Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 września 2014 r. - Strasburg

5. Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 września 2014 (pkt 15 protokołu z dnia 17.9.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP)) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun i Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS) (2014/2843(RSP)) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis i Francesc Gambús w imieniu grupy PPE, w sprawie Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP)) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS) (2014/2843(RSP)) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, w sprawie Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP)) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP)) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis i Miroslav Poche w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie (ISIS), w tym prześladowania mniejszości (2014/2843(RSP)) (B8-0138/2014).

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 18.9.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności