Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 september 2014 - Straatsburg

18. Israël-Palestina na de oorlog in Gaza en de rol van de EU (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Israël-Palestina na de oorlog in Gaza en de rol van de EU (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op drie "blauwe kaart"-vragen van Gilles Pargneaux, David Martin en Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bas Belder, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan en Gilles Pargneaux.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krisztina Morvai, Ángela Vallina en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Benedetto Della Vedova.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 18.9.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid