Rodyklė 
Protokolas
PDF 230kWORD 172k
Ketvirtadienis, 2014 m. liepos 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Padėtis Ukrainoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Jaunimo užimtumas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Padėtis Irake (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Agresijos nusikaltimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
8.1.Sudanas: Meriam Yahios Ibrahim atvejis
  
8.2.Žodžio ir susirinkimų laisvė Egipte
  
8.3.Nigerija: neseniai įvykdyti organizacijos „Boko Haram“ išpuoliai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Sudanas: Meriam Yahios Ibrahim atvejis (balsavimas)
  
10.2.Žodžio ir susirinkimų laisvė Egipte (balsavimas)
  
10.3.Nigerija: neseniai įvykdyti organizacijos „Boko Haram“ išpuoliai (balsavimas)
  
10.4.Paskyrimai į tarpparlamentines delegacijas (balsavimas)
  
10.5.Padėtis Ukrainoje (balsavimas)
  
10.6.Jaunimo užimtumas (balsavimas)
  
10.7.Padėtis Irake (balsavimas)
  
10.8.Smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacija (balsavimas)
  
10.9.Agresijos nusikaltimas (balsavimas)
 11.Parlamento sudėtis
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Corina CREŢU
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Žemės stebėjimo palydovų duomenų komercinės sklaidos (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, LIBE, INTA

- Pasiūlymas perkelti DEC 18/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0010/2014 - C8-0095/2014 - 2014/2050(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 19/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0011/2014 - C8-0096/2014 - 2014/2051(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 20/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0012/2014 - C8-0097/2014 - 2014/2052(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage“) (COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction“) (COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2011m. gruodžio 13d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)Nr.1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų (COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas perkelti DEC 15/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0013/2014 - C8-0103/2014 - 2014/2056(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 16/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0014/2014 - C8-0104/2014 - 2014/2057(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo sudarymo, išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius (13613/2013 - C8-0105/2014 - 2013/0151A(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su nuostatomis dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius (14011/2013 - C8-0106/2014 - 2013/0151B(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, EMPL

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) sudarymo (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (ECB/2014/13) (11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas perkelti DEC 21/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0015/2014 - C8-0111/2014 - 2014/2060(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 22/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0016/2014 - C8-0112/2014 - 2014/2061(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto – Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl netinkamos mitybos ir pavojaus piliečių sveikatai (B8-0002/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuria dėl galvijų elektroninio identifikavimo ir dėl savanoriško jautienos ženklinimo nuostatų panaikinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000 (B8-0004/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl referendumo dėl Veneto regiono nepriklausomybės (B8-0005/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl talidomido skandalo ir išgyvenusių aukų poreikių sveikatos srityje Europoje (B8-0006/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


3. Padėtis Ukrainoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Ukrainoje (2014/2717(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. liepos 15 d. ( 8 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica ir Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP)) (B8-0029/2014);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz ir Miltiadis Kyrkos S&D frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP)) (B8-0026/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP)) (B8-0025/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck ir Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP)) (B8-0057/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Ukrainos (2014/2717(RSP)) (B8-0056/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP)) (B8-0054/2014);

- Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2717(RSP)) (B8-0028/2014).

Balsavimas: 10.5 punktas.


4. Jaunimo užimtumas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Jaunimo užimtumas (2014/2713(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. liepos 16 d. ( 8 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Bas Eickhout ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu – Jaunimo užimtumas 2014/2713(RSP) (B8-0027/2014);

- Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu – dėl jaunimo užimtumo (2014/2713(RSP)) (B8-0030/2014);

- David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker ir Sofia Ribeiro PPE frakcijos vardu – dėl jaunimo užimtumo (2014/2713(RSP)) (B8-0051/2014);

- Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl jaunimo užimtumo (2014/2713(RSP)) (B8-0052/2014);

- Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues, Agnes Jongerius, Javi López, Siôn Simon, Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena ir Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu – dėl jaunimo užimtumo (2014/2713(RSP)) (B8-0053/2014);

- Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Georgios Katrougkalos, Pablo Iglesias, Pablo Echenique ir Carlos Jiménez Villarejo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl jaunimo užimtumo (2014/2713(RSP)) (B8-0055/2014);

- Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu – dėl jaunimo užimtumo (2014/2713(RSP)) (B8-0058/2014).

Balsavimas: 10.6 punktas.


5. Padėtis Irake (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Irake (2014/2716(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. liepos 16 d. ( 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl padėties Irake (2014/2716(RSP)) (B8-0059/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Davor Ivo Stier ir Philippe Juvin PPE frakcijos vardu – dėl padėties Irake (2014/2716(RSP)) (B8-0060/2014);

- Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund ir Konstantinos Papadakis , nepriklausomas Parlamento narys – dėl padėties Irake (2014/2716(RSP)) (B8-0061/2014);

- Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias ir Pablo Echenique – dėl padėties Irake (2014/2716(RSP)) (B8-0062/2014);

- Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique ir Carlos Jiménez Villarejo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Irake (2014/2716(RSP)) (B8-0063/2014);

- Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato ir Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Irake (2014/2716(RSP)) (B8-0064/2014).

Balsavimas: 10.7 punktas.


6. Smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacija (2014/2723(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. liepos 16 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0071/2014);

- Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Margrete Auken, Judith Sargentini, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jan Philipp Albrecht, Rebecca Harms ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0072/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark ir Michèle Alliot-Marie PPE frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0073/2014);

- Charles Tannock ir Bas Belder ECR frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0074/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0075/2014);

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Teresa Rodriguez-Rubio, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz ir Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0076/2014);

- Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu – dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos (2014/2723(RSP)) (B8-0077/2014).

Balsavimas: 10.8 punktas.


7. Agresijos nusikaltimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Agresijos nusikaltimas (2014/2724(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. liepos 16 d. ( 20 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0065/2014);

- Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0066/2014);

- Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0067/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0068/2014);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés ir Monica Macovei PPE frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0069/2014);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl agresijos nusikaltimo (2014/2724(RSP)) (B8-0070/2014).

Balsavimas: 10.9 punktas.


8.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


8.1. Sudanas: Meriam Yahios Ibrahim atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 ir B8-0022/2014 (2014/2727(RSP))

Peter van Dalen, Tunne Kelam, Javier Nart, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Louis Aliot, Pavel Svoboda ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari ir Silvia Costa.

Kalbėjo Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.1 punktas.


8.2. Žodžio ir susirinkimų laisvė Egipte

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ir B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Mark Demesmaeker, Mariya Gabriel, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer ir Marina Albiol Guzmán pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Goffredo Maria Bettini S&D frakcijos vardu, Karol Karski ECR frakcijos vardu, Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Amjad Bashir EFDD frakcijos vardu, Monica Macovei, Marian Harkin ir Marie-Christine Vergiat (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Marek Jurek).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Charles Tannock ir Marek Jurek.

Kalbėjo Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.2 punktas.


8.3. Nigerija: neseniai įvykdyti organizacijos „Boko Haram“ išpuoliai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 ir B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan ir Lidia Senra Rodríguez pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ryszard Czarnecki), Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleytherios Synadinos, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge ir Diane Dodds.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marc Tarabella, Georg Mayer ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Kalbėjo Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.3 punktas.


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo: Daniel Caspary dėl Parlamento Pirmininko Martin Schulz kalbos, pasakytos per vakar vykusį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Briuselyje, ir Reinhard Bütikofer – ta pačia tema.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Sudanas: Meriam Yahios Ibrahim atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 ir B8-0022/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0010/2014

(keičia B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 ir B8-0022/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller ir Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Ana Gomes, Richard Howitt, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri ir Silvia Costa S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch ir Peter van Dalen ECR frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ir Javier Nart ALDE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio ir Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0006).


10.2. Žodžio ir susirinkimų laisvė Egipte (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ir B8-0015/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0007/2014

(keičia B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ir B8-0015/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb ir Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey ir Pablo Echenique GUE/NGL frakcijos vardu;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0007).


10.3. Nigerija: neseniai įvykdyti organizacijos „Boko Haram“ išpuoliai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 ir B8-0024/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0016/2014

(keičia B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 ir B8-0024/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller ir Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano ir Elena Valenciano Martínez-Orozco S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens ir Javier Nart ALDE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Kostas Chrysogonos ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0008).


10.4. Paskyrimai į tarpparlamentines delegacijas (balsavimas)

Pirmininkų sueigos pasiūlymas: Paskyrimai į tarpparlamentines delegacijas


(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

Bendroji pozicija paskelbta patvirtinta ( 1 priedas).


10.5. Padėtis Ukrainoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 ir B8-0057/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0025/2014

(keičia B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 ir B8-0057/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica ir Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz ir Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz ir Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy ir Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

Valentinas Mazuronis ir Iveta Grigule.

Priimta (P8_TA(2014)0009).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0028/2014 ir B8-0056/2014 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Jacek Saryusz-Wolski pateikė žodžiu du 1 ir 11 pakeitimų pakeitimus, kurie buvo priimti, ir 5 pakeitimo pakeitimą, kuris buvo atmestas, nes pastarajam žodiniam pakeitimui prieštaravo daugiau kaip 40 Parlamento narių.


10.6. Jaunimo užimtumas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 ir B8-0058/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0027/2014

(keičia B8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 ir B8-0058/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

David Casa ir Ivo Belet PPE frakcijos vardu;

Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu;

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu;

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana ir Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0010).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0030/2014, B8-0052/2014 ir B8-0055/2014 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Georg Mayer dėl balsavimo eigos.


10.7. Padėtis Irake (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 ir B8-0064/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0059/2014

(keičia B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 ir B8-0064/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson ir Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis ir Silvia Costa S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff ir Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert ir Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0011).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0062/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Ana Gomes pateikė 6 dalies techninį patikslinimą.


10.8. Smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014 ir B8-0077/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0071/2014

(keičia B8-0071/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014 ir B8-0075/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie ir Philippe Juvin PPE frakcijos vardu;

Victor Boştinaru ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius ir Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0012).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0072/2014, B8-0076/2014 ir B8-0077/2014 anuliuoti.)


10.9. Agresijos nusikaltimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 ir B8-0070/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0065/2014

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0066/2014

(keičia B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 ir B8-0070/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan ir László Tőkés PPE frakcijos vardu;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells ir Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu;

Helmut Scholz ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0013).


11. Parlamento sudėtis

Carlos Jiménez Villarejo raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 3 dalimi, Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.

°
° ° °

Kalbėjo Jörg Leichtfried dėl posėdžio eigos.


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Padėtis Ukrainoje (2014/2705(RSP)) - RC-B8-0025/2014

Charles Tannock, Csaba Sógor, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Marina Albiol Guzmán, James Carver ir Tatjana Ždanoka.

Jaunimo užimtumas (2014/2713(RSP)) - RC-B8-0027/2014

Bernd Lucke, Csaba Sógor, Anne Sander, Joëlle Mélin, Tiziana Beghin, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Anna Záborská ir Steven Woolfe.

Padėtis Irake (2014/2716(RSP)) - RC-B8-0059/2014

Udo Voigt.

Smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacija (2014/2723(RSP)) - RC-B8-0071/2014

Udo Voigt.

°
° ° °

Kalbėjo: Marco Valli ir Seán Kelly.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


14. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


15. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2014 m. rugsėjo 15–18 d.


16. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 12.30 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Andersson, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, de Graaff, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Bermejo, López, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sosa Wagner, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Händel, Hübner, La Via, Lösing, Morvai, Tajani

Teisinė informacija - Privatumo politika