Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 september 2014 - Strasbourg

15. Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bill Etheridge och Charles Tannock; Mario Borghezio, grupplös, Esteban González Pons, Richard Howitt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen; Charles Tannock, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Ana Gomes, Bas Belder, Alexander Graf Lambsdorff, som även besvarade två frågor ("blått kort") från James Carver och Emmanouil Glezos; Mike Hookem, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie och Javi López.

ORDFÖRANDESKAP: Olli REHN
Vice talman

Talare: Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr, vilken yttrade sig om förfarandet för frågor (”blått kort”) (talmannen påminde om gällande bestämmelser för detta förfarande); Vincent Peillon, Ruža Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Eleni Theocharous, Afzal Khan, Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Demetris Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Brian Hayes och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Janusz Władysław Zemke, Peter van Dalen, Diane Dodds, Tomáš Zdechovský och Gilles Pargneaux.

Talare: Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 18.9.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy