Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. septembra 2014 - Štrasburg

18. Izrael a Palestína po vojne v Gaze a úloha EÚ (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Izrael a Palestína po vojne v Gaze a úloha EÚ (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Gilles Pargneaux, David Martin a Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bas Belder, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan a Gilles Pargneaux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krisztina Morvai, Ángela Vallina a Izaskun Bilbao Barandica.

V rozprave vystúpil Benedetto Della Vedova.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 18.9.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia