Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 september 2014 - Strasbourg

5. Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP))

Debatten hölls den 17 september 2014 (punkt 15 i protokollet av den 17.9.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Bas Belder och Beatrix von Storch för ECR-gruppen, om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP)) (B8-0109/2014);

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Klaus Buchner, Bodil Ceballos, Heidi Hautala, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Judith Sargentini, Ernest Urtasun och Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv (2014/2843(RSP)) (B8-0110/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis och Francesc Gambús för PPE-gruppen, om Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP)) (B8-0121/2014);

- Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv (2014/2843(RSP)) (B8-0130/2014);

- Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake och Louis Michel för ALDE-gruppen, om Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP)) (B8-0134/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP)) (B8-0137/2014);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis och Miroslav Poche för S&D-gruppen, om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter (2014/2843(RSP)) (B8-0138/2014).

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 18.9.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy