Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 септември 2014 г. - Страсбург

18. Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Gilles Pargneaux, David Martin и Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bas Belder, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan и Gilles Pargneaux.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krisztina Morvai, Ángela Vallina и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказа се Benedetto Della Vedova.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 18.9.2014.

Правна информация - Политика за поверителност