Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 september 2014 - Strasbourg

18. Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Gilles Pargneaux, David Martin och Sofia Sakorafa; Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bas Belder; Konstantinos Papadakis, grupplös, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Teresa Rodriguez-Rubio; Miguel Viegas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke; Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan och Gilles Pargneaux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krisztina Morvai, Ángela Vallina och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 18.9.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy