Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. rugsėjo 18 d. - Strasbūras

5. Padėtis Irake bei Sirijoje ir IS agresija, įskaitant mažumų persekiojimą (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Irake bei Sirijoje ir IS agresija, įskaitant mažumų persekiojimą ((2014/2843(RSP)))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. rugsėjo 17 d. ( 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu – dėl padėties Irake bei Sirijoje ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą (2014/2843(RSP)) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun ir Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Irake bei Sirijoje ir ISIL agresijos (2014/2843(RSP)) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis ir Francesc Gambús PPE frakcijos vardu – dėl Irako bei Sirijos ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą (2014/2843(RSP)) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Irake bei Sirijoje ir ISIL agresijos (2014/2843(RSP)) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Irake bei Sirijoje ir ISIL agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą (2014/2843(RSP)) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Irake bei Sirijoje ir ISIL agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą (2014/2843(RSP)) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis ir Miroslav Poche S&D frakcijos vardu – dėl padėties Irake bei Sirijoje ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą (2014/2843(RSP)) (B8-0138/2014).

Balsavimas: 10.6 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika