Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg

5. Irakin ja Syyrian tilanne sekä IS:n toteuttamat hyökkäykset, mukaan lukien vähemmistöjen vaino (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Irakin ja Syyrian tilanne sekä IS:n toteuttamat hyökkäykset, mukaan lukien vähemmistöjen vaino (2014/2843(RSP))

Keskustelu käytiin 17. syyskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.9.2014, kohta 15).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP)) (B8-0109/2014)

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ja Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä Isisin hyökkäyksestä (2014/2843(RSP)) (B8-0110/2014)

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis ja Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta Irakista ja Syyriasta sekä Isisin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP)) (B8-0121/2014)

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä Isisin hyökkäyksestä (2014/2843(RSP)) (B8-0130/2014)

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta Irakista ja Syyriasta sekä Isisin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP)) (B8-0134/2014)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP)) (B8-0137/2014)

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis ja Miroslav Poche S&D-ryhmän puolesta Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä ISISin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP)) (B8-0138/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö