Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris - Strasbūra

3. Stāvoklis Ukrainā un pašreizējais stāvoklis ES un Krievijas attiecībās (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Ukrainā un pašreizējais stāvoklis ES un Krievijas attiecībās (2014/2841(RSP)).

Debates notika 2014. gada 16. septembrī (16.9.2014. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Jo Leinen, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė un Vincent Peillon S&D grupas vārdā – par stāvokli Ukrainā un tendencēm ES un Krievijas attiecībās (2014/2841(RSP)) (B8-0118/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski un Bas Belder ECR grupas vārdā – par stāvokli Ukrainā (2014/2841(RSP)) (B8-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß un Lorenzo Cesa PPE grupas vārdā – par stāvokli Ukrainā un pašreizējo stāvokli ES un Krievijas attiecībās (2014/2841(RSP)) (B8-0123/2014);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka un Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Ukrainā un pašreizējo stāvokli ES un Krievijas attiecībās (2014/2841(RSP)) (B8-0125/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Indrek Tarand un Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Ukrainā (2014/2841(RSP)) (B8-0127/2014);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley un Louis Michel ALDE grupas vārdā – par stāvokli Ukrainā un tendencēm ES un Krievijas attiecībās (2014/2841(RSP)) (B8-0128/2014);

- Valentinas Mazuronis un Iveta Grigule EFDD grupas vārdā – par stāvokli Ukrainā un pašreizējo stāvokli ES un Krievijas attiecībās (2014/2841(RSP)) (B8-0129/2014).

Balsojums: 18.9.2014. protokola 10.4. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika