Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris - Strasbūra

6. Stāvoklis Lībijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Lībijā (2014/2844(RSP)).

Debates notika 2014. gada 17. septembrī (17.9.2014. protokola 16. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos un Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Lībijā (2014/2844(RSP)) (B8-0111/2014);

- Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula un Vincent Peillon S&D grupas vārdā – par stāvokli Lībijā (2014/2844(RSP)) (B8-0120/2014);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Gabrielius Landsbergis un Dubravka Šuica PPE grupas vārdā – par stāvokli Lībijā (2014/2844(RSP)) (B8-0131/2014);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par stāvokli Lībijā (2014/2844(RSP)) (B8-0132/2014);

- Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa un Georgios Katrougkalos GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Lībijā (2014/2844(RSP)) (B8-0133/2014);

- Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić un Louis Michel ALDE grupas vārdā – par stāvokli Lībijā (2014/2844(RSP)) (B8-0135/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā – par stāvokli Lībijā (2014/2844(RSP)) (B8-0136/2014).

Balsojums: 18.9.2014. protokola 10.7. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika