Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris - Strasbūra

4. ES veiktie pasākumi, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES veiktie pasākumi, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP)).

Debates notika 2014. gada 17. septembrī (17.9.2014. protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Nirj Deva un Jan Zahradil ECR grupas vārdā – par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP)) (B8-0107/2014);

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā – par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP)) (B8-0108/2014);

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā – par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP)) (B8-0114/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā – par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP)) (B8-0115/2014);

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā – par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP)) (B8-0119/2014);

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli un Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā – par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP)) (B8-0124/2014);

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel un Francesc Gambús PPE grupas vārdā – par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP)) (B8-0126/2014).

Balsojums: 18.9.2014. protokola 10.5. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika