Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. september 2014 - Strasbourg

5. Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (2014/2843(RSP))

Razprava je potekala 17. septembra 2014 (točka 15 zapisnika z dne 17.9.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder in Beatrix von Storch v imenu skupine ECR o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanem manjšin 2014/2843(RSP) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun in Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države 2014/2843(RSP) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis in Francesc Gambús v imenu skupine PPE o Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanem manjšin 2014/2843(RSP) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države 2014/2843(RSP) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake in Louis Michel v imenu skupine ALDE o Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin 2014/2843(RSP) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin 2014/2843(RSP) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis in Miroslav Poche v imenu skupine S&D o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanem manjšin 2014/2843(RSP) (B8-0138/2014).

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 18.9.2014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov