Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

18. Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (2014/2845(RSP))

Ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Gilles Pargneaux, David Martin και Σοφίας Σακοράφας, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bas Belder, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Σοφία Σακοράφα, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan και Gilles Pargneaux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krisztina Morvai, Ángela Vallina και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνει ο Benedetto Della Vedova.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.9.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου