Zoznam 
Zápisnica
PDF 241kWORD 186k
Streda, 17. septembra 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Príprava samitu eurozóny (rozprava)
 7.Zavedenie európskej iniciatívy občanov (rozprava)
 8.Vyhlásenie Predsedníctva
 9.Hlasovanie
  
9.1.Mobilizácia prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2014/000 TA 2014 – Technická pomoc na podnet Komisie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2014/001 EL/Nutriart (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2012/010 RO/MECHEL - Rumunsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/003 ES/Aragónsko – činnosti reštaurácií a pohostinstiev – Španielsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebníctvo – Holandsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/010 ES/CASTILLA Y LEON, Španielsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
 10.Oznámenie predsedníctva
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Reakcia EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia ebola (rozprava)
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania (pokračovanie)
 15.Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín (rozprava)
 16.Situácia v Líbyi (rozprava)
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Izrael a Palestína po vojne v Gaze a úloha EÚ (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Presun finančných prostriedkov DEC 28/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0027/2014 - C8-0161/2014 - 2014/2091(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Presun finančných prostriedkov DEC 32/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0028/2014 - C8-0162/2014 - 2014/2093(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Presun finančných prostriedkov DEC 33/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0029/2014 - C8-0163/2014 - 2014/2094(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy VIII a VIIIc k nariadeniu Rady (ES) č 73/2009, príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2013 a prílohy II, III a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 C(2014)03006 – 2014/2760(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 17. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie o podmienkach klasifikácie reakcie na oheň bez skúšok v prípade určitých drevených podlahovín bez náteru podľa normy EN 14342 C(2014)04580 - 2014/2762(DEA)

Termín na vznesenie námietky: tri mesiace počnúc od dátumu prijatia 17. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie o podmienkach pre klasifikáciu bez skúšania vprípade kovových nosičov omietky aokrajových líšt na vnútorné omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13658-1, kovových nosičov omietky aokrajových líšt na vonkajšie omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13658-2, apomocných aprídavných kovových profilov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14353, pokiaľ ide oich reakciu na oheň C(2014)04581 - 2014/2763(DEA)

Termín na vznesenie námietky: tri mesiace počnúc od dátumu prijatia 17. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, dosiek na báze dreva podľa normy EN 13986, ako aj vnútorných a vonkajších obkladov stien a stropov z rastlého dreva podľa normy EN 14915, pokiaľ ide o ich schopnosť požiarnej ochrany, ak sa používajú na obklady stien astropov C(2014)04625 - 2014/2765(DEA)

Termín na vznesenie námietky: tri mesiace počnúc od dátumu prijatia 17. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie…, ktorým sa mení príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky C(2014)04984 - 2014/2770(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 18. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011, pokiaľ ide o obsah a štruktúru spoločného systému monitorovania a hodnotenia pre operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu C(2014)05033 - 2014/2773(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 22. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 154/2013 C(2014)05086 - 2014/2771(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 22. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (EÚ) č.978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií C(2014)05087 - 2014/2772(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 22. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č.514/2014, pokiaľ ide ourčenie zodpovedných orgánov aich riadiace akontrolné zodpovednosti apostavenie apovinnosti orgánov auditu C(2014)05136 - 2014/2782(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 25. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy aniektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu, s cieľom prispôsobiť jej prílohu I technickému pokroku C(2014)05186 - 2014/2780(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dvamesiace počnúc od dátumu prijatia 25. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení prílohaI knariadeniu Rady (ES) č.1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky spôvodom vurčitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských atichomorských (AKT) štátov, stanovené vdohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú kuzatvoreniu dohôd ohospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.38/2014 z15.januára 2014, ktorým sa menia určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide oudelenie delegovaných avykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení C(2014)05210 - 2014/2783(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 25. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení prílohaI k nariadeniu Rady (ES) č.1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.527/2013 z 21.mája 2013, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania C(2014)05214 - 2014/2784(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 25. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 oEurópskom námornom a rybárskom fonde vzhľadom na kritériá výpočtu dodatočných nákladov, ktoré prevádzkovateľom vzniknú pri rybolove, chove, spracovaní auvádzaní na trh určitých produktov rybolovu a akvakultúry znajvzdialenejších regiónov C(2014)05223 - 2014/2785(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 28. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I knariadeniu Rady (ES) č.1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky spôvodom vurčitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských atichomorských (AKT) štátov, stanovené vdohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú kuzatvoreniu dohôd ohospodárskom partnerstve, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.527/2013 z21.mája 2013, pokiaľ ide ovypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania C(2014)05274 - 2014/2781(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 25. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013, pokiaľ ide o národné alebo regionálne stratégie, ktoré majú členské štáty vypracovať na účely programu na podporu konzumácie mlieka v školách C(2014)05279 - 2014/2789(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 29. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanujú informačné apropagačné opatrenia zamerané na širokú verejnosť ainformačné opatrenia zamerané na prijímateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia oFonde pre azyl, migráciu aintegráciu aonástroji pre finančnú podporu voblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti akrízového riadenia C(2014)05308 - 2014/2794(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 31. júla 2014

pridelené: gestorský výbor: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.1217/2009 ovytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov opríjmoch aohospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov vEurópskej únii C(2014)05383 - 2014/2795(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 1. augusta 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisieo pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 C(2014)05391 - 2014/2797(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 4. augusta 2014

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií C(2014)05510 - 2014/2802(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 7. augusta 2014

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) o formáte na prenos údajov týkajúcich sa výdavkov na výskum a vývoj podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.549/2013 oeurópskom systéme národných aregionálnych účtov vEurópskej únii C(2014)05658 - 2014/2804(DEA)

Termín na vznesenie námietky: tri mesiace počnúc od dátumu prijatia 12. augusta 2014

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III knariadeniu Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č.978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií C(2014)05833 - 2014/2805(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 19. augusta 2014

pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa ustanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov v odvetví broskýň a nektáriniek C(2014)06049 - 2014/2807(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 21. augusta 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa delegované nariadenie (EÚ) č.241/2014, pokiaľ ide o požiadavky na vlastné zdroje pre spoločnosti založené na fixných režijných nákladoch C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)

Termín na vznesenie námietky: jeden mesiac počnúc od dátumu prijatia 4. septembra 2014

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovujú dočasné výnimočné podporné opatrenia pre výrobcov určitého ovocia azeleniny aktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č.913/2014 C(2014)06232 - 2014/2810(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 29. augusta 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou predĺženia obdobia verejnej intervencie pre maslo asušené odstredené mlieko v roku 2014 C(2014)06326 - 2014/2822(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 4. septembra 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci C(2014)06327 - 2014/2821(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 4. septembra 2014

pridelené: gestorský výbor: AGRI

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokiaľ ide o zásady ausmernenia vzťahujúce sa nasprávnu výrobnú prax pre účinné látky do liekov na humánne použitie C(2014)03446 - 2014/2759(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 17. júla 2014

Predĺženie termínu na vznesenie námietok: o ďalšie dva mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu aRady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa informácií, ktoré sa majú oznamovať pri vykonávaní práva usadiť sa aslobody poskytovať služby C(2014)03656 - 2014/2808(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 21. augusta 2014

Predĺženie termínu na vznesenie námietok: o ďalšie dva mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o identifikácii geografického umiestnenia príslušných expozícií voči kreditným rizikám pre výpočet miery proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu C(2014)03658 - 2014/2806(DEA)

Termín na vznesenie námietky: jeden mesiac počnúc od dátumu prijatia 21. augusta 2014

Predĺženie termínu na vznesenie námietok: o ďalší mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide ooznačovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami C(2014)04653 - 2014/2761(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 17. júla 2014

Predĺženie termínu na vznesenie námietok: o dva ďalšie mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

pridelené: gestorský výbor: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č.223/2014 Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby prostredníctvom stanovenia obsahu ročných azáverečných správ orealizácii programov vrátane zoznamu spoločných ukazovateľov C(2014)04988 - 2014/2764(DEA)

Termín na vznesenie námietky: dva mesiace počnúc od dátumu prijatia 17. júla 2014

Predĺženie termínu na vznesenie námietok: o dva ďalšie mesiace na žiadosť Rady.

pridelené: gestorský výbor: EMPL


4. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ zmývateľným kozmetickým výrobkom (D027173/04 - 2014/2803(RPS) - lehota: 11/11/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D029597/03 - 2014/2769(RPS) - lehota: 19/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (pridružený výbor)
stanovisko: IMCO (pridružený výbor)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa v súvislosti s obchodom s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (D031029/05 - 2014/2828(RPS) - lehota: 10/12/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa menia prílohy V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (D031394/04 - 2014/2791(RPS) - lehota: 30/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu INSPIRE prvok metaúdajov (D032540/01 - 2014/2768(RPS) - lehota: 18/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (D032552/01 - 2014/2767(RPS) - lehota: 18/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (D033358/02 - 2014/2757(RPS) - lehota: 16/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ECON

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (D033411/02 - 2014/2755(RPS) - lehota: 16/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohy IV a V (D033546/02 - 2014/2756(RPS) - lehota: 16/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (D033683/04 - 2014/2849(RPS) - lehota: 12/12/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2012/88/EÚ o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia transeurópskeho železničného systému (D033701/03 - 2014/2792(RPS) - lehota: 30/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutie 2011/229/EÚ (D033702/02 - 2014/2793(RPS) - lehota: 30/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému telematických aplikácií v nákladnej doprave systému železníc v Európskej únii, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 62/2006 (D033759/03 - 2014/2826(RPS) - lehota: 9/12/2014)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí karbarylu, procymidónu a profenofosu v určitých produktoch alebo na nich (D033846/02 - 2014/2786(RPS) - lehota: 25/9/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí amitrolu, dinokapu, fipronilu, flufenacetu, pendimetalínu, propyzamidu a pyridátu v alebo na určitých produktoch (D033850/02 - 2014/2799(RPS) - lehota: 6/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí benzalkóniumchloridu a didecyldimetylamóniumchloridu v určitých produktoch alebo na nich (D033900/02 - 2014/2778(RPS) - lehota: 25/9/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí asulamu, kyanamidu, dicloranu, flumioxazínu, flupyrsulfurón-metylu, pikolinafénu a propizochlóru v určitých produktoch alebo na nich (D033904/02 - 2014/2796(RPS) - lehota: 5/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III, IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí antrachinónu, benfluralínu, bentazónu, bromoxynilu, chlórtalonilu, famoxadonu, imazamoxu, metylbromidu, propanilu a kyseliny sírovej v určitých produktoch alebo na nich (D033914/02 - 2014/2801(RPS) - lehota: 8/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D034097/02 - 2014/2776(RPS) - lehota: 24/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (pridružený výbor)
stanovisko: IMCO (pridružený výbor)

- Nariadenie Komisie o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (D034098/02 - 2014/2774(RPS) - lehota: 22/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (pridružený výbor)
stanovisko: IMCO (pridružený výbor)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa povoľujú a ktorým sa zamietajú určité zdravotné tvrdenia o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia (D034099/02 - 2014/2775(RPS) - lehota: 23/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (pridružený výbor)
stanovisko: IMCO (pridružený výbor)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie difosforečnanov (E 450) ako kypriacej látky a regulátora kyslosti v predpripravenom kysnutom ceste (D034226/02 - 2014/2787(RPS) - lehota: 29/9/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie určitých farbív v ochutených zrejúcich syroch (D034228/02 - 2014/2790(RPS) - lehota: 30/9/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie sladidiel v určitých ovocných alebo zeleninových nátierkach (D034230/02 - 2014/2788(RPS) - lehota: 29/9/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa Francúzsku povoľuje udeľovať výnimky podľa článku 14 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z určitých spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva týkajúcich sa doplnkových dýchacích súprav a vývodov kyslíka v priestore pre cestujúcich v letúnoch (D034385/02 - 2014/2825(RPS) - lehota: 9/12/2014)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v tradične údenom mäse a mäsových výrobkoch a v tradične údených rybách a produktoch rybolovu (D034473/02 - 2014/2800(RPS) - lehota: 6/11/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica 2004/33/ES, pokiaľ ide o kritériá dočasného vylúčenia kandidátov na alogénne odbery (D034567/02 - 2014/2814(RPS) - lehota: 3/12/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o použitie určitých aromatických látok (D034575/02 - 2014/2798(RPS) - lehota: 5/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o inovatívne technológie na znižovanie emisií CO2 z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (D034584/01 - 2014/2766(RPS) - lehota: 17/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: IMCO (pridružený výbor)
stanovisko: ENVI (pridružený výbor)

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu (D034892/02 - 2014/2758(RPS) - lehota: 16/10/2014)
pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 2, 3 a 8 a medzinárodné účtovné štandardy 16, 24 a 38 (Text s významom pre EHP) (D034986/01 - 2014/2818(RPS) - lehota: 4/12/2014)
pridelené: gestorský výbor: ECON (pridružený výbor)
stanovisko: JURI (pridružený výbor)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 13 a medzinárodný účtovný štandard 40 (Text s významom pre EHP) (D034989/01 - 2014/2819(RPS) - lehota: 4/12/2014)
pridelené: gestorský výbor: ECON (pridružený výbor)
stanovisko: JURI (pridružený výbor).


5. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal návrh európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2014 a rozhodol sa nevzniesť námietky.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Zásobovacia agentúra Euratomu informovala rozpočtový orgán o vnútorných presunoch rozpočtových prostriedkov na základe plnenia rozpočtu z 8. septembra 2014.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal návrh Dvora audítorov na presuny rozpočtových prostriedkov V/AB-04/A/14, V/AB-05/A/14, V/AB-06/A/14, V/AB-07/T/14, V/AB 08/T/14, V/AB-09/A/14, V/AB-10/C/14, V/AB-11/C/14, V/AB-12/C/14, V/AB-13/T/14, V/AB-14/C/14.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal návrh Výboru regiónov na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2014 a rozhodol sa nevzniesť námietky.

V súlade s článkom 25 ods. 3 a článkm 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách európsky ombudsman informoval rozpočtový orgán o presune rozpočtových prostriedkov 3/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách orgán BEREC informoval rozpočtový orgán o presune rozpočtových prostriedkov 1/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky hospodársky a sociálny výbor informoval rozpočtový orgán o presune rozpočtových prostriedkov DEC 1/2014.

V súlade s článkom 27 ods.3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presuny rozpočtových prostriedkov DEC 12/2014, DEC 13/2014, DEC 14/2014, DEC 15/2014, DEC16/2014, DEC 17/2014, DEC 30/2014.

V súlade s článkom 27 ods.3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presuny rozpočtových prostriedkov DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC21/2014, DEC 22/2014.

V súlade s článkom 27 ods.4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európska rada informovala rozpočtový orgán o schválení návrhu Európskej komisie na presuny rozpočtových prostriedkov DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC 21/2014, DEC 22/2014.


6. Príprava samitu eurozóny (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava samitu eurozóny (2014/2838(RSP))

V rozprave vystúpil Emmanouil Glezos.

Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Bill Etheridge, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku pre Mariu João Rodriguesovú, ktorá na ňu odpovedala, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský a Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Marcus Pretzell a Maria Grapini, Brian Hayes, Udo Bullmann, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė, Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liisa Jaakonsaari, Enrique Guerrero Salom k priebehu rozpravy, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Gianluca Buonanno, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Steven Woolfe, Othmar Karas, Pervenche Berès a Enrique Guerrero Salom.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Pablo Zalba Bidegain, Hugues Bayet, Joachim Starbatty, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, João Ferreira a Bill Etheridge.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili: Benedetto Della Vedova a Sotirios Zarianopoulos, ktorý vystúpil k situácii nezaradených poslancov.

Rozprava sa skončila.


7. Zavedenie európskej iniciatívy občanov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zavedenie európskej iniciatívy občanov (2014/2846(RSP))

Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) a László Andor (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Laura Agea, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Jane Collins v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Amjad Bashir, Mara Bizzotto – nezaradená poslankyňa, José Manuel Fernandes, Silvia Costa, Ulrike Trebesius, Marian Harkin, Kostadinka Kuneva, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Franz Obermayr, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Antanas Guoga, Lynn Boylan, Elisabeth Morin-Chartier, Brando Benifei, Beatriz Becerra Basterrechea, Jeroen Lenaers, Vilija Blinkevičiūtė, Heinz K. Becker, Siôn Simon, Alessandra Mussolini, Guillaume Balas, Deirdre Clune a Javi López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gabriel Mato, José Blanco López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Terry Reintke, Giulia Moi, Sotirios Zarianopoulos a Milan Zver.

Vystúpili: László Andor a Benedetto Della Vedova.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda pri príležitosti 75. výročia začatia druhej svetovej vojny urobil vyhlásenie, v ktorom pripomenul hrôzy vojny a pokrok, ktorý Európa dosiahla v záujme obrany mieru a demokracie.

°
° ° °

Predseda poskytol spresnenia v súvislosti s fotografovaním v rokovacej sále počas hlasovania.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Mobilizácia prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2014/000 TA 2014 – Technická pomoc na podnet Komisie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, o spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc na podnet Komisie) [COM(2014)0366 - C8-0031/2014 - 2014/2041(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Liadh Ní Riada (A8-0003/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0016)

Vystúpenie

- Liadh Ni Riada, spravodajkyňa, pred hlasovaním.


9.2. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2014/001 EL/Nutriart (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/001 EL/Nutriart [COM(2014)0376 - C8-0032/2014 - 2014/2042(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Georgios Kyrtsos (A8-0004/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0017)

Schôdza bola na chvíľu prerušená na účely realizácie panoramatickej fotografie.


9.3. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2012/010 RO/MECHEL - Rumunsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Rumunska EGF/2012/010 RO/Mechel) [COM(2014)0255 - C8-0088/2014 - 2014/2043(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0008/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0018)


9.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/003 ES/Aragónsko – činnosti reštaurácií a pohostinstiev – Španielsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/003 ES/Aragónsko – činnosti reštaurácií a pohostinstiev) [COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A8-0006/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0019)


9.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebníctvo – Holandsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel stavebníctvo) [COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Paul Tang (A8-0005/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0020)


9.6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/010 ES/CASTILLA Y LEON, Španielsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/010 ES/Kastília-León, Španielsko) [COM(2014)0478 - C8-0115/2014 - 2014/2062(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0007/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0021)


10. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že požiadal Janusza Korwina-Mikkeho, aby opravil svoje výroky, ktoré nie sú v súlade s Rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu, vyslovené v rokovacej sále 16. júla 2014 (bod 8 zápisnice zo dňa 16.7.2014), alebo aby sa ospravedlnil.

Janusz Korwin-Mikke neprejavil snahu opraviť svoje výroky as ohľadom na ich diskriminačnú a rasistickú povahu a na skutočnosť, že sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, sa predseda rozhodol v súlade s článkom 166 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku uložiť Januszovi Korwinovi-Mikkemu sankciu vo forme straty nároku na diéty počas desiatich dní.

Predseda pripomenul, že Janusz Korwin-Mikke môže v súlade s článkom 167 rokovacieho poriadku podať na Predsedníctve vnútorné odvolanie proti tomuto rozhodnutiu v lehote dvoch týždňov.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch k podmienkam, v ktorých Parlament hlasoval o odporúčaniach o dohode o pridružení s Ukrajinou. Požiadal, aby sa o zápisnici hlasovalo.

Vystúpili títo poslanci: Edouard Ferrand, Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, Bruno Gollnisch a António Marinho e Pinto k rovnakému bodu (predseda sa rozhodol odložiť schválenie zápisnice).


13. Reakcia EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia ebola (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Reakcia EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia ebola (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Nirj Deva v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini – nezaradený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili James Carver a Giulia Moi, Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi a Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki a Giulia Moi.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Benedetto Della Vedova.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania (pokračovanie)

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch, ktorý navrhol, aby bola veta „Hlasovanie sa uskutočnilo ako živý telemost s Verchovnou radou (ukrajinským parlamentom v Kyjeve), ktorá mala súčasne s Európskym parlamentom hlasovať o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou“ (bod 6 zápisnice zo dňa 16.9.2014) doplnená takto: „Poslanci nemali možnosť vyjadriť sa k tomuto nečakanému postupu, ktorý nie je v súlade s rokovacím poriadkom“.

Predseda označil túto zmenu za neprípustnú.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín (2014/2843(RSP))

Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Bill Etheridge a Charles Tannock, Mario Borghezio – nezaradený poslanec, Esteban González Pons, Richard Howitt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Charles Tannock, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Ana Gomes, Bas Belder, Alexander Graf Lambsdorff, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili James Carver a Emmanouil Glezos, Mike Hookem, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie a Javi López.

PREDSEDNÍCTVO: Olli REHN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr k postupu zdvihnutia modrej karty (predseda pripomenul platné pravidlá), Vincent Peillon, Ruža Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Eleni Theocharous, Afzal Khan, Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Demetris Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Brian Hayes a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Janusz Władysław Zemke, Peter van Dalen, Diane Dodds, Tomáš Zdechovský a Gilles Pargneaux.

V rozprave vystúpil Benedetto Della Vedova.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


16. Situácia v Líbyi (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Líbyi (2014/2844(RSP))

Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR, Emmanouil Glezos, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Pablo Iglesias v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Liberadzki a Miriam Dalli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivan Jakovčić a Javier Couso Permuy.

V rozprave vystúpil Benedetto Della Vedova.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


17. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor INTA: Bolesław G. Piecha , ktorým je nahradený Kosma Złotowski

výbor TRAN: Kosma Złotowski , ktorým je nahradený Syed Kamall

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžansko a EÚ-Gruzínsko: Kosma Złotowski , ktorým je nahradený Ryszard Czarnecki

Delegácia pri výbore pre parlamentnú spoluprácu EÚ-Ukrajina: Ryszard Czarnecki , ktorým je nahradený Kosma Złotowski.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


18. Izrael a Palestína po vojne v Gaze a úloha EÚ (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Izrael a Palestína po vojne v Gaze a úloha EÚ (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Gilles Pargneaux, David Martin a Sofia Sakorafa, Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bas Belder, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa, Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Teresa Rodriguez-Rubio, Miguel Viegas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Arne Gericke, Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin, Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan a Gilles Pargneaux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krisztina Morvai, Ángela Vallina a Izaskun Bilbao Barandica.

V rozprave vystúpil Benedetto Della Vedova.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 18.9.2014.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 536.552/OJJE).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 20.55 h.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Durand, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bradbourn, Crowley, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia