ibrahim (glasovanje)
  
10.2.Sloboda izražavanja i okupljanja u Egiptu (glasovanje)
  
10.3.Nigerija, nedavni napadi Boko Harama (glasovanje)
  
10.4.Imenovanja u međuparlamentarna izaslanstva (glasovanje)
  
10.5.Stanje u Ukrajini (glasovanje)
  
10.6.Zapošljavanje mladih (glasovanje)
  
10.7.Stanje u Iraku (glasovanje)
  
10.8.Eskalacija nasilja između Izraela i Palestine (glasovanje)
  
10.9.Kazneno djelo agresije (glasovanje)
 11.Sastav Parlamenta
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 16.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Corina CREŢU
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 10:00 sati.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o širenju satelitskih podataka o promatranju Zemlje u komercijalne svrhe (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležni :

IMCO

mišljenje :

ITRE, LIBE, INTA

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 18/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0010/2014 - C8-0095/2014 - 2014/2050(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 19/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0011/2014 - C8-0096/2014 - 2014/2051(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 20/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0012/2014 - C8-0097/2014 - 2014/2052(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2.prosinca2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/003 ES/Hrana i piće iz Aragonije) (COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom13. Međuinstitucijskog sporazuma od 2.prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction) (COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležni :

PECH

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 15/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0013/2014 - C8-0103/2014 - 2014/2056(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 16/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0014/2014 - C8-0104/2014 - 2014/2057(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, s iznimkom odredbi koje se odnose na postupanje prema državljanima trećih zemalja koji su zakonito zaposleni kao radnici na državnom području druge stranke (13613/2013 - C8-0105/2014 - 2013/0151A(NLE))

upućeno

nadležni :

AFET

mišljenje :

INTA

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu odredbi koje se odnose na postupanje prema državljanima trećih zemalja koji su zakonito zaposleni kao radnici na državnom području druge strane (14011/2013 - C8-0106/2014 - 2013/0151B(NLE))

upućeno

nadležni :

LIBE

mišljenje :

AFET, EMPL

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom sustavu za satelitsku navigaciju (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Kraljevine Maroka (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE))

upućeno

nadležni :

ITRE

- Preporuka o uredbi Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (ECB/2014/13) (11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS))

upućeno

nadležni :

ECON

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 21/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0015/2014 - C8-0111/2014 - 2014/2060(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 22/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0016/2014 - C8-0112/2014 - 2014/2061(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o lošoj prehrani i rizicima za zdravlje građana (B8-0002/2014)

upućeno

nadležni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1760/2000 o elektroničkom označivanju goveda kojom se brišu odredbe o dobrovoljnom označivanju govedine (B8-0004/2014)

upućeno

nadležni :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o referendumu za osamostaljenje Veneta (B8-0005/2014)

upućeno

nadležni :

AFCO

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o skandalu s talidomidom i zdravstvenim potrebama preživjelih žrtava u Europi (B8-0006/2014)

upućeno

nadležni :

ENVI


3. Stanje u Ukrajini (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Ukrajini (2014/2717(RSP))

Rasprava je održana 15. srpnja 2014. (točka 8. zapisnika od 15.7.2014.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime kluba PPE, o stanju u Ukrajini (2014/2717(RSP)) (B8-0029/2014);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz i Miltiadis Kyrkos, u ime kluba S&D, o stanju u Ukrajini (2014/2717(RSP)) (B8-0026/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden i Ruža Tomašić, u ime kluba ECR, o stanju u Ukrajini (2014/2717(RSP)) (B8-0025/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck i Gerben-Jan Gerbrandy, u ime kluba ALDE, o stanju u Ukrajini (2014/2717(RSP)) (B8-0057/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa i Dimitrios Papadimoulis, u ime kluba GUE/NGL, o Ukrajini (2014/2717(RSP)) (B8-0056/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout i Ernest Maragall, u ime kluba Verts/ALE, o stanju u Ukrajini (2014/2717(RSP)) (B8-0054/2014);;

- Valentinas Mazuronis, u ime kluba EFDD, o stanju u Ukrajini (2014/2717(RSP)) (B8-0028/2014).

Glasovanje: točka 10.5. zapisnika od 17.7.2014.


4. Zapošljavanje mladih (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Zapošljavanje mladih (2014/2713(RSP))

Rasprava je održana 16. srpnja 2014. (točka 8. zapisnika od 16.7.2014.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Bas Eickhout i Ernest Maragall, u ime kluba Verts/ALE, o zapošljavanju mladih 2014/2713(RSP) (B8-0027/2014);

- Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis, u ime kluba EFDD, o zapošljavanju mladih (2014/2713(RSP)) (B8-0030/2014);

- David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker, i Sofia Ribeiro, u ime kluba PPE, o zapošljavanju mladih (2014/2713(RSP)) (B8-0051/2014);

- Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski i Ruža Tomašić, u ime kluba ECR, o zapošljavanju mladih (2014/2713(RSP)) (B8-0052/2014);

- Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues, Agnes Jongerius, Javier López Fernández, Sion Simon, Brando Maria Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena i Marita Ulvskog, u ime kluba S&D, o zapošljavanju mladih (2014/2713(RSP)) (B8-0053/2014);

- Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Georgios Katrougkalos, Pablo Iglesias, Pablo Echenique et Carlos Jiménez Villarejo, u ime kluba GUE/NGL, o zapošljavanju mladih (2014/2713(RSP)) (B8-0055/2014);

- Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki i Marietje Schaake, u ime kluba ALDE, o zapošljavanju mladih (2014/2713(RSP)) (B8-0058/2014).

Glasovanje: točka 10.6. zapisnika od 17.7.2014.


5. Stanje u Iraku (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Iraku (2014/2716(RSP))

Rasprava je održana 16. srpnja 2014. (točka 16. zapisnika od 16.7.2014.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga i Ruža Tomašić, u ime kluba ECR, o stanju u Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0059/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Davor Ivo Stier i Philippe Juvin, u ime kluba PPE, o stanju u Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0060/2014);

- Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund i Konstantinos Papadakis, u ime kluba S&D, o stanju u Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0061/2014);

- Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique i Carlos Jiménez Villarejo, u ime kluba GUE/NGL, o stanju u Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0062/2014);

- Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato i Tamás Meszerics, u ime kluba Verts/ALE, o stanju u Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0063/2014);

- Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff et Fernando Maura Barandiarán, u ime kluba ALDE, o stanju u Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0064/2014).

Glasovanje: točka 10.7. zapisnika od 17.7.2014.


6. Eskalacija nasilja između Izraela i Palestine (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Eskalacija nasilja između Izraela i Palestine (2014/2723(RSP))

Rasprava je održana 16. srpnja 2014. (točka 17. zapisnika od 16.7.2014.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru i Knut Fleckenstein, u ime kluba S&D, o eskalaciji nasilja između Izraela i Palestine (2014/2723(RSP)) (B8-0071/2014);

- Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Margrete Auken, Judith Sargentini, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jan Philipp Albrecht, Rebecca Harms i Bart Staes, u ime kluba Verts/ALE, o eskalaciji nasilja između Izraela i Palestine (2014/2723(RSP)) (B8-0072/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark i Michèle Alliot-Marie, u ime kluba PPE, o eskalaciji nasilja između Izraela i Palestine (2014/2723(RSP)) (B8-0073/2014);

- Charles Tannock i Bas Belder, u ime kluba ECR, o eskalaciji nasilja između Izraela i Palestine (2014/2723(RSP)) (B8-0074/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl i Marielle de Sarnez, u ime kluba ALDE, o eskalaciji nasilja između Izraela i Palestine (2014/2723(RSP)) (B8-0075/2014);

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Teresa Rodriguez-Rubio, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz i Martina Michels, u ime kluba GUE/NGL, o eskalaciji nasilja između Izraela i Palestine (2014/2723(RSP)) (B8-0076/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, u ime kluba EFDD, o eskalaciji nasilja između Izraela i Palestine (2014/2723(RSP)) (B8-0077/2014).

Glasovanje: točka 10.8. zapisnika od 17.7.2014.


7. Kazneno djelo agresije (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Kazneno djelo agresije (2014/2724(RSP))

Rasprava je održana 16. srpnja 2014. (točka 20. zapisnika od 16.7.2014.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Charles Tannock, u ime kluba ECR, o zločinu agresije (2014/2724(RSP)) (B8-0065/2014);

- Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Ernest Maragall, u ime kluba Verts/ALE, o zločinu agresije (2014/2724(RSP)) (B8-0066/2014);

- Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin i Richard Howitt, u ime kluba S&D, o zločinu agresije (2014/2724(RSP)) (B8-0067/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis i Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL, o zločinu agresije (2014/2724(RSP)) (B8-0068/2014);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés i Monica Macovei, u ime kluba PPE, o zločinu agresije (2014/2724(RSP)) (B8-0069/2014);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens i Ramon Tremosa i Balcells, u ime kluba ALDE, o zločinu agresije (2014/2724(RSP)) (B8-0070/2014).

Glasovanje: točka 10.9. zapisnika od 17.7.2014.


8. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 2. zapisnika od 15.7.2014..)


8.1. Sudan, slučaj Meriam Yahije Ibrahim

Prijedlozi rezolucija B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 i B8-0022/2014 (2014/2727(RSP))

Peter van Dalen, Tunne Kelam, Javier Nart, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer i Marie-Christine Vergiat predstavljaju prijedloge rezolucije.

Govorili su: Jaromír Štětina u ime kluba PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u ime kluba S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski u ime kluba ECR, Louis Aliot, nezavisni zastupnik, Pavel Svoboda i Marc Tarabella.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari i Silvia Costa.

Govorio je Androulla Vassiliou (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 17. srpnja 2014.


8.2. Sloboda izražavanja i okupljanja u Egiptu

Prijedlozi rezolucija B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 i B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Mark Demesmaeker, Mariya Gabriel, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer i Marina Albiol Guzmán predstavljaju prijedloge rezolucije.

Govorili su: Seán Kelly u ime kluba PPE, Goffredo Maria Bettini u ime kluba S&D, Karol Adam Karski u ime kluba ECR, Fernando Maura Barandiarán u ime kluba ALDE, Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL, Amjad Bashir u ime kluba EFDD, Monica Macovei, Marian Harkin i Marie-Christine Vergiat, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Charles Tannock i Marek Jurek.

Govorio je Androulla Vassiliou (povjerenica Komisije)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 17. srpnja 2014.


8.3. Nigerija, nedavni napadi Boko Harama

Prijedlozi rezolucija B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 i B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan i Lidia Senra Rodríguez predstavljaju prijedloge rezolucije.

Govorili su: Mariya Gabriel u ime kluba PPE Ana Gomes, u ime kluba S&D, Bas Belder u ime kluba ECR, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ryszard Czarnecki, Izaskun Bilbao Barandica u ime kluba ALDE, Heidi Hautala u ime kluba Verts/ALE, Ignazio Corrao u ime kluba EFDD, Eleytherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge i Diane Dodds.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marc Tarabella, Georg Mayer i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Govorio je Androulla Vassiliou (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.3. zapisnika od 17.7.2014.


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Govorili su: Daniel Caspary o govoru predsjednika Martina Schulza na sjednici Europskog vijeća jučer u Bruxellesu, i Reinhard Bütikofer o istoj temi.


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Sudan, slučaj Meriam Yahije Ibrahim (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 i B8-0022/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0010/2014

(koji zamjenjujeB8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 i B8-0022/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller i Lars Adaktusson, u ime kluba PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Ana Gomes, Richard Howitt, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri i Silvia Costa, u ime kluba S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch i Peter van Dalen, u ime kluba ECR;

Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen i Javier Nart, u ime kluba ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio i Dennis de Jong, u ime kluba GUE/NGL;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun i Ulrike Lunacek, u ime kluba Verts/ALE.

Usvojen (P8_TA(2014)0006)


10.2. Sloboda izražavanja i okupljanja u Egiptu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 i B8-0015/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0007/2014

(koji zamjenjujeB8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 i B8-0015/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb i Lars Adaktusson, u ime kluba PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano i Ana Gomes, u ime kluba S&D;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki, u ime kluba ECR;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries i Ramon Tremosa i Balcells, u ime kluba ALDE;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey i Pablo Echenique, u ime kluba GUE/NGL;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall i Ulrike Lunacek, u ime kluba Verts/ALE.

Usvojen (P8_TA(2014)0007)


10.3. Nigerija, nedavni napadi Boko Harama (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 i B8-0024/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0016/2014

(koji zamjenjujeB8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 i B8-0024/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller i Lars Adaktusson, u ime kluba PPE;

Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano i Elena Valenciano Martínez-Orozco, u ime kluba S&D;

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki i Tomasz Piotr Poręba, u ime kluba ECR;

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens i Javier Nart, u ime kluba ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Kostas Chrysogonos i Sofia Sakorafa, u ime kluba GUE/NGL;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun i Ulrike Lunacek, u ime kluba Verts/ALE.

Usvojen (P8_TA(2014)0008)


10.4. Imenovanja u međuparlamentarna izaslanstva (glasovanje)

Prijedlog Konferencije predsjednika : Imenovanja u međuparlamentarna izaslanstva


(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

Proglašeno kao odobreno (prilog 1 zapisnika od 17.7.2014.)


10.5. Stanje u Ukrajini (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 i B8-0057/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0025/2014

(koji zamjenjujeB8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 i B8-0057/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime kluba PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz i Vilija Blinkevičiūtė, u ime kluba S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz i Zbigniew Kuźmiuk, u ime kluba ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy i Martina Dlabajová, u ime kluba ALDE;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek i Heidi Hautala, u ime kluba Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis i Iveta Grigule.

Usvojen (P8_TA(2014)0009)

(Prijedlozi rezolucija B8-0028/2014 i B8-0056/2014 se ne razmatraju.)

Govorili su:

Jacek Saryusz-Wolski podnio je dva usmena amandmana na amandmane 1. i 11., koji su prihvaćeni, te na amandman 5., koji nije prihvaćen jer je više od 40 zastupnika bilo protiv njegova razmatranja.


10.6. Zapošljavanje mladih (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 i B8-0058/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0027/2014

(koji zamjenjujeB8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 i B8-0058/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

David Casa i Ivo Belet, u ime kluba PPE;

Jutta Steinruck, u ime kluba S&D;

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki i Marietje Schaake, u ime kluba ALDE;

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana i Tamás Meszerics, u ime kluba Verts/ALE.

Usvojen (P8_TA(2014)0010)

(Prijedlozi rezolucija B8-0030/2014, B8-0052/2014 i B8-0055/2014 se ne razmatraju.)

Govorili su:

Georg Mayer o odvijanju glasovanja.


10.7. Stanje u Iraku (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 i B8-0064/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0059/2014

(koji zamjenjujeB8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 i B8-0064/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson i Davor Ivo Stier, u ime kluba PPE;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis i Silvia Costa, u ime kluba S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga i Angel Dzhambazki, u ime kluba ECR;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff i Fernando Maura Barandiarán, u ime kluba ALDE;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert i Tamás Meszerics, u ime kluba Verts/ALE.

Usvojen (P8_TA(2014)0011)

(Prijedlog rezolucije B8-0062/2014 se ne razmatra.)

Govorili su:

Ana Gomes kako bi u tehničkom smislu detaljnije pojasnila stavak 6.


10.8. Eskalacija nasilja između Izraela i Palestine (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014 i B8-0077/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0071/2014

(koji zamjenjujeB8-0071/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014 i B8-0075/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie i Philippe Juvin, u ime kluba PPE;

Victor Boştinaru i Knut Fleckenstein, u ime kluba S&D;

Charles Tannock, u ime kluba ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius i Fernando Maura Barandiarán, u ime kluba ALDE;

Usvojen (P8_TA(2014)0012)

(Prijedlozi rezolucija B8-0072/2014, B8-0076/2014 i B8-0077/2014 se ne razmatraju.)


10.9. Kazneno djelo agresije (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 i B8-0070/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0065/2014

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0066/2014

(koji zamjenjujeB8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 i B8-0070/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan i László Tőkés, u ime kluba PPE;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin i Richard Howitt, u ime kluba S&D;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells i Annemie Neyts-Uyttebroeck, u ime kluba ALDE;

Helmut Scholz i Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL;

Barbara Lochbihler i Judith Sargentini, u ime kluba Verts/ALE

Usvojen (P8_TA(2014)0013)


11. Sastav Parlamenta

Carlos Jiménez Villarejo pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 1. kolovoza 2014.

Sukladno s člankom 4. stavkom 3. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.

°
° ° °

Govorio je Jörg Leichtfried o odvijanju sjednice.


12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Stanje u Ukrajini (2014/2705(RSP)) - RC-B8-0025/2014

Charles Tannock, Csaba Sógor, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Marina Albiol Guzmán, James Carver i Tatjana Ždanoka.

Zapošljavanje mladih (2014/2713(RSP)) - RC-B8-0027/2014

Bernd Lucke, Csaba Sógor, Anne Sander, Joëlle Mélin, Tiziana Beghin, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Anna Záborská i Steven Woolfe.

Stanje u Iraku (2014/2716(RSP)) - RC-B8-0059/2014

Udo Voigt

Eskalacija nasilja između Izraela i Palestine (2014/2723(RSP)) - RC-B8-0071/2014

Udo Voigt.

°
° ° °

Govorili su: Marco Valli i Seán Kelly.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


14. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


15. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 15. do 18. rujna 2014.


16. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 12:30 sati.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Andersson, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, de Graaff, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Bermejo, López, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sosa Wagner, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Händel, Hübner, La Via, Lösing, Morvai, Tajani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti