Index 
Proces-verbal
PDF 228kWORD 176k
Joi, 17 iulie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Situația din Ucraina (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Situația din Irak (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Escaladarea violenței între Israel și Palestina (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Crima de agresiune (propuneri de rezoluție depuse)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Sudan - cazul lui Meriam Yahia Ibrahim
  8.2.Libertatea de exprimare și de întrunire în Egipt
  8.3.Nigeria - atacuri recente ale Boko Haram
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Votare
  10.1.Sudan - cazul lui Meriam Yahia Ibrahim (vot)
  10.2.Libertatea de exprimare și de întrunire în Egipt (vot)
  10.3.Nigeria - atacuri recente ale Boko Haram (vot)
  10.4.Numiri în delegațiile interparlamentare (vot)
  10.5.Situația din Ucraina (vot)
  10.6.Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (vot)
  10.7.Situația din Irak (vot)
  10.8.Escaladarea violenței între Israel și Palestina (vot)
  10.9.Crima de agresiune (vot)
 11.Componența Parlamentului
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Corina CREŢU
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 10.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind difuzarea datelor satelitare de observare a Pământului în scopuri comerciale (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, LIBE, INTA

- Propunere de virament de credite DEC 18/2014 – Secțiunea III - Comisie (N8-0010/2014 - C8-0095/2014 - 2014/2050(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 19/2014 - Secțiunea III - Comisia (N8-0011/2014 - C8-0096/2014 - 2014/2051(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 20/2014 - Secțiunea III - Comisia (N8-0012/2014 - C8-0097/2014 - 2014/2052(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/003 ES/Aragón - Restaurante) (COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction) (COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

- Propunere de virament de credite DEC 15/2014 - Secțiunea III - Comisia (N8-0013/2014 - C8-0103/2014 - 2014/2056(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 16/2014 - Secțiunea III - Comisia (N8-0014/2014 - C8-0104/2014 - 2014/2057(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți (13613/2013 - C8-0105/2014 - 2013/0151A(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți (14011/2013 - C8-0106/2014 - 2013/0151B(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, EMPL

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Regatul Maroc (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

- Recomandare privind un Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (BCE/2014/13) (11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS))

retrimis

fond :

ECON

- Propunere de virament de credite DEC 21/2014 - Secțiunea III - Comisia (N8-0015/2014 - C8-0111/2014 - 2014/2060(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 22/2014 - Secțiunea III - Comisia (N8-0016/2014 - C8-0112/2014 - 2014/2061(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la alimentația necorespunzătoare și la riscurile acesteia pentru sănătatea cetățenilor (B8-0002/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la modificarea Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită și mânzat (B8-0004/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la referendumul pentru independența regiunii Veneto (B8-0005/2014)

retrimis

fond :

AFCO

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la scandalul legat de Talidomidă și nevoile în materie de sănătate ale victimelor supraviețuitoare din Europa (B8-0006/2014)

retrimis

fond :

ENVI


3. Situația din Ucraina (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Ucraina (2014/2717(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 15 iulie 2014 (punctul 8 al PV din 15.7.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica și Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Ucraina (2014/2717(RSP)) (B8-0029/2014);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz și Miltiadis Kyrkos, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Ucraina (2014/2717(RSP)) (B8-0026/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Ucraina (2014/2717(RSP)) (B8-0025/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck și Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Ucraina (2014/2717(RSP)) (B8-0057/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Ucraina (2014/2717(RSP)) (B8-0056/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Ucraina (2014/2717(RSP)) (B8-0054/2014);

- Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Ucraina (2014/2717(RSP)) (B8-0028/2014).

Vot: punctul 10.5 al PV din 17.7.2014.


4. Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (2014/2713(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 iulie 2014 (punctul 8 al PV din 16.7.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Bas Eickhout și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Locurile de muncă pentru tineri 2014/2713(RSP) (B8-0027/2014);

- Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP)) (B8-0030/2014);

- David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker și Sofia Ribeiro, în numele Grupului PPE, referitoare la locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP)) (B8-0051/2014);

- Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP)) (B8-0052/2014);

- Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues, Agnes Jongerius, Javi López, Siôn Simon, Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena și Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, referitoare la locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP)) (B8-0053/2014);

- Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Georgios Katrougkalos, Pablo Iglesias, Pablo Echenique și Carlos Jiménez Villarejo, în numele Grupului GUE/NGL referitoare la locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP)) (B8-0055/2014);

- Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la locurile de muncă pentru tineri (2014/2713(RSP)) (B8-0058/2014).

Vot: punctul 10.6 al PV din 17.7.2014.


5. Situația din Irak (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Irak (2014/2716(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 iulie 2014 (punctul 16 al PV din 16.7.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0059/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Davor Ivo Stier și Philippe Juvin, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0060/2014);

- Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund și Demetris Papadakis, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0061/2014);

- Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique și Carlos Jiménez Villarejo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0062/2014);

- Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato și Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Irak (2014/2716(RSP)) (B8-0063/2014).

- Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff și Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Irak 2014/2716(RSP) (B8-0064/2014).

Vot: punctul 10.7 al PV din 17.7.2014.


6. Escaladarea violenței între Israel și Palestina (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Escaladarea violenței între Israel și Palestina (2014/2723(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 iulie 2014 (punctul 17 al PV din 16.7.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina (2014/2723(RSP)) (B8-0071/2014);

- Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Margrete Auken, Judith Sargentini, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jan Philipp Albrecht, Rebecca Harms și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina (2014/2723(RSP)) (B8-0072/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark și Michèle Alliot-Marie, în numele Grupului PPE, referitoare la escaladarea violenței dintre israelieni și palestinieni (2014/2723(RSP)) (B8-0073/2014);

- Charles Tannock și Bas Belder, în numele Grupului ECR, referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina (2014/2723(RSP)) (B8-0074/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl și Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina (2014/2723(RSP)) (B8-0075/2014);

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Teresa Rodriguez-Rubio, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina (2014/2723(RSP)) (B8-0076/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la escaladarea violenței dintre israelieni și palestinieni (2014/2723(RSP)) (B8-0077/2014).

Vot: punctul 10.8 al PV din 17.7.2014.


7. Crima de agresiune (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Crima de agresiune (2014/2724(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 iulie 2014 (punctul 20 al PV din 16.7.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la crima de agresiune (2014/2724(RSP)) (B8-0065/2014);

- Barbara Lochbihler, Judith Sargentini și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la crima de agresiune (2014/2724(RSP)) (B8-0066/2014);

- Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin și Richard Howitt, în numele Grupului S&D,referitoare la crima de agresiune (2014/2724(RSP)) (B8-0067/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la crima de agresiune (2014/2724(RSP)) (B8-0068/2014);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés și Monica Macovei, în numele Grupului PPE, referitoare la crima de agresiune (2014/2724(RSP)) (B8-0069/2014);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens și Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, referitoare la crima de agresiune (2014/2724(RSP)) (B8-0070/2014).

Vot: punctul 10.9 al PV din 17.7.2014.


8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 15.7.2014.)


8.1. Sudan - cazul lui Meriam Yahia Ibrahim

Propuneri de rezoluții B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 și B8-0022/2014 (2014/2727(RSP))

Peter van Dalen, Tunne Kelam, Javier Nart, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Louis Aliot, neafiliat, Pavel Svoboda și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari și Silvia Costa.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 17.7.2014.


8.2. Libertatea de exprimare și de întrunire în Egipt

Propuneri de rezoluții B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 și B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Mark Demesmaeker, Mariya Gabriel, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer și Marina Albiol Guzmán au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Goffredo Maria Bettini, în numele Grupului S&D, Karol Karski, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Amjad Bashir, în numele Grupului EFDD, Monica Macovei, Marian Harkin și Marie-Christine Vergiat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Charles Tannock și Marek Jurek.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 17.7.2014.


8.3. Nigeria - atacuri recente ale Boko Haram

Propuneri de rezoluții B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 și B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan și Lidia Senra Rodríguez au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ryszard Czarnecki, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge și Diane Dodds.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marc Tarabella, Georg Mayer și Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 17.7.2014.


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Au intervenit: Daniel Caspary privind discursul președintelui Martin Schulz cu ocazia reuniunii Consiliului European la Bruxelles, în ziua precedentă, și Reinhard Bütikofer pe aceeași temă.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Sudan - cazul lui Meriam Yahia Ibrahim (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 și B8-0022/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0010/2014

(care înlocuiește B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 și B8-0022/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller și Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Ana Gomes, Richard Howitt, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri și Silvia Costa, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch și Peter van Dalen, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen și Javier Nart, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio și Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun și Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2014)0006)


10.2. Libertatea de exprimare și de întrunire în Egipt (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 și B8-0015/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0007/2014

(care înlocuiește B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 și B8-0015/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb și Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries și Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey și Pablo Echenique, în numele Grupului GUE/NGL;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall și Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2014)0007)


10.3. Nigeria - atacuri recente ale Boko Haram (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 și B8-0024/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0016/2014

(care înlocuiește B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 și B8-0024/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller și Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE;

Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano și Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki și Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens și Javier Nart, în numele Grupului ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Kostas Chrysogonos și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun și Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2014)0008)


10.4. Numiri în delegațiile interparlamentare (vot)

Propunere a Conferinței Președinților : Numiri în delegațiile interparlamentare


(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Declarată aprobată (anexa 1 al PV din 17.7.2014)


10.5. Situația din Ucraina (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 și B8-0057/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0025/2014

(care înlocuiește B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 și B8-0057/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica și Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz și Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy și Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis și Iveta Grigule.

Adoptat (P8_TA(2014)0009)

(Propunerile de rezoluții B8-0028/2014 și B8-0056/2014 au devenit caduce.)

Intervenții

Jacek Saryusz-Wolski a prezentat două amendamente orale la amendamentele 1 și 11, care au fost admise, precum și la amendamentul 5, care nu a fost admis, mai mult de 40 deputați opunându-se luării în considerare a amendamentului oral din urmă.


10.6. Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 și B8-0058/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0027/2014

(care înlocuiește B8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 și B8-0058/2014):

depusă de următorii deputați:

David Casa și Ivo Belet, în numele Grupului PPE;

Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D;

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE;

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana și Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2014)0010)

(Propunerile de rezoluții B8-0030/2014, B8-0052/2014 și B8-0055/2014 au devenit caduce.)

Intervenții

Georg Mayer privind desfășurarea votului.


10.7. Situația din Irak (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 și B8-0064/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0059/2014

(care înlocuiește B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 și B8-0064/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson și Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis și Silvia Costa, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff și Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert și Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2014)0011)

(Propunerea de rezoluție B8-0062/2014 a devenit caducă.)

Intervenții

Ana Gomes Pentru a face o precizare de ordin tehnic privind punctul 6.


10.8. Escaladarea violenței între Israel și Palestina (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014 și B8-0077/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0071/2014

(care înlocuiește B8-0071/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014 și B8-0075/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie și Philippe Juvin, în numele Grupului PPE;

Victor Boştinaru și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius și Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE;

Adoptat (P8_TA(2014)0012)

(Propunerile de rezoluții B8-0072/2014, B8-0076/2014 și B8-0077/2014 au devenit caduce.)


10.9. Crima de agresiune (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 și B8-0070/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0065/2014

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0066/2014

(care înlocuiește B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 și B8-0070/2014):

depusă de următorii deputați:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan și László Tőkés, în numele Grupului PPE;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin și Richard Howitt, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells și Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE;

Helmut Scholz și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Barbara Lochbihler și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P8_TA(2014)0013)


11. Componența Parlamentului

Carlos Jiménez Villarejo și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 1 august 2014.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.

°
° ° °

A intervenit Jörg Leichtfried privind desfășurarea ședinței.


12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Situația din Ucraina - (2014/2705(RSP)) - RC-B8-0025/2014

Charles Tannock, Csaba Sógor, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Marina Albiol Guzmán, James Carver și Tatjana Ždanoka.

Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - (2014/2713(RSP)) - RC-B8-0027/2014

Bernd Lucke, Csaba Sógor, Anne Sander, Joëlle Mélin, Tiziana Beghin, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Anna Záborská și Steven Woolfe

Situația din Irak - (2014/2716(RSP)) - RC-B8-0059/2014

Udo Voigt

Escaladarea violenței între Israel și Palestina - (2014/2723(RSP)) - RC-B8-0071/2014

Udo Voigt.

°
° ° °

Au intervenit: Marco Valli și Seán Kelly.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor si intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum si în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor si a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă si publicată în Jurnalul Oficial.


14. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


15. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 15 și 18 septembre 2014.


16. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 12.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Andersson, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, de Graaff, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Bermejo, López, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sosa Wagner, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Händel, Hübner, La Via, Lösing, Morvai, Tajani

Aviz juridic - Politica de confidențialitate