Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg

4. EU:s reaktion på utbrottet av ebola (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s reaktion på utbrottet av ebola (2014/2842(RSP))

Debatten hölls den 17 september 2014 (punkt 13 i protokollet av den 17.9.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Nirj Deva och Jan Zahradil för ECR-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0107/2014);

- Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0108/2014);

- Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0114/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0115/2014);

- Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0119/2014);

- Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli och Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0124/2014);

- Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel och Francesc Gambús för PPE-gruppen, om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP)) (B8-0126/2014).

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 18.9.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy