Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. september 2014 - Strasbourg

18. Iisrael ja Palestiina pärast Gaza konflikti ning ELi roll (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Iisrael ja Palestiina pärast Gaza konflikti ning ELi roll (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Pargneaux, David Martin ja Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bas Belder, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan ja Gilles Pargneaux.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krisztina Morvai, Ángela Vallina ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võttis Benedetto Della Vedova.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.9.2014protokoll punkt 10.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika