Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 17. rujna 2014. - Strasbourg

18. Izrael i Palestina nakon rata u Gazi i uloga EU-a (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Izrael i Palestina nakon rata u Gazi i uloga EU-a (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime kluba PPE, Victor Boştinaru, u ime kluba S&D, Bas Belder, u ime kluba ECR, koji je odgovorio i na tri pitanja koja su mu podizanjem plave kartice postavili Gilles Pargneaux, David Martin i Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, u ime kluba ALDE, Martina Anderson, u ime kluba GUE/NGL, Tamás Meszerics, u ime kluba Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, u ime kluba EFDD, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bas Belder, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan i Gilles Pargneaux.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krisztina Morvai, Ángela Vallina i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorio je Benedetto Della Vedova.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.8. zapisnika od 18. rujna 2014.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti