Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg

4. EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi (2014/2842(RSP))

Keskustelu käytiin 17. syyskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.9.2014, kohta 13).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Nirj Deva ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0107/2014)

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0108/2014)

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea ja Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0114/2014)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0115/2014)

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0119/2014)

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli ja Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0124/2014)

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel ja Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP)) (B8-0126/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö