Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 september 2014 - Strasbourg

13. EU:s reaktion på utbrottet av ebola (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s reaktion på utbrottet av ebola (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Matteo Salvini, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, som även besvarade två frågor ("blått kort") från James Carver och Giulia Moi; Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi och Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki och Giulia Moi.

Talare: Kristalina Georgieva och Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 18.9.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy