Zoznam 
Zápisnica
PDF 233kWORD 169k
Štvrtok, 17. júla 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Situácia na Ukrajine (predložené návrhy uznesení)
 4.Zamestnanosť mladých ľudí (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia v Iraku (predložené návrhy uznesení)
 6.Stupňovanie násilia medzi Izraelom a Palestínou (predložené návrhy uznesení)
 7.Trestný čin agresie (predložené návrhy uznesení)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
8.1.Sudán – prípad Marjam Jahjá Ibráhímovej
  
8.2.Sloboda prejavu a zhromažďovania v Egypte
  
8.3.Nigéria – nedávne útoky sekty Boko Haram
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Hlasovanie
  
10.1.Sudán – prípad Marjam Jahjá Ibráhímovej (hlasovanie)
  
10.2.Sloboda prejavu a zhromažďovania v Egypte (hlasovanie)
  
10.3.Nigéria – nedávne útoky sekty Boko Haram (hlasovanie)
  
10.4.Vymenovania do medziparlamentných delegácií (hlasovanie)
  
10.5.Situácia na Ukrajine (hlasovanie)
  
10.6.Zamestnanosť mladých ľudí (hlasovanie)
  
10.7.Situácia v Iraku (hlasovanie)
  
10.8.Stupňovanie násilia medzi Izraelom a Palestínou (hlasovanie)
  
10.9.Trestný čin agresie (hlasovanie)
 11.Zloženie Parlamentu
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Corina CREŢU
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.00 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o šírení satelitných údajov získaných pozorovaním Zeme na obchodné účely (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko:

ITRE, LIBE, INTA

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 18/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0010/2014 - C8-0095/2014 - 2014/2050(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 19/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0011/2014 - C8-0096/2014 - 2014/2051(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 20/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0012/2014 - C8-0097/2014 - 2014/2052(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/003 ES/Aragónsko – činnosti reštaurácií a pohostinstiev) (COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebníctvo) (COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

PECH

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 15/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0013/2014 - C8-0103/2014 - 2014/2056(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 16/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0014/2014 - C8-0104/2014 - 2014/2057(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, okrem ustanovení, ktoré sa týkajú zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci, v mene Európskej únie (13613/2013 - C8-0105/2014 - 2013/0151A(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

stanovisko:

INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré sa týkajú zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci, v mene Európskej únie (14011/2013 - C8-0106/2014 - 2013/0151B(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET, EMPL

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom (10437/2014 - C8-0108/2014 - 2013/0414(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

- Odporúčanie prijať nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (ECB/2014/13) (11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 21/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0015/2014 - C8-0111/2014 - 2014/2060(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 22/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0016/2014 - C8-0112/2014 - 2014/2061(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nesprávnej výžive a o rizikách pre zdravie občanov (B8-0002/2014)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zmene nariadenia (ES) č. 1760/2000 o elektronickej identifikácii hovädzieho dobytka, ktorým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa (B8-0004/2014)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o referende o nezávislosti Benátska (B8-0005/2014)

pridelené:

gestorský výbor:

AFCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o škandále vyvolanom liekom talidomid a zdravotných požiadavkách ešte žijúcich obetí v Európe (B8-0006/2014)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI


3. Situácia na Ukrajine (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na Ukrajine (2014/2717(RSP))

Rozprava sa konala 15. júla 2014 (bod 8 zápisnice zo dňa 15.7.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE o situácii na Ukrajine (2014/2717(RSP)) (B8-0029/2014);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz a Miltiadis Kyrkos v mene skupiny S&D o situácii na Ukrajine (2014/2717(RSP)) (B8-0026/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR o situácii na Ukrajine (2014/2717(RSP)) (B8-0025/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck a Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE o situácii na Ukrajine (2014/2717(RSP)) (B8-0057/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa a Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL o Ukrajine (2014/2717(RSP)) (B8-0056/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE o situácii na Ukrajine (2014/2717(RSP)) (B8-0054/2014);

- Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o situácii na Ukrajine (2014/2717(RSP)) (B8-0028/2014).

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 17.7.2014.


4. Zamestnanosť mladých ľudí (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Zamestnanosť mladých ľudí (2014/2713(RSP))

Rozprava sa konala 16. júla 2014 (bod 8 zápisnice zo dňa 16.7.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Terry Reintke, Karima Delli, Monika Vana, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Jill Evans, Ska Keller, Bas Eickhout a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE o zamestnanosti mladých ľudí (2014/2713(RSP)) (B8-0027/2014);

- Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o zamestnanosti mladých ľudí (2014/2713(RSP)) (B8-0030/2014);

- David Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Verónica Lope Fontagné, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Davor Ivo Stier, Renate Weber, Heinz K. Becker a Sofia Ribeiro v mene skupiny PPE o zamestnanosti mladých ľudí (2014/2713(RSP)) (B8-0051/2014);

- Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR o zamestnanosti mladých ľudí (2014/2713(RSP)) (B8-0052/2014);

- Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues, Agnes Jongerius, Javi López, Siôn Simon, Brando Benifei, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Arena a Marita Ulvskog v mene skupiny S&D o zamestnanosti mladých ľudí (2014/2713(RSP)) (B8-0053/2014);

- Inês Cristina Zuber, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Georgios Katrougkalos, Pablo Iglesias, Pablo Echenique a Carlos Jiménez Villarejo v mene skupiny GUE/NGL o zamestnanosti mladých ľudí (2014/2713(RSP)) (B8-0055/2014);

- Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Martina Dlabajová, Mircea Diaconu, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE o zamestnanosti mladých ľudí (2014/2713(RSP)) (B8-0058/2014).

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 17.7.2014.


5. Situácia v Iraku (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Iraku (2014/2716(RSP))

Rozprava sa konala 16. júla 2014 (bod 16 zápisnice zo dňa 16.7.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR o situácii v Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0059/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Davor Ivo Stier a Philippe Juvin v mene skupiny PPE o situácii v Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0060/2014);

- Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund a Demetris Papadakis v mene skupiny S&D o situácii v Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0061/2014);

- Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Pablo Echenique a Carlos Jiménez Villarejo v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0062/2014);

- Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato a Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0063/2014);

- Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff a Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE o situácii v Iraku (2014/2716(RSP)) (B8-0064/2014).

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 17.7.2014.


6. Stupňovanie násilia medzi Izraelom a Palestínou (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Stupňovanie násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP))

Rozprava sa konala 16. júla 2014 (bod 17 zápisnice zo dňa 16.7.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP)) (B8-0071/2014);

- Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Margrete Auken, Judith Sargentini, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jan Philipp Albrecht, Rebecca Harms a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP)) (B8-0072/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Gunnar Hökmark a Michèle Alliot-Marie v mene skupiny PPE o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP)) (B8-0073/2014);

- Charles Tannock a Bas Belder v mene skupiny ECR o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723 (RSP)) (B8-0074/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP)) (B8-0075/2014);

- Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Teresa Rodriguez-Rubio, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Helmut Scholz a Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP)) (B8-0076/2014);

- Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP)) (B8-0077/2014).

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 17.7.2014.


7. Trestný čin agresie (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Trestný čin agresie (2014/2724(RSP))

Rozprava sa konala 16. júla 2014 (bod 20 zápisnice zo dňa 16.7.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock v mene skupiny ECR o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP)) (B8-0065/2014);

- Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE o trestnom čine agresie (2014/2724 (RSP)) (B8-0066/2014);

- Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin a Richard Howitt v mene skupiny S&D o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP)) (B8-0067/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP)) (B8-0068/2014);

- Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eduard Kukan, László Tőkés a Monica Macovei v mene skupiny PPE o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP)) (B8-0069/2014);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE o trestnom čine agresie (2014/2724(RSP)) (B8-0070/2014).

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 17.7.2014.


8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 15.7.2014 .)


8.1. Sudán – prípad Marjam Jahjá Ibráhímovej

Návrhy uznesenia B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 a B8-0022/2014 (2014/2727(RSP))

Peter van Dalen, Tunne Kelam, Javier Nart, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Louis Aliot – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari a Silvia Costa.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 17.7.2014.


8.2. Sloboda prejavu a zhromažďovania v Egypte

Návrhy uznesenia B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 a B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Mark Demesmaeker, Mariya Gabriel, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer a Marina Albiol Guzmán uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Goffredo Maria Bettini v mene skupiny S&D, Karol Karski v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Amjad Bashir v mene skupiny EFDD, Monica Macovei, Marian Harkin a Marie-Christine Vergiat, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Charles Tannock a Marek Jurek.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 17.7.2014.


8.3. Nigéria – nedávne útoky sekty Boko Haram

Návrhy uznesenia B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 a B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan a Lidia Senra Rodríguez uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ryszard Czarnecki, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge a Diane Dodds.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marc Tarabella, Georg Mayer a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 17.7.2014.


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary k prejavu predsedu Martina Schulza počas zasadnutia Európskej rady včera v Bruseli a Reinhard Bütikofer k rovnakej téme.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Sudán – prípad Marjam Jahjá Ibráhímovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 a B8-0022/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0010/2014

(nahrádzajúci B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 a B8-0022/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller a Lars Adaktusson v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Ana Gomes, Richard Howitt, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri a Silvia Costa v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch a Peter van Dalen v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Javier Nart v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio a Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2014)0006)


10.2. Sloboda prejavu a zhromažďovania v Egypte (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 a B8-0015/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0007/2014

(nahrádzajúci B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 a B8-0015/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb a Lars Adaktusson v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano a Ana Gomes v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey a Pablo Echenique v mene skupiny GUE/NGL;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2014)0007)


10.3. Nigéria – nedávne útoky sekty Boko Haram (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 a B8-0024/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0016/2014

(nahrádzajúci B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 a B8-0024/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller a Lars Adaktusson v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano a Elena Valenciano Martínez-Orozco v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens a Javier Nart v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Kostas Chrysogonos a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2014)0008)


10.4. Vymenovania do medziparlamentných delegácií (hlasovanie)

Návrh Konferencie predsedov: Vymenovania do medziparlamentných delegácií


(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Vyhlásené za schválené (príloha 1 zápisnice zo dňa 17.7.2014)


10.5. Situácia na Ukrajine (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 a B8-0057/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0025/2014

(nahrádzajúci B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 a B8-0057/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz a Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy a Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis a Iveta Grigule.

Prijatý (P8_TA(2014)0009)

(Návrhy uznesenia B8-0028/2014 a B8-0056/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Jacek Saryusz-Wolski predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy k pozmeňujúcim návrhom 1 a 11, ktoré boli schválené, a ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 5, ktorý nebol schválený, keďže sa proti jeho schváleniu postavilo viac ako 40 poslancov.


10.6. Zamestnanosť mladých ľudí (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 a B8-0058/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0027/2014

(nahrádzajúci B8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 a B8-0058/2014):

podaný týmito poslancami:

David Casa a Ivo Belet v mene skupiny PPE;

Jutta Steinruck v mene skupiny S&D;

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE;

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana a Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2014)0010)

(Návrhy uznesenia B8-0030/2014, B8-0052/2014 a B8-0055/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Georg Mayer k priebehu hlasovania.


10.7. Situácia v Iraku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 a B8-0064/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0059/2014

(nahrádzajúci B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 a B8-0064/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson a Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis a Silvia Costa v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff a Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert a Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2014)0011)

(Návrh uznesenia B8-0062/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Ana Gomes, aby predniesla technické spresnenie k odseku 6.


10.8. Stupňovanie násilia medzi Izraelom a Palestínou (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014 a B8-0077/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0071/2014

(nahrádzajúci B8-0071/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014 a B8-0075/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie a Philippe Juvin v mene skupiny PPE;

Victor Boştinaru a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius a Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE;

Prijatý (P8_TA(2014)0012)

(Návrhy uznesenia B8-0072/2014, B8-0076/2014 a B8-0077/2014 sa stali bezpredmetnými.)


10.9. Trestný čin agresie (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 a B8-0070/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-0065/2014

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0066/2014

(nahrádzajúci B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 a B8-0070/2014):

podaný týmito poslancami:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan a László Tőkés v mene skupiny PPE;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin a Richard Howitt v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE;

Helmut Scholz a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Barbara Lochbihler a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE

Prijatý (P8_TA(2014)0013)


11. Zloženie Parlamentu

Carlos Jiménez Villarejo podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 1. augusta 2014.

V súlade s článkom 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jörg Leichtfried k priebehu rokovania.


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Situácia na Ukrajine (2014/2705(RSP)) - RC-B8-0025/2014

Charles Tannock, Csaba Sógor, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Marina Albiol Guzmán, James Carver a Tatjana Ždanoka.

Zamestnanosť mladých ľudí (2014/2713(RSP)) - RC-B8-0027/2014

Bernd Lucke, Csaba Sógor, Anne Sander, Joëlle Mélin, Tiziana Beghin, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Anna Záborská a Steven Woolfe

Situácia v Iraku (2014/2716(RSP)) - RC-B8-0059/2014

Udo Voigt

Stupňovanie násilia medzi Izraelom a Palestínou (2014/2723(RSP)) - RC-B8-0071/2014

Udo Voigt.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Marco Valli a Seán Kelly.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


15. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 15. do 18. septembra 2014.


16. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.30 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Andersson, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Backer, De Castro, de Graaff, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Bermejo, López, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sosa Wagner, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Händel, Hübner, La Via, Lösing, Morvai, Tajani

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia