Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris - Strasbūra

5. Stāvoklis Irākā un Sīrijā un IS ofensīva, tostarp minoritāšu vajāšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Irākā un Sīrijā un IS ofensīva, tostarp minoritāšu vajāšana (2014/2843(RSP)).

Debates notika 2014. gada 17. septembrī (17.9.2014. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā – par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšanu (2014/2843(RSP)) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun un Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu (2014/2843(RSP)) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis un Francesc Gambús PPE grupas vārdā – par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšanu (2014/2843(RSP)) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu (2014/2843(RSP)) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake un Louis Michel ALDE grupas vārdā – par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšanu (2014/2843(RSP)) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā – par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšanu (2014/2843(RSP)) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis un Miroslav Poche S&D grupas vārdā – par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu (2014/2843(RSP)) (B8-0138/2014).

Balsojums: 18.9.2014. protokola 10.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika